17 Şubat 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31042

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde girişimcilik ile ilgili hem birey hem de kurumlara yönelik eğitim, araştırma ve sosyal sorumluluk programları aracılığı ile girişimcilik farkındalığı, kültürü ve becerilerinin oluşumunu ve gelişimini desteklemek.

b) Türkiye’nin stratejik plan ve hedefleri çerçevesinde Göller Bölgesi Teknokenti iş birliği ile Üniversite-sanayi iş birliğini artırmak ve girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hem ulusal hem de uluslararası alandaki kamu ve özel sektör kuruluşları ile girişimcilik ve yenilikçilik alanında araştırma, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini planlayıp organize etmek ve uygulamak, ortak projeler yürütmek.

b) Üniversite öğrencilerinin, öğretim elemanlarının, mezunlarının ve diğer eğitim kurumlarının girişimcilik ve yenilikçilik farkındalığını arttırmak, girişimcilik alanında gelişen ve teşvik eden bir yapı oluşturmak.

c) Girişimcilik ve yenilikçilik konularında kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik dergi, kitap, rapor, bülten ve benzeri yayın sunmak.

ç) Başta ülkenin öncelikli alan sektörleri olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik bilginin üretimi, sistem kurgulaması ve danışmanlık konularında hizmet vermek.

d) Yeni girişimcilere ilk aşamalarında davranış profillerinin çıkartılarak bu doğrultuda yönlendirme yapmak, tavsiyeler sunmak, iş fikirlerinin iş modelleri oluşturulmasına destek vermek, eğitim programları hazırlamak, mentorluk yapmak.

e) Üniversitenin fakülte ve enstitüleri ile iş birliği yaparak, girişimcilik alanındaki derslerin kapsamının genişletilmesi ve girişimciliğe yönelik ders sayısının artırılması hususunda ortak çalışmalar yapmak.

f) Sanayici, girişimci ve işadamlarının katılımları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğini sağlamak.

g) Üniversite-sanayi iş birliği projeleri kapsamında yapılan bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak ve yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek.

ğ) Girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, kongre ve sempozyumlara katılmak, bu kültürün yayılmasına yönelik etkinlikler düzenlemek.

h) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun Yönetim Kurulunca belirlenen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, bir müdür yardımcısı Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarının bu Yönetmelik çerçevesinde uygulanmasını sağlamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlayarak toplantılara başkanlık etmek.

d) Merkezin yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliğini ve ilişkilerinin koordinasyonunu sağlamak.

e) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

g) Merkez bünyesinde gerekli durumlarda hizmet birimleri ve çalışma gruplarının oluşturulmasını sağlamak, bu birimlerin çalışmalarını düzenlemek, koordine ve kontrol etmek.

ğ) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak tüm etkinliklerin organizasyonunu sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ve Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen Üniversitede görev yapan 2 öğretim elemanı ve 1 Göller Bölgesi Teknokenti temsilcisi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üyenin görevi sonlandırılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını görüşmek, karar almak ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Girişimcilikle ilgili faaliyetlerin ve hizmetlerin geliştiricisi ve sağlayıcısı olan bir platform hazırlamak.

ç) Danışma Kurulunun toplanmasına karar vermek.

d) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar gerçekleştiren veya yaptıkları çalışmalarla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite dışında ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri ile Üniversite öğretim elemanlarından olmak üzere en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yürüttüğü faaliyetleri değerlendirerek önerilerde bulunmak.

b) Merkezin yürüttüğü faaliyetlerde Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

c) İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğini oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.