16 Şubat 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31041

YÖNETMELİK

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi programlarında yürütülen tıp doktorluğu programı, temel tıp bilimleri, lisans eğitim-öğretimi, kayıt ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesine öğrenci kabulü, kayıt işlemleri, eğitim-öğretim planı ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Dekan: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Dekanlık: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

ç) Dönem: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesindeki bir eğitim-öğretim yılını,

d) Dönem öğrenci temsilcisi: Her sınıfta, o sınıfa kayıtlı öğrenciler tarafından seçilmiş öğrenciyi,

e) Eğitim Komisyonu: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinin Eğitim Komisyonunu,

f) Fakülte: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini,

g) Fakülte Kurulu: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

ğ) Fakülte Öğrenci Temsilcisi: Üniversitenin Öğrenci Konseyindeki Tıp Fakültesi öğrenci temsilcisini,

h) Fakülte Yönetim Kurulu: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

ı) Koordinatör: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem Koordinatörünü,

i) Müfredat Komisyonu: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Müfredat Komisyonunu,

j) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

k) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,

l) Rektörlük: İnönü Üniversitesi Rektörlüğünü,

m) Senato: İnönü Üniversitesi Senatosunu,

n) Üniversite: İnönü Üniversitesini,

o) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim, Öğretim, Öğrenci Kabul, Kayıt Koşulları ve Öğrencilik Statüsü

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Fakültede öğretim dili; Türkçe programda Türkçe, İngilizce programda ise İngilizcedir.

Akademik takvim ve AKTS değeri

MADDE 6 – (1) Akademik takvim Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Tıp doktorluğu programının tamamlanabilmesi için 360 AKTS değerinden oluşan eğitim programındaki tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve başarılması gereklidir.

Öğrenci kabul, kayıt koşulları ve statü

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin Fakülteye kayıt işlemleri, YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde yapılır.

(2) Fakülteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtları YÖK tarafından belirlenen günlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

(3) Öğrencilerin daha sonraki yıllık kayıtları, devam durumları ve akademik başarılarıyla ilgili işlemler Fakülte Öğrenci İşleri tarafından yürütülür.

(4) Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye kabul edilmeleri, YÖK’ün belirlediği esaslar ve Senato kararlarına göre yapılır.

(5) Fakültenin İngilizce Programı Dönem I’e başlayacak öğrencilerin İngilizce dil muafiyet sınavında başarılı olmaları; muafiyet sınavında başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencilerin ise İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile bitirmeleri gerekir.

(6) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya Üniversiteye girerken Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavda sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dahil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) Her eğitim-öğretim yılı başında öğrencinin, bir önceki dönemdeki başarı durumuna göre, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre belirlenen katkı payını yatırması halinde kaydı yeniden yapılır. Kayıt yenilemelerin ilgili öğrenci tarafından yapılması zorunludur.

(2) Akademik takvimde belirlenen tarihler arasında kaydını yenilemeyen öğrenci, o eğitim-öğretim yılına devam etme hakkını kaybetmiş olur. Kaybedilen o yıl eğitim süresinden sayılır.

(3) Devamsızlık sınırını aşmamak koşuluyla, süresi içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrencilerin kayıtları, mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi halinde yenilenir.

(4) Üst üste iki dönem geçerli mazereti olmaksızın kaydını yenilemeyen öğrencinin Fakülte ile ilişkisi kesilir.

Yatay geçiş

MADDE 9 – (1) Başka bir tıp fakültesinden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Fakülteye kabulü; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen koşullar doğrultusunda yapılır. Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süresi, Esasları ve Dönemleri

Eğitim-öğretime başlama tarihi

MADDE 10 – (1) Bir akademik eğitim-öğretim yılı en az 32 haftayı kapsar ve iki yarıyıldan oluşur.

(2) Birinci yarıyılın bitiminde dönem I, II ve III için 2 hafta, dönem IV ve V için 1 hafta ara tatil verilir. Sürekli eğitim-öğretim yapılan dönem VI’da ara tatil yapılmaz. Yıl sonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.

(3) Zorunlu durumların ortaya çıkması hâlinde Fakülte Kurulu, eğitim-öğretim sürelerinde, sınav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarında değişiklik ve düzenleme yapabilir. Bu değişiklik ve düzenlemeler Senatonun onayına sunulur. Onayı takiben en az bir hafta önceden ilgililere duyurulur.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 11 – (1) Tıp doktorluğu eğitim-öğretim süresi İngilizce hazırlık süresi hariç altı yıl olup, birbirini izleyen üç devreden oluşur. Bu devreler şunlardır:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans devresi, dönem I ve II’yi kapsar.

b) Klinik bilimleri ve yüksek lisans devresi, dönem III, IV ve V’i kapsar.

c) Ön hekimlik devresi, dönem VI’yı kapsar.

