9 Şubat 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31034

YÖNETMELİK

Başkent Üniversitesinden:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretime, öğrencilerin kayıtlarına ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Aktif öğrenci: Fakülteye kayıt yaptıran öğrencilerden düzenli olarak eğitimine devam eden öğrenciyi,

c) Baraj Uygulaması: Öğrencilerin, dönem sonu genel sınav ve bütünleme sınavında, sınav kapsamında %50’nin altında not aldığı her ders için yapılan ve sınav toplam puanı hesaplanmasında kullanılan uygulamayı,

ç) Çalışma Grupları Dersi: Tıp eğitimi boyunca tüm öğrencilerin danışman bir öğretim üyesi eşliğinde belli bir bilimsel projeyi ve/veya konuyu seçerek bu alanda bir çalışma yaptığı, bilgiye ulaşma, problem çözme, istatistiksel analiz, verileri yorumlama ve bilimsel bir çalışmayı sunma deneyimi kazandığı eğitimi,

d) DANO: Dönem ağırlıklı not ortalamasını,

e) Dekan: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

f) Ders Kurulu (DK): Fakültenin ilk üç yılında, Dönem I, II ve III’te belirli bir konu başlığı altında konu bütünlüğü esas alınmak suretiyle, entegre ve birbirini tamamlayan derslerden oluşan grup/eğitim modülünü,

g) Ders Kurulu (DK) not ortalaması: Dönem I, II ve III’te başarılı olarak tamamlanan dönemin yıl boyunca girilen ders kurulu sonu sınavlarının not ortalamasını,

ğ) Dönem: En az otuz iki haftadan oluşan altı eğitim yılının her birini,

h) Dönem koordinatörü: Tıp eğitim müfredatının kendi dönemini ilgilendiren kısmının planlanmasından ve diğer dönemlerle eşgüdüm halinde yürütülmesinden,  döneminde ölçme değerlendirme sürecini kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden sorumlu öğretim üyesini,

ı) Entegre Sistem: Konuların bütünsel bir yaklaşımla birbirini tamamlayan özellikte hazırlanıp sunulduğu, sınavların da buna uygun düzenlendiği eğitim sistemini,

i) Evre: Eğitim-öğretim yılından (sınıflardan) bağımsız olarak yapılandırılmış tıp eğitimi dönemlerini,

j) Fakülte: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesini,

k) Fakülte Kurulu: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

l) Formatif (Biçimlendirici) Sınav: Bir ders/Klinik Uygulama Kurulu süresince biçimlendirme ve yetiştirmeye yönelik değerlendirme amacıyla yapılan sınavı,

m) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

n) İngilizce Tıp Programı: Tıp Fakültesi eğitiminin tamamının İngilizce olarak gerçekleştiği tıp eğitim/öğretim sürecini,

o) %30 İngilizce Tıp Programı: Yükseköğretim Kurulu tarafından eğitim müfredatının en az %30’unun İngilizce olarak planlanıp gerçekleştirildiği eğitim/öğretim sürecini,

ö) İngilizce Yeterlik Sınavı: Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından eğitim-öğretim yılı başında, güz yarıyılı, bahar yarıyılı ve yaz öğretimi sonlarında yapılan İngilizce dil sınavını,

p) İntörn Hekimlik Dönemi: Eğitim programının VI. yılında (Evre 3), farklı anabilim dalları tarafından zorunlu veya seçmeli olarak yürütülen on iki aylık uygulamalı eğitim/staj dönemini,

r) Kaydı askıya alınmış öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği için kaydı yenilenmeyen ve hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamayan öğrenciyi,

s) Klinikte Erken Gözlemler (KEG): Tıp eğitiminin birinci ve ikinci yılında, kılavuzlar eşliğinde öğrenilen uygulamalı mesleki beceri dersini,

ş) Klinik Rotasyon: Eğitim programının IV. ve V. yıllarındaki (Evre 2) Klinik Uygulama Kurulunda, ağırlıklı olarak klinik tıp bilimleri tarafından hekimlik mesleğinin uygulanmasına yönelik Teorik, Olgu Temelli Değerlendirme (OTD), Girişimsel Beceri Geri Bildirimi (GBG), Öğrenci Polikliniği (ÖP) ve Öğrenci Viziti (ÖV) gibi eğitim etkinliklerinin işlendiği, klinikte yapılan eğitim dönemini,

t) Klinik Uygulama Kurulu (KUK): Dönem IV, V’te klinik eğitim amaçlı, kuramsal eğitime ek olarak beceri ve tutum eğitiminin de verildiği, farklı anabilim/bilim dallarında rotasyon şeklinde yapılan eğitim modülünü,

u) Klinik Uygulama Kurulu (KUK) not ortalaması: Dönem IV ve V’te yıl boyunca alınıp başarılan KUK not ortalamasını,

