15 Şubat 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31040

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI

İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/2/2019 tarihli ve 30685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “kuruluşlar ve birlikleri,” ibaresi “kuruluşlar, birlikler ve kooperatifleri,” olarak ve (s) bendinde yer alan “kuruluş ve birlikleri,” ibaresi “kuruluşlar, birlikler ve kooperatifleri,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Sadece hasat sonrası yaş meyve sebze ile kurutulmuş meyve sebze paketleme tesislerinde kullanılmak üzere satın alınacak bitki koruma ürünlerinin,

c) Tohum işi ile uğraşan firmalar tarafından sadece tohum ilaçlama tesislerinde kullanılmak üzere satın alınacak bitki koruma ürünlerinin,”

“d) Bitki koruma ürünü kapsamında ruhsata tabi olan biyolojik mücadele etmenleri ile tuzak ve feromonların,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Bitki koruma ürünü satışı için diğer bölümlerden bağımsız olarak kurulmuş bir satış yerine sahip olan kamu kurumu ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, birlikler ve kooperatifler hariç olmak üzere satış yerlerinde, insan ve hayvan ilaçları ile gıdaları bulundurulmamalı ve bayiler tarafından bu ürünlerin satışı yapılmamalıdır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “gıdalar” ibaresi “gıdaları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) Depoda, bitki koruma ürünleri haricinde insan ve hayvan ilaçları ile gıdaları bulundurulmamalıdır.”

“o) Depo, apartman katlarında ve çevresine zarar verebilecek yerlerde olmamalıdır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “unvanlarından birine sahip’’ ibaresinden sonra gelmek üzere “gerçek” ibaresi, “birlikler’’ ibaresinden sonra gelmek üzere “ve kooperatifler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almak isteyenler, bu fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri içeren bir adet fiziki veya elektronik ortama aktarılmış dosya ile birlikte bayi veya toptancı faaliyetini yapacakları ildeki il müdürlüğüne fiziki olarak veya elektronik ortamda müracaat ederler. Bu fıkranın (e) bendinin (7) ve (8) numaralı alt bentleri ile (f), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgelere, ilgili kurum/kuruluşların elektronik ortamda kamu kurum ve kuruluşlarına erişim yetkisi vermesi halinde, bayi veya toptancı izin belgesi almak isteyenler tarafından, söz konusu bilgi ve belgelere erişim sağlayabilmek için gerekli bilgileri içeren beyan verilmesi yeterlidir.

a) Bayi veya toptancı faaliyetinin yapılacağı yerin açık adresi ile bayi veya toptancının telefon numarası ve e-mail adresi.

b) Toptan veya perakende satış yapılacak yer, depolama alanı ile diğer bölümleri ve raf yerleşimini gösteren krokiler, kullanım alan bilgileri, atık ve temiz su tesisatı ile havalandırma sisteminin özelliklerini gösteren plan ve krokileri.

c) Bitki koruma ürünleri bayi izin belgesi almak isteyenler için EK-1’de yer alan noterlikçe düzenlenmiş “Bitki Koruma Ürünleri Bayi Başvuru Taahhütnamesi”, bitki koruma ürünleri toptancı izin belgesi almak isteyenler için EK-2’de yer alan noterlikçe düzenlenmiş “Bitki Koruma Ürünleri Toptancı Başvuru Taahhütnamesi”.

ç) Bayi veya toptancıda görevlendirilecek olan çalışanlar ve görevleri hakkında bilgi.

d) İmza sirküleri veya imza beyannamesi.

e) 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen unvanlardan birine sahip olan ve sorumlu yönetici olarak istihdam edilen kişiye ait;

1) T.C. Kimlik numarası bilgisi,

2) Son altı aylık sürede çekilmiş iki adet fotoğraf,

3) 15 inci maddede belirtilen sınavda başarılı olduğuna ilişkin belge,

4) Kronik solunum yolu rahatsızlıkları (astım gibi), alerjik rahatsızlıklar, cilt hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıklarının bulunup bulunmadığı ile kanda cholinesteras enzim seviyesinin ölçülmesi ve sağlık kontrollerinin yapılarak bitki koruma ürünlerinin satışını yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık probleminin olmadığına dair sağlık raporu,

5) Bayilik veya toptancılık faaliyetinin yapılacağı yere en fazla 150 km mesafede ikamet ettiğini gösteren adres bilgisini içeren belge,