(2) Fakültede dönem geçme esası uygulanır. Tıp doktorluğu düzeyinde akademik eğitimin her bir yılının başarılmış olması bir sonraki yılın ön şartıdır. Bu nedenle Türk Dili, İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve seçmeli dersler dışında, bir dönemin bütün dersleri, uygulamaları ve stajları başarılmadan bir üst döneme geçilemez.

(3) Normal öğrenim süresi altı yıl olup, azami öğrenim dokuz yıl içinde tamamlanmak zorundadır. Belirtilen sürenin sonunda mezun olamayanlar için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri eğitim-öğretim süresi içine dahil edilir.

Eğitim-öğretimin düzenlenmesi

MADDE 12 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, Dekanlıkça görevlendirilen ilgili komisyonlar tarafından yapılmaktadır. Eğitim-öğretimle ilgili komisyonlar, görevliler ve görevleri şunlardır:

a) Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu: Tıp eğitiminin amacı, hedefleri, planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında ilgili komisyonlarıyla, anabilim dallarıyla ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalıyla fikir alışverişi yaparak rapor ve öneriler hazırlar ve Fakülte Kuruluna görüşlerini sunar. Eğitim-öğretimin Fakülte Kurulunda kararlaştırılan esaslara ve akademik takvime dayalı olarak düzenli, derslerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde yürümesini sağlar ve bu konuda Fakülte Kuruluna bilgi sunar. Devamsızlık veya başka nedenlerle eğitimle ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler hakkında Dekanlığa bilgi verir.

b) Mezuniyet Öncesi Müfredat Komisyonu: Fakültenin vizyon ve misyonuna uygun olarak, tıp eğitiminin güncel gerekliliklerini göz önüne alarak eğitim-öğretim müfredatını hazırlayıp Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna sunar. Müfredat Komisyonu bir sonraki yılın eğitim programını oluşturmak için anabilim dallarından müfredat önerilerini ve derslerde görevlendirilen öğretim üyelerini toplar, değerlendirir ve oluşturulan müfredat önerisini Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna sunar.

c) Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu: Fakültede Lisans Öğreniminde tüm sınav sorularının sınav öncesi ve sınav sonrası değerlendirilmesi ile itirazları alan ve sınav sorularını değerlendirerek karara bağlayan komisyondur.

ç) Program Değerlendirme ve Geliştirme Komisyonu: Mezuniyet öncesi eğitim programlarının değerlendirilmesi, bu amaçla gerekli verilerin toparlanması ve Tıp Fakültesi eğitim programının sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapar ve önerilerini Mezuniyet Öncesi Müfredat Komisyonuna sunar.

d) Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Komisyonu: Her eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin gerçekleştirecekleri kanıta dayalı tıp uygulamalarını oluşturur ve Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonuna sunar. Kanıta dayalı tıp uygulamalarını yürütür, bu konuda eğitim toplantıları yapar, seminer, sempozyum, çalıştay ve kongre düzenler.

e) Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Komisyonu: Fakülte Çekirdek Eğitim Programının Ulusal Çekirdek Eğitim Programına uyumunu sağlar, bu konuda anabilim dallarına danışmanlık verir.

f) İnteraktif Oturum Komisyonu: İnteraktif oturum planlanan her dönem ve ders kurulu için eğitim programının amaç ve öğrenim hedeflerine uygun şekilde senaryo hazırlamasını ve hazırlanan senaryo içeriğinin Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ve mezuniyet öncesi eğitim programının amaç ve öğrenim hedefleriyle uyumlu olmasını sağlar.

g) Mesleki Beceri Komisyonu: Preklinik dönemde öğrencilerin kazanması gereken temel hekimlik uygulamalarını belirler ve bu uygulamaların gerçekleştirilmesi için gerekli alt yapı olanaklarını sağlar.

ğ) Dönem Koordinatörü: Sorumlu olduğu dönemin eğitim programının bütünlüğü ve düzenli bir şekilde yürütülmesi ile sınavların koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesidir.

h) Ders Kurulu sorumlusu: İlgili ders kurulunun eğitim programının bütünlüğünü ve sınavlarını düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere dönem koordinatörüne bağlı olarak çalışan ve ilgili dönemin koordinatörü tarafından önerilen, Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesidir.

ı) Staj eğitim sorumlusu: Fakültede ilgili staj eğitiminin staj süresine göre programlanmasını ve staj sınavlarının uygulanmasını sağlamak üzere kendi anabilim dallarına ait eğitim programını koordine etmekle sorumlu olan, dönem koordinatörüne bağlı olarak çalışan ve ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ile Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesidir.

i) Seçmeli ders koordinatörü: Fakülte eğitiminde seçmeli derslerin programlanması ve yürütülmesinden sorumlu olan ve Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesidir.

