14 Şubat 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31039

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÇOCUKLAR REHABİLİTASYON VE EĞİTİM

PARKI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluş, yönetim ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;  Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Uygulama ve Araştırma Merkezinin  amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Ege Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Ege Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; engelli çocukların rehabilitasyonu, eğitimi ve sosyal yaşama adaptasyonunun sağlanması ile ailelerin bilinçlendirilmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Engelli çocukların rehabilitasyonunu sağlamak.

b) Engelli çocukların eğitimi ve sosyal yaşama adaptasyonunu sağlamak.

c) Aileleri bilinçlendirip eğitmek.

ç) Özür gruplarına yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programları hazırlamak ve uygulamak.

d) Bireysel ve grup eğitimleri ve aile eğitimi yapmak.

e) Günlük yaşam aktivite becerileri için programlar oluşturmak ve uygulamak.

f) Sosyal aktivite programları hazırlamak.

g) Spor ve yaratıcı drama etkinlikleri planlamak ve uygulamak.

ğ) Merkezin faaliyet alanlarına uygun olarak Üniversitenin diğer birimleri ile iş birliği yapmak ve bu alanda yapılacak araştırma ve uygulamalara destek olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, üç yıl süreyle görev yapmak üzere Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün önerisi ile Rektör tarafından en çok iki müdür yardımcısı Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda Müdüre yardımcısı vekâlet eder. Müdürün üç aydan fazla süreyle görevinin başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini düzenli olarak yürütmek, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı sorumlu olmak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezi temsil edip idare işlemlerini yürütmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı bilim kurumları, uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yaparak amaca uygun projelerin gerçekleşmesini sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından üç yıl için, Müdür tarafından teklif edilen ve Rektör tarafından onaylanan biri müdür yardımcısı olmak üzere dört öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararları oy çokluğu ile alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE  11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin çalışmalarında görevlendireceği elemanların tespiti ile ilgili hususlarda başkanın tekliflerini incelemek ve Rektöre önerilmesine karar vermek.

c) Müdürün her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

ç) Araştırma, yayın veya öğretime yardımcı konularda karar vermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu kararı ile uzmanlıklarından yararlanılabilecek Üniversiteden ve istekleri halinde; diğer üniversitelerden, kamu kurum veya kuruluşlarından, özel sektörden ve diğer kişilerden oluşturulan ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az on en fazla yirmi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri gerek görüldüğünde Yönetim Kurulu toplantılarına davet edilir. Danışma Kurulunun toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından önerilen gündemdeki konularla ilgili görüş bildirmek.

b) Merkezin amacı ile ilgili konularda iletilen görüşleri değerlendirmek.

c) Sorunların çözüme bağlanmasına yönelik öneriler getirmek.

ç) Merkezin amacına uygun çalışmalarda iş birliği yapmak.

d) Merkezin faaliyet alanlarında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 21/8/2006 tarihli ve 26266 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.