ü) Koordinatörler Kurulu: Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Baş Koordinatörü, Baş Koordinatör yardımcıları, Dönem I-VI Koordinatörleri, İngilizce Hazırlık ve Yabancı Öğrenci Koordinatörü, Çalışma Grupları Koordinatörü, Erasmus Program Koordinatörü, AKTS Program Temsilcisi ve yardımcıları, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı temsilcileri ile gerektiğinde oluşturulabilecek yeni koordinatörlüklerden oluşan kurulu,

v) Mesleki Beceri Uygulamaları Dersi: Dönem III’te kılavuzlar eşliğinde öğrenilen uygulamalı mesleki beceri dersini,

y) Mütevelli Heyeti: Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

z) Özel öğrenci: Herhangi bir yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi veya mezunu olmasına karşın, başka bir yükseköğretim kurumunun aynı düzeydeki eşdeğer diploma programından ders/dersler alanları,

aa) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörünü,

bb) Seçmeli dersler: Tıp Fakültesi dönem I, II, III, IV ve V’te bir yarıyıl süren, öğrencilerin eğilimleri ile belirlenen, Tıp Fakültesi eğitim programında yer alan, kuramsal ya da uygulamalı dersleri,

cc) Senato: Başkent Üniversitesi Senatosunu,

çç) Sosyal Sorumluluk Projesi (SSP): Toplumsal hizmet projesini,

dd) Summatif (Karar verdirici/Düzey belirleyici) Sınav: Bir ders/Klinik Uygulama Kurulu sonunda yapılan sınavı,

ee) Türkçe Tıp Programı: Tıp Fakültesi eğitiminin tamamının Türkçe olarak gerçekleştiği tıp eğitim/öğretim sürecini,

ff) Türkçe Yeterlik Sınavı: Türkçe okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin ölçülmüş olduğu bir muafiyet sınavını,

gg) Uzatmalı öğrenci: Bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süresini doldurdukları halde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uyarınca, ilişiği kesilmeyerek öğrenimine devam ettirilen öğrenciyi,

ğğ) Üniversite: Başkent Üniversitesini,

hh) Yönetim Kurulu: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar, Öğrenci Kabul ve Kayıt Koşulları

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi, İngilizce hazırlık sınıfı hariç olmak üzere her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden oluşur. Her dönem sınavlar hariç en az otuz iki haftadır.

Öğretim dili

MADDE 6 – (1) Tıp Fakültesinde öğretim diline göre aşağıda belirtilen üç ayrı eğitim programı uygulanmaktadır:

a) Türkçe Tıp Programı: Bu programda öğretim tamamen Türkçe olarak gerçekleştirilir. İlk üç dönemde tıp biliminin İngilizce kullanım pratiğini geliştirmek amacı ile mesleki İngilizce dersleri mevcuttur. Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler için İngilizce hazırlık sınıfı zorunluluğu yoktur. Dileyen öğrenciler tıp eğitimine başlamadan önce Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından düzenlenen hazırlık sınıfına devam edebilirler ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe tabi olurlar.

b) İngilizce Tıp Programı: Bu programda öğretimin tamamı İngilizce olarak gerçekleştirilir. Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler, Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından düzenlenen İngilizce yeterlilik sınavına girerler. Bu sınavda 80 ve üzeri puan alan veya Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından eşdeğerliği saptanmış sınavlardan başarılı olduğu kabul edilen öğrenciler doğrudan birinci döneme devam etme hakkı kazanırlar. İngilizce yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenciler Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından düzenlenen hazırlık sınıfına devam ederler. Dönem IV başına kadar Türkçe yeterlik sınavını başaramamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan öğrenciler, Dönem IV eğitimine başlayamaz.

c) %30 İngilizce Tıp Programı: Bu programda öğretimin en az %30’u İngilizce, diğer dersler ise Türkçe olarak gerçekleştirilir. Ayrıca Türkçe yapılan derslerde de İngilizce kaynaklar izlenebilir, ödev, proje ve raporların bu dilde hazırlanması istenebilir. Bu programa başka kurumlardan yatay geçişle kabul edilen öğrenciler İngilizce seviye tespit ve yeterlilik sınavına girer. Sınavda başarılı olan öğrenciler ilgili döneme devam ederler.