Eğitim şekli

MADDE 13 – (1) Tıp eğitimi, Dönem I, II ve III’te ders kurulları, Dönem IV ve V’te staj, Dönem VI’da ise ön hekimlik stajı esasına göre yapılır.

(2) Öğrencilerin Dönem IV, V’te diğer tıp fakültelerinde staj yapması, staj için başvurulacak fakültenin, öğrencinin girdiği yıldaki Fakültenin taban puanından daha yüksek olması şartıyla kabul edilir.

(3) Yurt içine veya yurt dışına gidecek öğrencilerin alacakları stajın denk sayılmasında; staj süresinin eşit, staj içeriklerinin de Fakülte müfredatıyla en az %80 uyumlu olması şartı aranır. Yurt içinde ve yurt dışındaki fakültelerde alınan stajlar üç ayı geçemez.

(4) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve İngilizce dersleri YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam, Mazeret, Kayıt Dondurma, Özel Öğrenci ve

Sınav Değerlendirme Esasları

Devam zorunluluğu

MADDE 14 – (1) Fakültede derslere devam zorunludur ve buna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Teorik ve uygulamalı dersler ile stajlara devam zorunludur ve yoklama yapılır. Öğrencilerin devamını kontrol etmek için yoklama elektronik takip sistemleri ile de yapılabilir. Bu durumda devam ile ilgili itirazlarda elektronik sistem verileri esas alınır.

b) Dönem I, II ve III’te bir ders kurulundaki teorik derslerin %30’dan fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulunun teorik ve pratik sınavına alınmaz ve o ders kurulu sınavından F1 notu alır. Bir ders kurulunda, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler dönem sonunda o ders kurulundan mazeret sınavına alınır. Tüm teorik derslerde toplam devamsızlığı %30’u aşan öğrenciler dönem sonu sınavına alınmazlar.

c) Dönem I, II ve III’te ders kurulundaki pratik derslerde (anabilim dalı laboratuvar uygulamaları ve mesleki beceri uygulamaları) öğrencinin devamsızlığı %20’yi geçmemiş ise öğrenci devam etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla, o ders kurulunun pratik sınavına girebilir. Telafi çalışmaları, ilgili anabilim dalının olanakları çerçevesinde belirlenen gün ve saatte yapılır. Geçerli bir mazereti olsun ya da olmasın, o ders kurulunun pratik çalışmaları için devamsızlık süresi %20’yi aşanlar o ders kurulunun teorik ve pratik sınavına alınmazlar.

ç) Dönem IV ve V’te geçerli bir mazereti olsun ya da olmasın, her anabilim dalı stajındaki teorik derslerin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci ilgili staj sonu/staj bütünleme sınavına alınmaz ve F1 notu alır. Teorik derslerin telafisi yapılmaz.

d) Dönem IV ve V'in pratik uygulamalarında, her anabilim dalı stajında öğrencinin devamsızlığı %10’u geçmemiş ise öğrenci devam etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla staj sonu sınavına girebilir. Telafi çalışmaları, ilgili anabilim dalının olanakları çerçevesinde belirlenen gün ve saatte yapılır. Telafi çalışmasını yapmayan öğrenci pratik sınava alınmaz. Geçerli bir mazereti olsun ya da olmasın, her anabilim dalı stajı için devamsızlık süresi %10'u aşanlar staj sınavına (staj sonu sınavları/bütünleme) alınmazlar ve F1 notu alırlar. Sınava giren öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.

e) Bir dönem içinde, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrenciler, o dönem için E notu alırlar.

f) Devamsızlık sınırını aşmış olan ve raporlu olduğu süre içerisinde sınava giren öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.

Kayıt dondurma

MADDE 15 – (1) Öğrencinin kaydı haklı ve geçerli nedeninin varlığı hâlinde normal ve ek öğrenim süreleri işlememek üzere Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla dondurulabilir.

(2) Haklı ve geçerli kayıt dondurma nedenleri şunlardır:

a) Öğrencinin sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) Mazeretinin belgelenmesi koşulu ile öğrenci/ailesinin doğal afete maruz kalması.

c) Birinci derece akrabalarının ağır hastalığı hâlinde, bakacak başka kimsesinin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması.

ç) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmesi koşuluyla, ekonomik sıkıntı nedeni ile öğrencinin eğitimine devam edememesi.

d) Öğrencinin yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hâlinin bulunması.

e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

f) Öğrencinin tutuklu olması.

g) Öğrenciye, öğrenim ve eğitimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, yurt dışı dil eğitimi, araştırma gibi imkânların doğması.