6) Noter aracılığı ile yapılan iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinin aslı veya onaylı sureti,

7) SGK belgesi,

8) Diploma veya mezuniyet belgesi.

f) Bitki koruma ürünü satış faaliyetini içeren aşağıda belirtilen belgelerden herhangi biri;

1) Ticaret Sicil Gazetesi,

2) Ticaret sicil kaydı,

3) Kuruluş bilgilerinin yer aldığı resmî belge.

g) Toptan veya perakende satış yapılacak adres için yetkili birimden alınmış bitki koruma ürünü satış faaliyetini içeren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının onaylı sureti,

ğ) Vergi Levhası veya vergi mükellefi olduğunu gösteren belge.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kişiye” ibaresi “gerçek veya tüzel kişilere” olarak, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Depo izin belgesi almak isteyen bayi veya toptancılar ile bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar veya distribütör firmalar, bu fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri içeren bir adet fiziki veya elektronik ortama aktarılmış dosya ile birlikte bitki koruma ürünlerinin depolanacağı adresin bulunduğu il müdürlüğüne fiziki olarak veya elektronik ortamda müracaat ederler. Bu fıkranın (f) bendinde belirtilen belgelere, ilgili kurum/kuruluşların elektronik ortamda kamu kurum ve kuruluşlarına erişim yetkisi vermesi halinde, depo izin belgesi almak isteyenler tarafından, söz konusu bilgi ve belgelere erişim sağlayabilmek için gerekli bilgileri içeren beyan verilmesi yeterlidir.

a) Başvuru yapan bayi, toptancı veya bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmanın bitki koruma ürünlerini depolayacakları yerin açık adresi ile iletişim sağlanacak telefon numarası.

b) Bitki koruma ürünlerinin depolanacağı binanın inşaat planı, tadilat yapılması durumunda asıl plan ve tadilat planları.

c) Depolama alanı ile diğer bölümleri ve raf yerleşimini gösteren krokiler, kullanım alan bilgileri, atık ve temiz su tesisatı ile havalandırma sisteminin özelliklerini gösteren plan ve krokiler.

ç) Depoda görevli kişilerin isimleri, görevleri ve iletişim bilgileri.

d) Depolanacak bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgi.

e) Deponun kiralık olması durumunda, kira sözleşmesinin onaylı sureti.

f) Fason üretim yapılan üretim tesisinin bulunduğu adreste bulunan depolar hariç olmak üzere bitki koruma ürünlerinin depolanacağı yer için yetkili birimden alınmış bitki koruma ürünü depolanmasını içeren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının onaylı sureti.”

“(5) Bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar hariç olmak üzere bayi veya toptancılara, bayilik veya toptancılık faaliyetlerini yürüttükleri il veya ilçe dışında herhangi bir adres için Bitki Koruma Ürünleri Depo İzin Belgesi verilmez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Kullanma süresi geçmiş, etiketsiz, imal tarihi, son kullanım tarihi ve karekod bilgisi olmayan veya bu bilgileri silinmiş veya okunamaz hale gelmiş bitki koruma ürünlerini işyerlerinde bulunduramaz ve satışını yapamazlar.”

“ğ) Bitki koruma ürünlerinin etiketleri üzerinde sürşarj etiketi dışında herhangi bir değişiklik yapamaz ve bitki koruma ürünlerini etiket üzerinde yazılmış olan veya gerektiğinde ülke ihtiyaçları, piyasa koşulları, kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen satış fiyatlarının üzerinde satamazlar.”

“u) Bakanlıkça onayı bulunmayan, yasaklanan veya kullanımı sonlandırılmış bitki koruma ürünlerini işyerlerinde bulunduramaz ve satışını yapamazlar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Kullanma süresi geçmiş, etiketsiz, imal tarihi, son kullanım tarihi ve karekod bilgisi olmayan veya bu bilgileri silinmiş veya okunamaz hale gelmiş bitki koruma ürünlerini işyerlerinde bulunduramaz ve satışını yapamazlar.”

“ğ) Bitki koruma ürünlerinin etiketleri üzerinde sürşarj etiketi dışında herhangi bir değişiklik yapamaz ve bitki koruma ürünlerini etiket üzerinde yazılmış olan veya gerektiğinde ülke ihtiyaçları, piyasa koşulları, kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen satış fiyatlarının üzerinde satamazlar.”

