12 Şubat 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31037

TEBLİĞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(SIRA NO: 2012/3)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 3/7/2012 tarihli ve 28342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.