ğ) Yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hâllerin ortaya çıkması.

(3) Kayıt dondurma süresi bir yıldan fazla olamaz. Ancak kanser, verem, akıl hastalıkları ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyulan durumlarda, sağlık raporu ile belgelendirilmesi hâlinde, iki yıla çıkarılabilir. Bu süre içinde öğrenci izinli sayılır.

Değişim programı kapsamında alınan dersler

MADDE 16 – (1) Ulusal ve uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenciler gittikleri yükseköğretim kurumlarında almış oldukları derslerden başarılı olduklarında Fakülte programında bulunan aynı içerikli derslerden Fakülte Yönetim Kurulu uygun gördüğü takdirde başarılı olmuş sayılırlar ve not ortalaması hesabında bu kurumlarda alınan notlar esas alınır.

(2) Değişim programından öğrenciler en fazla iki yarıyıl yararlanabilirler.

(3) Uluslararası değişim programları kapsamında yurt dışındaki üniversitelerden Fakülteye gelen öğrencilere ise seçtikleri dersler ve başarı durumları ile ilgili bir özel öğrenci durum belgesi (special student transcript) verilir.

Mazeretler

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin mazeretlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci mazeretli sayılır, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

b) Öğrenciye; eşinin, annesinin, babasının, çocuğunun ve kardeşinin ağır hastalığı veya ölümü nedeniyle sınava giremediğini belgelemesi ve bu durumun Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülmesi hâlinde giremediği ders kurulu/staj sonu sınavlar için mazeret sınav hakkı verilir.

c) Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde Dekanlığa yapılmalıdır. Daha sonra yapılan başvurular, geç sunulan raporlar veya yalnız sınav tarihlerini içeren raporlar işleme konulmaz.

ç) Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu tarafından değerlendirilip, Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur. Fakülte Yönetim Kurulu öğrenci mazeretlerini, sunulan belgelere dayanarak kabul veya reddedebilir.

d) Öğrencinin eğitim süresinde sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için; raporunu yurt içi resmî yataklı tedavi kurumlarından almış olması gerekir. Bunların dışındaki sağlık raporları işleme konmaz.

e) Bir eğitim yılında mazeretli geçen toplam sürenin, 14 üncü maddede belirtilen devamsızlık sınırlarını geçmesi durumunda öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin öğrenim süresi dondurulur. Öğrenci ilgili eğitim yılının kalan süresi içinde derslere ve sınavlara giremez.

f) Milli takım spor karşılaşmalarında, milli takımda ve üniversiteler arası spor karşılaşmalarında Üniversite takımlarında yer alan, Fakülteyi veya Üniversiteyi bilimsel toplantılarda temsil edecek öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mazeretli sayılır.

g) Birinci fıkranın (a) ve (f) bentleri uyarınca mazeretli sayılan öğrencilere mazeretli sayıldıkları dönemde giremedikleri ders kurulu/staj sonu sınavları için mazeret sınav hakkı verilir. Dönem IV, V ve VI’da öğrenciler mazeretleri nedeniyle devam etmediği süreyi anabilim dalının belirleyeceği zamanlarda tamamlamak zorundadır. Öğrenciler, mazeretleri nedeniyle giremedikleri pratik dersleri telafi etmelidir, telafi etmedikleri takdirde devamsız sayılır.

ğ) Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretli sayılan süreler 14 üncü maddede açıklanan sürelerin hesabında dikkate alınmaz.

Sınav ve değerlendirme esasları

MADDE 18 – (1) Fakültede tüm dönemlerde yapılan sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınavlarda öğrencilerin aldığı puanlar en yakın tam sayıya tamamlanır.

(2) Tıp Fakültesi sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar ve katsayılar aşağıda gösterilmiştir:

Puanlar              Notlar             Kat sayılar

90-100                 A1                     4.00

85-89                   A2                     3.50

75-84                   B1                     3.00

70-74                   B2                     2.50

60-69                   C1                     2.00

50-59                  *C2                    1.50

*C2: Tıp dışı dersler için geçer

(3) Harf notlarından;

a) F1: Mazeretsiz devamsız, ilgili sınava/sınavlara girme hakkı olmayan öğrencinin aldığı nottur. Dönem I, II ve III’te F1 notu alan öğrenci doğrudan sınıfta kalır, dönem IV ve V’te ise stajı tekrar eder.

b) F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencinin aldığı nottur (0 puan). Öğrencinin, dönem I, II ve III’te dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına girme hakkı vardır. Öğrenci dönem IV ve V’te bütünleme sınavına girebilir.

c) F3: Sınav değerlendirmesi %59-0 arasında olan öğrencinin aldığı nottur.

