12 Şubat 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31037

YÖNETMELİK

Kırklareli Üniversitesinden:

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/10/2019 tarihli ve 30910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Seminer dersini yürütecek öğretim üyesinin belirlenmesi hususunda 7 nci madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

b) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Yüksek lisans tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir.

ç) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

d) Tez savunma sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenci, mazeretini gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde ilgili enstitüye başvurur. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından mazeretin kabulü halinde sınavın bir ay içinde yapılması şartı ile yeni bir sınav tarihi belirlenir.

e) Yüksek lisans tezi için düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde düzeltmeleri yaparak tezi danışmanına tekrar sunar. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tez, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderilir.

f) Azami süreler içinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye en fazla üç ay ek süre verilir.

g) Öğrenci, düzelttiği tezini 38 inci maddenin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde belirtilen usullerde düzeltme kararı veren jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Tez izleme komitesi toplantılarında tezin konusuna bağlı kalınarak tez adında tez izleme komitesinin onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile değişiklik yapılabilir. Tez konusunun değişmesi halinde ise tez önerisi tekrar verilir. Bu durumda, tez önerisi ile ilgili süreç, 53 üncü maddede yer alan hükümler doğrultusunda tekrarlanır.”  

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 56 – (1) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

b) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Doktora tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir.

ç) Doktora tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

d) Tez savunma sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenci, mazeretini gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde enstitüye başvurur. Enstitü yönetim kurulu tarafından mazeretin kabulü halinde sınavın bir ay içinde yapılması şartı ile yeni bir sınav tarihi belirlenir.

e) Doktora tezi için düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezi danışmanına tekrar sunar. Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tez ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderilir.

f) Azami süreler içinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye en fazla altı ay ek süre verilir.

g) Öğrenci, düzelttiği tezini 55 inci maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinde belirtilen usullerde aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin doktora programından ilişiği kesilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler hakkında 62 nci madde hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/10/2019

30910