15 Şubat 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31040

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/2/2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Uluslararası öğrencilerin Türkçe dil seviyesi yeterlilikleri ve eğitimlerine başlama hususları Üniversite tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ilan edilen tarihlerde kayıt için başvurmak zorundadır. Kayıt için gerekli durumlarda istenecek belgeler Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB) tarafından belirlenerek ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci akademik takvimde belirtilen tarihlerde varsa katkı payını veya öğrenim ücretini yatırarak ders ön kaydını yapar. Danışman, eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde ders kaydını onaylar. Belirlenen kayıt yenileme süresi içerisinde dersini seçmeyen ve/veya varsa katkı payını yatırmayan öğrencinin ders kaydı onaylanmaz.”

“(4) Akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme süresi içerisinde ders kaydı yapmayan öğrenciler, kayıt yenileme süresi boyunca mazeretli olduklarını belgelemeleri halinde, ilgili Birim Kurul Kararı ile eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde mazeretli ders kayıtlarını yapabilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Öğrenci öğrenimi süresince en çok iki yarıyıl kayıt dondurma isteminde bulunabilir. Lisans programlarında kayıtlı öğrenciye, belgeleyeceği önemli ve haklı sebebi bulunması halinde ilgili Alt Birim Kurul Kararıyla en çok iki yarıyıl daha izin verilebilir. Kayıt dondurulan süre toplam öğrenim süresine dahil değildir. Kayıt dondurma talebi, ilgili yarıyıl için eğitim-öğretimin başladığı ilk dört hafta içerisinde ilgili Alt Birime yapılır.”

“(4) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde ilgili Yönetim Kurulu Kararıyla dondurulabilir:

a) Öğrencinin sağlık raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmiş olması.

c) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi.

d) Öğrencinin tutukluluk hali.

e) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin olması.

f) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

g) İlgili Birim Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirmek, yönlendirmek ve ders kaydını onaylamak.”

“c) Öğrencilere verilecek öğrenci danışmanlık hizmetinin amacına, faaliyet alanlarına, işleyişine, yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin esaslar Senato tarafından onaylanan esaslarca belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kayıtlı olunan derslerden devam şartını yerine getirmeyen/getiremeyen öğrencilere F1 notu verilir. Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından imzalı yoklama alınarak izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle sınavlara girme hakkı olmayan öğrencilerin durumları öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir ve en geç eğitim-öğretim döneminin son iş günü ilan edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Birime yeni kayıt yaptıran öğrenci, daha önce kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmak için talepte bulunabilir. Muafiyet talebinde bulunacak olan öğrenci yalnızca Birime kayıt yaptırdığı yarıyılda eğitim-öğretim yarıyılı derslerinin başladığı ilk haftanın son iş gününe kadar muafiyet isteğini içeren bir dilekçe ve durumu gösterir belgelerin onaylı suretleri ile Alt Birime başvurur. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmaz. Muafiyet talebi ilgili Alt Birim Kurulunca, öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde bir defaya mahsus olmak üzere beş iş günü içinde değerlendirilir ve karara bağlanır.”

“(5) Eğitim-öğretim başladıktan sonra kayıt hakkı kazanan öğrenciler muafiyet taleplerini, kayıtlarını müteakip beş iş günü içerisinde ilgili Alt Birimlere yaparlar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi ile on birinci ve on üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bir eğitim-öğretim yılı güz ve/veya bahar yarıyılında düzenlenen yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazandığı halde sınava girmeyen veya sınavına girilen ders/derslerden yarıyıl sonu not ortalaması 59,99 ve daha düşük olan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler. İlgili dersin yarıyıl sonu sınavları ile bütünleme sınavı arasında en az iki gün ara verilir.”

“(11) Muafiyet sınavı: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan ortak zorunlu derslerden yabancı dil dersleri ile Rektörlük Enformatik Bölümü tarafından yürütülen temel bilişim dersleri için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları açılır. Muafiyet sınavından en az 60,00 notunu alan öğrenci başarılıdır.”

“(13) Ara sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç ilgili yarıyılın son ders günü, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ise akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı not giriş tarih aralığında olmak üzere ÖİBS'ye işlenir ve bütünleme sınavından sonra öğrencilerin son notlarını gösteren sınav sonuç listesi alınarak ilgili Alt Birim Başkanlığına öğretim elemanı tarafından imzalanarak tek nüsha halinde teslim edilir. Süresi içerisinde girilemeyen notlar ve uygulama dersleri için ilgili Alt Birim Kurul Kararı ile not girişinin yapılması sağlanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Öğrenci; sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren beş iş günü içinde bağlı olduğu Alt Birim Başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Alt Birim Başkanlığı maddi bir hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için sınav kâğıdını ilgili dersin sorumlu öğretim elemanına inceletir ve sonucu öğrenciye tebliğ eder. Öğrencinin itirazının devamı halinde; ilgili Birim Yönetim Kurulu kararı ile sorumlu öğretim elemanının dâhil olmadığı, ilgili alandaki öğretim elemanlarından oluşan en az üç kişilik bir komisyonda cevap anahtarıyla ve/veya diğer sınav kâğıtları ve dokümanları ile karşılaştırmalı olarak yeniden esastan inceleme yapılır. Not değişiklikleri ilgili Birim Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Not değişikliği ile ilgili Kurul kararı, ilgili Alt Birim Başkanlığına ve ÖİDB'ye bildirilir.

(2) Öğrenci bilgi sisteminde açıklanan başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olduğunun belirlenmesi halinde, ilgili öğretim elemanı ilgili Alt Birim Başkanına başvurarak düzeltme talebinde bulunur. Bu talep, ilgili Alt Birim Başkanlığınca değerlendirilir. Eğer varsa not değişikliği veya düzeltmeler ilgili Birim Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanır. Kurul kararı ilgili Alt Birime ve ÖİDB'ye bildirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için 100,00 tam puan üzerinden başarı notu verilir. Ders başarı notu, ara sınav ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarının yüzde ağırlıkları ilgili Alt Birim tarafından belirlenir ve akademik takvimde belirtilen sürelerde öğretim elemanı ders görevlendirmeleri ve haftalık ders programları ile birlikte Birim Yönetim Kurulunca karara bağlanır.”

“b) F1 (Devamsız): Devamsızlık nedeniyle yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrenciye verilen nottur.

c) BZ (Başarısız): Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmesine rağmen sınavdan 60,00’tan az puan alan veya yarıyıl/yıl başarı puanı 60,00’tan az olan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler başarısız olarak değerlendirilir ve F1, F2, FF, FD, DD, DC notları yarıyıl sonu ve genel not ortalamalarının hesaplanmasında sıfır puan olarak değerlendirilir.”

“(4) Öğrencinin ders başarı notu ve bunların karşılığı olan harf notları ile bu notların katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

             Başarı Notu                Harf Notu                Katsayı

             90,00 – 100                     AA                       4,00

           80,00 – 89,99                    BA                       3,50

           70,00 – 79,99                    BB                        3,00

           65,00 – 69,99                    CB                        2,50

           60,00 – 64,99                    CC                        2,00

           55,00 – 59,99                    DC                       0,00

           50,00 – 54,99                    DD                       0,00

           40,00 – 49,99                    FD                        0,00

            0,00 – 39,99                     FF                        0,00

                     0                        F1, F2, F3                  0,00”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/2/2017

29989