ç) E: Mazeretli geçmez, mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aşmış olan öğrencilerin aldığı nottur.

(4) Dönem sonu sınavına mazereti nedeniyle devamsızlık sınırını aştığı için giremeyecek olan öğrencilerin durumu Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dönem I, II ve III ile İlgili Esaslar

Sınavlar

MADDE 19 – (1) Dönem I, II ve III’te okutulan dersler ve sınavlar ile ilgili hükümler şunlardır:

a) Ders kurulu: Dönem I, II ve III’te öğrenciye verilen teorik ve pratik uygulamalı dersler olup, ders kurulları şeklinde verilir.

b) Ders kurulu sınavı: Her ders kurulu sonunda yapılan sınavdır.

c) Ara sınav: Ders kurulu süresine göre sıklığı ve tarihi Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu tarafından belirlenen öğrenmeyi destekleyici teorik sınavdır. Ara sınav dört haftayı geçen ders kurullarında uygulanabilir.

ç) Dönem sonu sınavı: Her akademik yılın sonunda o yıl okutulan tüm ders kurullarını kapsayan teorik ve pratik sınavdır.

d) Dönem sonu bütünleme sınavı: Eğitim-öğretim yılı boyunca okutulan tüm ders kurullarını kapsayan teorik ve pratik sınavdır. Dönem sonu bütünleme sınavına dönem sonu sınavında başarılı olamayan ve sınav hakkını kazandığı hâlde bu sınava herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler katılır.

e) Mazeret sınavı: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için yapılan sınavdır. Mazeret sınavları teorik dersler için ilgili ders kurulundaki anabilim dallarının ders ağırlıklarına göre anabilim dalı başkanlıklarının bildirdikleri çoktan/çoklu seçmeli veya klasik yazılı sorularından oluşur. Mazeret sınavının mazereti olmaz. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa ve Fakülte Kurulunca saptanan akademik takvimde belirtilen günde yapılır. Ara sınav, dönem sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

f) Dönem I, II, ve III’te dönem sonu ve dönem sonu bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

g) Ders kurulu sınav notu: Bir ders kurulunda görev alan anabilim dalları, ders yükleri (öğrenci başına düşen teorik ve pratik derslerin toplam süresi) oranında soru ve not ağırlığına sahiptir. Soru sayısı 100 soru ve altında olan ders kurulları teorik sınavlarında en az iki baraj, soru sayısı 100 sorudan fazla olan teorik sınavlarda en az 3 baraj uygulanır. Baraj sınırı %50’dir. Öğrenci, ders kurulu teorik sınavında %50’nin altında not alırsa, o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı teorik sınav toplam puanından düşülerek o ders kurulu teorik sınavının notu belirlenir. Ders kurulunda ara sınavı yapılmışsa, ders kurulu teorik sınavı notunun %85’i ve ara sınavı notunun %15’i toplanarak ilgili ders kurulunun teorik sınav notu belirlenir. Ders kurulunda pratik/beceri sınavı yapılmamışsa ders kurulu teorik sınavı notu, ders kurulu sınav notudur. Ders kurulunda pratik sınav (sözlü, yapılandırılmış pratik sınav, mesleki beceri uygulamaları sınavı) yapılmış ise ders kurulu teorik sınav notu ve ders kurulu pratik sınavı notunun toplamı ders kurulu sınav notudur. Ders kurullarında iki saat pratik ders, bir saat teorik derse eşdeğer olarak kabul edilir. Ders kurulu pratik sınav puanı, ders kurulu toplam sınav notunun %25’inden fazla olamaz.

ğ) Ders kurulları ortalama notu: Her ders kurulu sınav notu ile ilgili ders kurulu AKTS sayısının çarpımı ve elde edilen puanların toplamının ilgili dönemdeki toplam AKTS sayısına bölünmesi ile elde edilen nottur. Dönem I ve II’de Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları süresince danışman öğretim üyeleri tarafından verilen not ve Kanıta Dayalı Tıp Günlerinde yapılan sunum değerlendirme sonunda verilen not toplanarak (100 üzerinden en fazla 10) öğrencinin son ders kurulunun puanına eklenir.

h) Dönem sonu ve bütünleme sınav notu: Anabilim dalları bir dönemde kendilerine düşen ders ağırlığı oranında final ve bütünleme sınavında soru ve not ağırlığına sahiptir. Dönem sonu ve bütünleme sınavı notu, birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen esaslara göre hesaplanır.

