11 Şubat 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31036

YÖNETMELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

MADDE 1 –  22/6/2011 tarihli ve 27972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Üniversitenin lisans programları için normal öğrenim süresi yabancı dil hazırlık programı hariç dört yıl, ön lisans programları için ise iki yıldır. Hazırlık normal öğrenim süresi bir yıldır. Azami öğrenim süresi; yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi hariç, kayıtlı olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, öğrencinin her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans programları için dört yıl, lisans programları için yedi yıldır. Azami öğrenim süresi sonunda; sınav hakları ve devam şartları, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası hükümleri kapsamında uygulanır. Bu durumdaki öğrenciler ders ve sınavlara katılabilirler; ancak, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar. Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır ve bu sürede başarılı olamayan öğrencinin kaydı silinir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) 31 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca gözetim listesine alınan öğrenciler hariç, ara sınıfta okuyan bir öğrencinin bir dönemdeki kredi yükü, ders planında ilgili dönem için gösterilen toplam kredi yükünü danışman onayıyla ve alt sınıflardan alacağı dersler ile en çok 12 AKTS kredisi aşabilir. Bu sayı, ağırlıklı not ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler için danışmanın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile üst sınıftan alacağı derslerle 6 AKTS kredisi daha artırılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının  (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yarıyıl sonu sınavları, eğitim-öğretim dönemini izleyen, akademik takvimde ilan edilen ve yarıyıl sonunda yapılan final sınavlarıdır. Yarıyıl sonu sınavlarının tarihleri ve sınavların yapılacağı yerler, ilgili dekanlık veya müdürlükçe ilan edilir. Öğrenciler sınavlara önceden belirlenen yer ve zamanda girmek, yanlarında kimlik belgesi ile istenecek diğer belgeleri ya da yardımcı ders araçlarını bulundurmak zorundadır.

ç) Bütünleme sınavları, yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya yarıyıl sonu sınavında başarısız olan öğrenciler ile sınava girmek için müracaat eden ve başarı notu DD veya DF olan öğrencilere akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılan sınavlardır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı için yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notu en az, 32 nci maddede yer alan en düşük “geçer” notu kadar olmalıdır.”

“Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı için Fakülte Yönetim Kurullarınca daha yüksek bir geçme notu belirlenebilir.”

“(2) Dördüncü yarıyıl sonundan itibaren GNO’su 2.00 veya daha fazla olan öğrenciler başarılı, 2.00’dan az olan öğrenciler şartlı başarılı sayılır. Şartlı başarılı sayılan öğrenciler, GNO’ları 2.00 ve üzerine çıktığı yarıyıl sonuna kadar gözetim listesine alınırlar. Şartlı başarılı öğrenciler,  alt sınıflardan, sırasıyla;  almadıkları, IA, NP, F aldıkları dersleri almak koşulu ile DF ve DD aldıkları dersler dâhil, dönemlik toplamda 30 AKTS’yi geçmeyecek şekilde bulundukları sınıftan da ders alabilirler. Bu durumda yeni alınan not eskisinin yerine geçer. Bu durumdaki öğrenciler yıllık eğitim-öğretim ücretini tam olarak öderler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı derecesini belirtmek üzere harfli sistem kullanılır. Bu amaçla, kullanılan harfler ve sayısal eşdeğerleri aşağıda gösterildiği şekildedir:

 

Harfli

Başarı

Notu

AKTS

Karşılıkları

AKTS

Karşılığı Tanım

Sayısal

Değeri

(4'lük

Sistem)

Sayısal

Değeri

(100'lük

Sistem)

AA

A

Mükemmel

4.00

91-100

BA

B

Çok İyi

3.75

81-90

BB

C

İyi

3.50

71-80

CB

D

Orta

3.00

61-70

CC

2.50

51-60

CD

E

Geçer

2.00

41-50

DD

FX

Şartlı Başarılı

1.50

36-40

DF

FX

Şartlı Başarılı

1.00

31-35

F

F

Başarısız

0.00

0-30

IA

 

Devamsız

 

 

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) T: Muaf; ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile muafiyet tanınan ve harf notu karşılığı olmayan dersler için kullanılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) DD, DF, F ve NP alınan dersler tekrarlanabileceği gibi sadece sınavlarına da girilebilir. Dersin tekrarlanması durumunda son alınan not geçerli sayılır.”

“(8) Normal öğrenim süresini aşmış öğrenciler IA alınan dersin tekrarında ders başına ücret; DD, DF, F, NP alınan derslerin tekrarında ve not yükseltme kriterlerine uygun olarak girecekleri ortalama yükseltme sınavlarında sınav ücreti öderler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Kredi yükü

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 31 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamı dışında kalan son sınıf öğrencileri danışman onayı ile istedikleri kadar ders alabilirler.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/6/2011

27972

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

10/12/2012

28493

2-

4/12/2015

29552

3-

8/8/2016

29795

4-

29/8/2016

29816

5-

2/11/2016

29876

6-

29/3/2017

30022

7-

14/7/2017

30124

8-

30/10/2018

30580

9-

1/9/2019

30875

10-

10/12/2019

30974