17 Şubat 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31042

YÖNETMELİK

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ

VE BAĞCILIK ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, bağcılık ve üzüm yetiştiriciliğini kapsayan konularda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, sonuçlarını üreticilere ulaştırmak, modern yetiştirme tekniklerini tanıtmak ve yaygınlaştırmaktır. Nevşehir yöresine uygun yeni üzüm çeşitlerinin adaptasyonlarını araştırmak, asmaların budanması, aşılanması ve gen kaynağının muhafazası ile bu alanda ilgili kesimler arasında yurt içi ve yurt dışı işbirliğini geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bağcılık ve üzümün modern yetiştirme ilkelerinin yetiştiricilere tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak.

b) Asmanın ıslahı ve yetiştiriciliği konularında araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak, asmanın gen kaynağı olarak muhafazası, budanması, aşılanması ve bu alanda ilgili kuruluşlarca yürütülen projelere katılmak.

c) Nevşehir yöresine uygun yeni üzüm çeşitlerinin adaptasyonlarını araştırmak.

ç) Yetiştiricilerin bağ ve üzüm yetiştiriciliği konusunda karşılaştıkları sorunların çözümüne yardımcı olacak araştırmalar yapmak.

d) Üzüm yetiştiriciliğinde, ıslah ve yetiştirme teknikleri ile yeni çeşit, hat, verim ve kaliteyi geliştirmek; üzümün hastalıklara, zararlı ve olumsuz çevre koşullarına dayanıklılığını artırmak.

e) Bağ ve üzümün, anaç, aşı gözü, aşı kalemi, fidan ve benzeri materyallerinin çoğaltılması ile ilgili çalışmalar yürütmek.

f) Tarımsal mekanizasyon ve bilgi teknolojileri, hassas tarım teknikleri ile bitki besleme ve zirai mücadelede etkinliği artırmak, hasat ve hasat sonrası ürün kayıplarını azaltacak araştırmalar yapmak.

g) Üzüm yetiştiriciliği ile ilgili kamu kurumları ve özel kuruluşlara bağlı teknik elemanların bilgilerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi amacıyla kısa ve uzun süreli eğitim programları ve kurslar düzenlemek.

ğ) Kırsal alanda üzüm üretimiyle doğrudan ilgilenenlere bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla ilgili kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışmalar yapmak.

h) Bağ ve üzüm ile ilgili konularda kongre, sempozyum, seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen toplantılara katılmak.

ı) Merkezin çalışma alanı ile ilgili olarak yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

i) Bağ ve üzüm konusunda yayın materyali olarak kullanılabilecek film, video, kaset, sunu, kitap, haber bülteni ve benzeri materyal üretmek, sağlamak ve bu amaçla kitle iletişim araçlarından yararlanmak.

j) Yörede bağcılık ile birlikte karışık bahçe şeklinde yetiştirilen fıstık, menengiç, badem, ceviz, alıç, elma, armut, ayva, kayısı ve benzeri meyveler hakkında araştırmalar ve uygulamalar yapmak, bu alanda ilgili kişi ve kurumlara bilgiler vermek, yurt içi ve yurt dışı işbirliğini geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona ermiş sayılır.

(3) Müdürün görevi başında bulunmaması hâlinde yerine müdür yardımcılarından biri, onlar bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekâlet eder. Vekâlet, altı aydan fazla olamaz. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(4) Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı Merkezin tüm faaliyetlerinden sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak, çalışmalarını denetlemek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektöre sunmak.

c) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Rektöre sunmak.

ç) Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan Merkez bütçesini Rektöre sunmak.

d) Uygulama ve araştırma projelerini Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra Rektöre sunmak.

e) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

f) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

g) Rektörlük tarafından verilecek Merkez ile ilgili diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ve dört üye ile birlikte yedi kişiden oluşur.

(2) Müdür ve yardımcıları dışındaki dört üye Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması hâlinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır. Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak.

b) Uygulama ve araştırma projelerini görüşmek ve karara bağlamak.

c) Merkezin bütçe taslağını görüşmek.

ç) Rektöre sunulmak üzere hazırlanacak faaliyet raporlarını görüşmek.

d) Merkezde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirip ileriye yönelik öneriler hazırlamak.

e) Kurulacak araştırma ve çalışma gruplarını belirlemek.

f) Yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeleri görüşmek.

g) Araştırma ve proje grupları ile laboratuvar birimlerini oluşturmak ve çalışma esaslarını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektörlük tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkeze alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Rektörlük tarafından Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.