ı) Dönem sonu başarı notu: Ders kurulları ortalama notunun %60’ı ile final sınavında alınan notun %40’ının toplanması ile elde edilen nottur. Bütünlemeye kalan öğrencilerin dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında final sınavından alınan not yerine bütünleme sınavından alınan not esas alınır. Öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesi için dönem sonu sınavından en az 50 alması ve dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

i) Dönem I, II ve III öğrencileri, ders kurulları ortalama notu ne olursa olsun, dönem sonu sınavına girmek zorundadır.

j) Dönem tekrarı: Dönem sonu başarı notunu alamayan, dönem sonu sınavına girmesi gerekirken girmeyen öğrenci, ardından dönem sonu bütünleme sınavına da girmemesi hâlinde o yıl başarısız kabul edilir ve sınıfta kalmış sayılır. Bu öğrenciler yeni eğitim-öğretim yılında ilgili dönemi tekrar ederler.

Sınav sorularına ve notuna itiraz

MADDE 20 – (1) Öğrenciler dönem I, II ve III’te sınav soruları açıklandıktan sonraki iki iş günü içinde sınav sorularına itirazlarını Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Sekreterliğine edebilirler. Tıp kitaplarında yer alan bilimsel gerekçeleri ile birlikte yapılan itirazlar, Ölçme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir ve ilgili öğretim üyesinin görüşü de alınarak karara bağlanır.

(2) Öğrenci, kesin sınav sonuçlarına itirazını, kesin sonuçların ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak Dekanlık öğrenci işlerine yapar ve itiraz maddi hata bakımından incelenmek üzere dönem koordinatörüne sevk edilir. Sınav sonucunun değişmesi hâlinde sonuç, dönem koordinatörü tarafından güncellenir.

ALTINCI BÖLÜM

Dönem IV ve V ile İlgili Esaslar

Dönem IV ve V ile ilgili esaslar

MADDE 21 – (1) Dönem IV ve V’te klinik dersler, her bir anabilim dalının stajları hâlinde yapılır. Staj süreleri, Mezuniyet Öncesi Müfredat Komisyonunun önerisi üzerine Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir. Staj programları, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programının güncel hali esas alınarak hazırlanır ve uygulanır.

Staj sınavı

MADDE 22 – (1) Dönem IV ve V’te her bir anabilim dalı stajı sonunda ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından staj sonu sınavı yapılır. Bu sınav; teorik sınav, yapılandırılmış klinik sözlü sınav/klasik sözlü sınav ve yapılandırılmış pratik sınav şeklinde yazılı ve uygulamalı olarak yapılır. Staj sonu sınavına mazereti olduğu hâlde girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz. Bu durumdaki öğrenciler sonraki tarihlerde staj yapan öğrencilerle birlikte staj sonu sınavına girebilirler.

(2) Dört haftayı aşan stajlarda ara sınavı uygulanabilir. Bu sınav teorik veya pratik olarak yapılır. Ara sınav notu, staj teorik notunun %15’ini oluşturur.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı

MADDE 23 – (1) Dönem IV ve V’te staj sınavlarında başarılı olamayan veya sınava girme hakkı olduğu hâlde sınava giremeyen öğrenciler staj bütünleme sınavına girebilirler. Staj bütünleme sınavları, o dönemin son staj bitiminden en az 15 gün sonra başlayarak programlanır. Bütünleme sınav tarihleri ilgili dönem koordinatörünün önerisi ile sınavdan en az 15 gün önce Dekanlıkça açıklanır.

(2) Staj bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenciler, 11 inci maddedeki süreler elverdiği takdirde bu stajları bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar ederler. Bu tekrarlarda devam zorunluluğu vardır.

(3) Dönem IV ve V’te, o dönem programında yer alan tüm stajlar başarı ile tamamlanmadan üst sınıfa geçilemez. Önceden staj kaybı olup üst sınıfa geçebilecek durumda olan ve staj tekrarında başarısız olmaları nedeniyle bütünlemeye kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları hâlinde dönem sonu bütünleme sınavını beklemeden, devam eden programda, o anabilim dalının bir sonraki staj sınavını bütünleme sınavı olarak kullanabilirler. Bu sınavda başarılı oldukları takdirde üst sınıf programında ilk başlayan staja yerleştirilirler.

(4) Stajlardaki devam durumu, ilgili anabilim dalı başkanı tarafından stajın sonunda Dekanlığa bildirilir. Mazeretli veya mazeretsiz olarak devamsızlık süresi o stajda pratik %10, teorik %20’yi aşanlar ile devamsızlık süresi pratik dersler için %10’un altında olup da telafisini yapmayan öğrenciler başarısız sayılarak staj sınavına ve/veya staj bütünleme sınavına alınmazlar ve F1 notu ile stajı tekrar ederler.

