15 Şubat 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31040

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/3/2017 tarihli ve 30003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından veya uluslararası öğrenci statüsünde Üniversiteye yerleştirilen, özel yetenek sınavı ile Üniversiteye yerleşip ders muafiyetleri sonunda üst sınıflara intibakı yapılan öğrencilerin, intibaklarının yapıldığı sınıfa bağlı olarak ilgili birim kurul kararı ile kabul edilen süreler programın normal eğitim-öğretim süresine dâhildir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ilan edilen tarihlerde kayıt için başvurmak zorundadır. Kayıt için gerekli durumlarda istenecek belgeler Üniversite Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı (ÖİDB) tarafından belirlenerek ilan edilir.

(4) Ön kayıt işleminin öğrencinin kendisi tarafından yapılması esastır. Ders kaydında değişiklik yapmak isteyen öğrenci, eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde danışmanının yardımıyla değişikliğini yapabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirmek, yönlendirmek ve ders kaydını onaylamak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Tüm derslerin başarılmış sayılabilmesi için başarı notunun, 100 tam puan üzerinden esas meslek dersleri için 70, yardımcı meslek dersleri için ise 60 olması gerekir. Başarılı olmaya ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencilere aldıkları derslerde gösterdikleri başarı için 100,00 tam puan üzerinden başarı notu verilir.

b) Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için ilgili dersin yarıyıl ders başarı notunun 60,00 ve üzerinde olması gerekir. 50,00 ile 59,99 arasındaki ders başarı notuna ait başarı durumu üçüncü fıkrada belirtilmiştir.

c) Ders başarı notu, ara sınav ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. Yarıyıl sonu sınavından 50,00’den düşük sınav puanı alan öğrencinin ders başarı notu hesaplanmaz.

ç) Ara sınav ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarının yüzde ağırlıkları ilgili alt birim tarafından belirlenir ve akademik takvimde belirtilen sürelerde öğretim elemanı ders görevlendirmeleri ve haftalık ders programları ile birlikte Birim Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(2) Bir derse ilişkin sınavların yüzde ağırlıkları eğitim-öğretim yarıyılının başında öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir.

(3) Harf notlarına ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrencinin ders başarı notu ve bunların karşılığı olan harf notları ile bu notların katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Başarı Notu                       Harf Notu                  Katsayı

90,00-100                              AA                          4,00

80,00-89,99                            BA                          3,50

70,00-79,99                            BB                          3,00

65,00-69,99                            CB                          2,50

60,00-64,99                            CC                          2,00

55,00-59,99                            DC                          1,50

50,00-54,99                           DD                          1,00

40,00-49,99                            FD                          0,50

  0,00-39,99                            FF                          0,00

  0                                     F1, F2, F3                    0,00

b) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci, o dersten başarılıdır.

c) Bir dersten DC ve DD notlarından birini alan öğrencinin dersin bulunduğu döneme ait dönem not ortalaması en az 60,00 ise dersi koşullu başarmış sayılır. Dönem not ortalaması en fazla 59,99 ise ders başarısızdır ve açıldığı ilk yarıyılda dersin yeniden alınması gerekir. Mezun durumda olan öğrencilerin DC ve DD notları başarılı kabul edilir.

ç) Bir dersten FD, FF, F1, F2 ve F3 notlarından birini alan öğrenci o dersten başarısızdır.

(4) F1, F2 ve F3 notları aşağıda tanımlanmıştır:

a) F1: Öğrencinin yarıyıl içinde derse devam koşulunu yerine getirmediği ve yarıyıl sonu sınavına giremeyeceği durumlarda verilir. Öğrenci dersi tekrar aldığında devam koşulu aranır.

b) F2: Öğrencinin yarıyıl içinde derse devam koşulunu ve dersin diğer gereklerini yerine getirdiği ancak yarıyıl sonu sınavına girebileceği halde sınava girmediği durumlarda verilir.

c) F3: Öğrencinin yarıyıl içinde derse devam koşulunu ve dersin diğer gereklerini yerine getirerek yarıyıl sonu sınavına girdiği, ancak bu sınavdan 50,00’den az puan aldığı durumlarda verilir. Bu durumda öğrencinin yarıyıl ders başarı notu hesaplanmaz.

ç) F1, F2 ve F3 notları yarıyıl sonu ve genel not ortalamalarının hesaplanmasında sıfır puan olarak değerlendirilir.

(5) Kredisiz derslerin, stajların, bitirme çalışmalarının, projelerin, topluma hizmet ve benzeri uygulamaların değerlendirilmesinde aşağıdaki notlar verilir:

a) SR (Süren Ders): Eğitim-öğretim süresi içinde henüz notlandırılmamış dersleri alan öğrencilere verilir.

b) SD (Sorumluluğu Düşer): Kapatma, değiştirme ve benzeri uygulamalar ile öğrencinin sorumluluğu dışında kalan daha önce başarısız olduğu dersler için verilir. Bu dersler ortalamaya girmez ve öğrencinin son başarı durumunu gösterir çizelgede dikkate alınmaz.

c) MF (Muaf): Muaf edilen dersler için verilir.

ç) UZ (Uygulama Başarısız): Uygulaması bulunan derslerin, her türlü uygulama çalışmalarından yeterli başarıyı sağlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci dersi tekrar aldığında devam koşulu aranır.

d) DB (Dersten Çekilme): Ders seçimi yaptığı halde seçtiği derse devam etmek istemeyen ve dersi bırakmak isteyen öğrencilere verilir. Öğrenci, eğitim-öğretimin başladığı ilk dört hafta sonuna kadar dersten çekilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Öğrenci; sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren beş iş günü içinde Konservatuvar Müdürlüğüne verecekleri bir dilekçe ile sorumlu öğretim elemanı veya komisyon tarafından yapılan sınav sonuçlarına maddi bir hata nedeniyle itirazda bulunabilir. İtiraz başvurusu, sınavı yapan öğretim elemanına veya komisyona yeniden inceleme yaptırılarak sonuçlandırılır ve sonucun düzelip düzelmediği Konservatuvar Müdürlüğünce öğrenciye tebliğ edilir.

(2) Öğrencinin itirazının devamı halinde; ilgili birim yönetim kurulu kararı ile sorumlu öğretim elemanının dâhil olmadığı, ilgili alandaki öğretim elemanlarından oluşan en az üç kişilik bir komisyonda cevap anahtarıyla ve/veya diğer sınav kâğıtları ve dokümanları ile karşılaştırmalı olarak yeniden esastan inceleme yapılır. Not değişiklikleri ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Not değişikliği ile ilgili kurul kararı, ilgili alt birim başkanlığına ve ÖİDB'ye bildirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 26/11/2014 tarihi itibarıyla Üniversiteye kaydı olan öğrenciler yönünden bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015 güz döneminden önceki öğrenim süreleri hesaba katılmaz.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/3/2017

30003