“p) Bakanlıkça onayı bulunmayan, yasaklanan veya kullanımı sonlandırılmış bitki koruma ürünlerini işyerlerinde bulunduramaz ve satışını yapamazlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “etiket bilgileri” ibaresi “ambalaj bilgisi, etiket bilgisi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “(ç)” ibaresi “(g)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “satış yetkisine sahip” ibaresinden sonra gelmek üzere “gerçek” ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kanuni mirasçıların, yetki belgesi sahibi kişinin faaliyetini devam ettirmek istemeleri durumunda; yetki sahibi gerçek kişinin ölüm tarihinden başlamak üzere bitki koruma ürünü satışı yapmamak şartıyla en geç 3 ay içerisinde bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan bitki koruma ürünleri toptan veya perakende satış yetkisine sahip olabilecek bir kişiyi sorumlu yönetici olarak istihdam ederek bitki koruma ürünleri bayilik veya toptancılık faaliyetine devam edebilirler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Hastalık ve sair mazeretlerle sorumlu yöneticinin 24 saatten fazla süreyle bayiden ayrılmak zorunda kalması durumunda; bayi, il veya ilçe müdürlüğüne bir yazıyla bilgi vererek bu süre içerisinde bitki koruma ürünü satışını durdurur. Ayrılış süresinin on beş günü geçecek olması durumunda ise il veya ilçe müdürlüğünün bilgisi dahilinde işyeri kapalı tutulur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “süresinde” ibaresi “işlemin gerçekleştiği an itibarıyla” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ziraat mühendisi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “orman mühendisi, orman endüstri mühendisi,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ş) Yapılan kontrollerde, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinde belirtilen hususlara aykırı davrandığı tespit edilen bayilere ve 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde belirtilen hususlara aykırı davrandığı tespit edilen toptancılara Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para cezası verilir ve belgeleri iptal edilir.”

“t) Yapılan kontrollerde, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (u) bendinde belirtilen hususlara aykırı davrandığı tespit edilen bayiler ile 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde belirtilen hususlara aykırı davrandığı tespit edilen toptancılara Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para cezası verilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almış olan ve izin belgelerinin geçerliliği devam eden kişilerin satış yetkisi devam eder. Ancak bu kişilerin, Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen sınav başarı belgesi hariç olmak üzere diğer bilgi ve belgeler ile faaliyette bulunulan ilin il müdürlüğüne en geç 1/6/2020 tarihine kadar başvuru yapması ve belgelerini bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yenilemeleri zorunludur.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitki koruma ürünleri depo izin belgesi almış olanlar, Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler ile deponun bulunduğu ilin il müdürlüğüne en geç 1/6/2020 tarihine kadar başvuru yaparak depo izin belgelerini yenilemeleri zorunludur. Aksi durumda bitki koruma ürünleri depo izin belgeleri il müdürlüğünce iptal edilir.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almış olan ve izin belgelerinin geçerliliği devam eden kişilere ait onaylı satış yerleri için bu Yönetmelikte belirlenen fiziksel şartlardan sadece yirmi metre kare şartı aranmaksızın diğer şartların 31/12/2020 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uyumlu hale getirilmesi zorunludur. Aksi durumda bayi veya toptancı izin belgeleri il müdürlüğünce iptal edilir.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almış olan ve izin belgelerinin geçerliliği devam eden kişilere ait onaylı satış yerlerinde adres değişikliği yapılması durumunda, il müdürlüklerince bu Yönetmelikteki satış yerleri için belirlenen fiziksel şartlar dikkate alınarak işlem yapılır.

(5) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almış olan ve izin belgelerinin geçerliliği devam eden kişilerden Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen unvanlara sahip olanlar, sınav başarı şartı aranmaksızın bayi veya toptancılarda sorumlu yönetici olarak görevlendirilebilirler. Belirtilen unvanlara sahip olmayan kişiler başka bir bayi veya toptancıda sorumlu yönetici olarak görev alamazlar.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan Bitki Koruma Ürünleri Bayi Başvuru Taahhütnamesinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. Bitki koruma ürünlerinin perakende satışına nezaret edeceğimi/sorumlu yönetici nezaretinde yapacağımı,”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 ve EK-4 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/2/2019

30685

Ekleri için tıklayınız