(5) Staj bütünleme sınavı için mazeret sınavı açılmaz.

Staj notu

MADDE 24 – (1) Staj notu; staj teorik sınav puanı, yapılandırılmış/klasik sözlü sınav ve yapılandırılmış pratik sınavdan alınan puanlar kullanılarak hesaplanır. Öğrencinin stajdan başarılı olması için staj notunun 100 puan üzerinden en az 60 puan olması gerekir.

(2) Staj notları, devam çizelgeleri ile birlikte ilgili anabilim dalı başkanlığınca staj bitimini müteakip en geç üç iş günü içinde otomasyon programına girilir veya Dekanlığa bildirilir ve ilan edilir.

(3) Staj bütünleme sınavında, staj sınavı kuralları uygulanır.

Dönem notu

MADDE 25 – (1) Dönem notu, o dönemde yapılan her bir anabilim dalı stajı sonunda alınan notların ortalamasından oluşur. Her staj notu ile ilgili stajın AKTS sayısının çarpımı ve elde edilen puanların toplamının ilgili dönemdeki toplam AKTS sayısına bölünmesi ile elde edilen nottur.

Seçmeli dersler ve değerlendirme

MADDE 26 – (1) Fakülte Kurulu kararıyla Fakültede ve/veya Üniversitenin diğer fakülte ve/veya yüksekokullarında seçmeli dersler açılabilir. Öğrencinin o dönem açılan seçmeli dersler içerisinden tercihlerini sıralayarak dönemin ilk haftası içinde Dekanlığa bildirmesi gerekir. Öğrenci o dönem değişik alanlarda açılan derslerden en az birini seçmek zorundadır. Yapılan tercihlere göre seçilen derslerdeki öğrenci sayısında diğer ders ya da derslere oranla fazlalık olması durumunda öğrenciler daha alt tercihlerine yerleştirilebilir. Seçmeli derslerle ilgi esaslar ilgili yönergeye göre yürütülür.

YEDİNCİ BÖLÜM

Ön Hekimlik Dönemi ile İlgili Esaslar

Ön hekimlik dönemi

MADDE 27 – (1) Ön hekimlik dönemi, öğretim programı kapsamında, dönem VI’da ağırlıklı olarak klinik öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen ve alan çalışmalarını da kapsayan ve gözetim altında icra dönemi veya mezuniyet eşdeğeri yeterlik ve yetkinliklerin uygulaması ve tıp doktorluğu mesleğine geçiş niteliği taşıyan ve sonunda tıp doktorluğu diploması verilen, aralıksız on iki aylık dönemdir.

(2) Dönem VI’daki eğitimin amacı, öğrencinin daha önceki dönemlerde edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak, hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak, hekim adayını hekimlik sanatını en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir. Dönem VI ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Ön hekimlik dönemi, stajların yapılacağı anabilim dalları ve süreleri Fakülte Kurulu kararı ile belirlenir.

b) Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim üyesi ve/veya öğretim görevlisi gözetiminde çalışır.

c) Öğrenciler eğitim gördüğü anabilim ve bilim dallarının şartlarına uymak, hasta hazırlamak ve hasta takibi yapmak, nöbet tutmak, ameliyat, laboratuvar çalışması, olgu sunumu, konferans, seminer ve diğer bilimsel etkinliklere katılmak zorundadır.

ç) Bu dönemde öğrencilerin çalıştıkları her anabilim dalına ait poliklinik, klinik, laboratuvar ve sahada yaptığı tüm çalışmalar, ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından ön hekim çalışma karnesi ile değerlendirilir. Ön hekim çalışma karneleri anabilim dalları tarafından taj bitimini takiben iki iş günü içerisinde Fakültenin Öğrenci İşleri Bürosuna iletilir. Öğrencinin aldığı puan 100 üzerinden 60’ın altında olursa, öğrenci ilgili stajdan başarısız sayılır. Öğrenci tüm stajlar bittikten sonra başarısız olduğu stajı tekrarlar.

d) Yeni eğitim-öğretim yılı içinde uygulanacak olan ön hekimlik dönemi eğitim programı eğitim komisyonu önerileri de dikkate alınarak Fakülte Kurulunca onaylanır ve yurt içi veya yurt dışında eğitim veren fakültelerde alınan sertifikanın geçerliliğine Fakülte Kurulu karar verir. Yurt içindeki tıp fakültelerinin son sınıf öğrencileri, fakültelerinin izni ve Fakülte Kurulu kararı ile eğitim dilimlerinden bir veya birkaçını Fakültede yapabilir.

e) Ön hekimlik döneminde başarılı olmak için öğrencilerin bu dönemdeki dilimlerde Fakülte Kurulunca belirtilen sürelerle bilfiil çalışmış olmaları ve süreyi tamamlamaları, zorunlu hâller dolayısıyla eksik kalan çalışmalarını da başarı ile tamamlamaları gerekir. Başarısız oldukları takdirde bu stajları normal süreleri kadar tekrar ederler. Bir stajın %10’una mazeretli veya mazeretsiz devam etmeyenler o stajı tekrar ederler. Seçmeli stajlarda başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları stajları değiştirmek isterlerse yeni staja tam süre ile devam ederler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diplomalar ve Başarı Derecesi

Diplomalar

MADDE 28 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması: Temel tıp bilimleri ön lisans kademesini (Dönem I ve II) en çok dört yılda başarı ile tamamlayanlara Üniversiteden ayrıldıkları takdirde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması verilir. Bu diplomayı belirtilen koşullarla alanlar tekrar aynı programa döndükleri takdirde aldıkları diplomayı kayıt sırasında Üniversiteye geri vermek zorundadırlar. Aksi hâlde kayıtları yapılmaz.

b) Tıp Doktoru Diploması: Tüm yükümlülüklerini yerine getirip eğitim programlarını tamamlayarak, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mezuniyetine karar verilen öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

Tıp doktorluğu eğitimi başarı derecesi

MADDE 29 – (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin saptanması için okudukları tüm dönemlerin notlarının ortalaması aşağıdaki şekilde dereceye çevrilir:

               Dönem notları ortalaması                    Başarı derecesi

                           3,51-4,00                                       Pekiyi

                           3,00-3,50                                          İyi

                           2,50-2,99                                         Orta

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ön şart ve dönem tekrarı

MADDE 30 – (1) Tıp Doktorluğu eğitiminde bir dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır. Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenci dönem I, II ve III’te kaldığı dönemi; dönem IV, V ve VI’da ise kaldığı stajları aynen tekrarlar.

Sınav günleri ve şekli

MADDE 31 – (1) Sınav günleri ve şekline ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sınavların tarihleri eğitim-öğretim yılının başında belirlenir ve ilan edilir. Sınav tarihleri Fakülte Kurulunun kararı ile zorunlu hâllerde değiştirilebilir.

b) Sınavlar, dönem I, II ve III’te teorik (yazılı, çoktan seçmeli, çoklu seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme ve açık uçlu) ve pratik olarak yapılır. Dönem IV ve V’te sınavlar; teorik (yazılı, çoktan seçmeli, çoklu seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme ve açık uçlu), pratik/yapılandırılmış pratik sınav, yapılandırılmış/klasik sınav ve sözlü sınav şeklinde yapılır.

c) Elektronik sistemler kullanılarak yapılan sınavlarda, sınav yapılan bilgisayarın veya cihazların ayarlarında değişiklik yapılması kopya sayılır ve öğrenci hakkında Dekanlık tarafından disiplin soruşturması açılır.

ç) Öğrenciler Senato tarafından kabul edilen ilkeler doğrultusunda ayrıca ortak zorunlu dersleri almak ve başarmak zorundadırlar. Ortak zorunlu dersler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İlişik kesme

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmaları halinde Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) İlişiği kesilme durumunda olan öğrencilerin kayıt silme işlemi, Fakülte Yönetim Kurulunun kararıyla yapılır.

(3) Kaydının silinmesini isteyen öğrencilerin, bir dilekçe ile Fakültenin öğrenci işleri bürosuna şahsen başvurması zorunludur ve ilişik kesme belgesi işlemlerini tamamlaması gerekir.

(4) İlişiği kesilen öğrenciye lise diplomasının aslı, fotokopisi alınmak suretiyle verilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

(5) Fakülteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı kurumun/birimin yazısı üzerine dizi pusulası ile birlikte gönderilir. Gönderilen belgelerin fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.

Onur öğrenciliği

MADDE 33 – (1) Dönem ortalama notu 90-100 arasında olan öğrenciler, ceza almamış olma koşulu ile yıl sonunda Dekanlık önerisiyle Rektörlük tarafından onur öğrencisi olarak ilan edilir.

Danışman öğretim üyesi

MADDE 34 – (1) Eğitim-öğretim döneminin başında eğitim-öğretim çalışmaları ile ilgili sorunlarda rehberlik yapmak üzere Dekanlık tarafından her öğrenci için bir öğretim üyesi akademik danışman olarak görevlendirilir.

Öğrencilerin giyimi

MADDE 35 – (1) Öğrencilerin pratik ve klinik uygulamalardaki giyimi ile ilgili kurallar Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir ve ilan edilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Fakülte Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 37 – (1) 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kayıtlı olan öğrencilere uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.