Eğitim şekli

MADDE 7  – (1) Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi tıp eğitimi, tıp eğitimindeki Ulusal Çekirdek Eğitim Programını karşılayan, yüksek düzeyde öğrenci merkezli, topluma yönelik, yeterliğe dayalı, Dönem I, II ve III’te sistem temelli, klinik dönemlerde semptom temelli entegrasyonu olan tam entegre bir eğitim modelidir. Fakülte müfredatı, multidisipliner ders kurulları oluşturularak yatay entegrasyon, eğitim sürecinin seviyesine göre dikey entegrasyon halinde yapılandırılır. Bu model çerçevesinde altı yıllık eğitim dönemi, üç evre olacak şekilde aşağıdaki gibi yapılandırılır:

a) Evre 1: Molekül ve Hücre (Dönem I)

Organ Sistemlerinin Normal Yapısı (Dönem II)

Organ Sistemlerinin Patolojileri ve Hastalıkları (Dönem III)

b) Evre 2: Organ Sistemlerinin Klinikleri Evresi (Dönem IV ve V)

c) Evre 3: İntörnlük Evresi (Dönem VI)

(2) Fakültede her dönemde yer alacak ders kurulları, dersler, klinik uygulamalar ve bunların süreleri ile AKTS kredileri, Fakülte Kurulunun önerisi ve Senato onayı ile belirlenir. Öğrenciler altı yıllık eğitim-öğretim süresince toplam en az 360 AKTS’lik kredi yükünü başarıyla tamamlamak zorundadır.

(3) Mesleki derslerle tıp dışı zorunlu derslere ek olarak Koordinatörler Kurulu önerisi, Fakülte Kurulu kararı ve Senato onayı ile seçmeli dersler açılır. Seçmeli dersler hem mesleki hem de Üniversitede açılan derslerden oluşabilir. Öğrenci tercihlerini sıralayarak dönemin (ya da yarıyılın) ilk haftası içinde ilgili dönem koordinatörüne bildirir. Öğrenci, tercihlerine ve açılan derslerin kontenjanlarına göre derslere yerleştirilir.

(4) Tıp Fakültesinde entegre tıp eğitimi uygulanır. Bu sistemde kuramsal ve uygulamalı derslerde bütünlük bulunduğundan Dönem I, II ve III’te ilke olarak kurum dışı eğitim yapılmaz. Dönem IV, V ve VI klinik uygulamaları Üniversitenin uygulama ve araştırma merkezlerinde de yapılabilir.

Kayıtlar

MADDE 8 – (1) Üniversiteye yeni kayıtlar, ilan edilen tarihler arasında, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır. Disiplin cezasıyla yükseköğretim kurumlarından çıkarılmış olanlar ve belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir. İstenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Yabancı uyruklu adayların, birinci fıkrada belirtilen koşulların yanı sıra, konuya ilişkin Senato kararlarında belirtilen diğer koşulları da sağlamaları gerekir. Ancak, tamamen Türkçe veya İngilizce tıp programına başlayanlarda Türkçe/İngilizce yeterlik sınavında başarılı olmadıkça fakülte öğrenimine başlayamaz.

Eğitim-öğretim ücreti

MADDE 9 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Ücretler, her akademik yıl başlamadan önce Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğretim ücretleri akademik takvimde belirlenen tarihlerde iki taksit halinde ödenir.

(2) Belirlenen kayıt tarihlerinden sonra ekle-sil dönemine kadar kayıt yaptıran öğrencilerden, Mütevelli Heyetinin belirlemiş olduğu gecikme faizi tahsil edilir.

(3) Klinik Uygulama Kurullarını zamanında tamamlayamayan Dönem VI öğrencilerinden kalan klinik uygulama kurul süresi üç aya kadar, üç ay dâhil olanlardan yıllık eğitim-öğretim ücretinin %25’i, klinik uygulama kurul süresi altı aya kadar, altı ay dâhil olanlardan yıllık eğitim-öğretim ücretinin %50’si, klinik uygulama kurul süresi dokuz aya kadar, dokuz ay dâhil olanlardan yıllık eğitim-öğretim ücretinin %75’i, klinik uygulama kurul süresi on iki aya kadar, on iki ay dâhil olanlardan yıllık eğitim-öğretim ücretinin tamamı alınır.

(4) Tam burslu öğrenciler dışında eğitim-öğretim ücretini ekle-sil dönemine kadar ödemeyen öğrencilerin kayıtları askıya alınır.

(5) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, Dekanlığa dilekçe ile başvururlar. Kaydı silinen öğrencinin öğretim ücretinin derslerin başlangıcının birinci haftası sonuna kadar %90’ı, ikinci haftası sonuna kadar %75’i, üçüncü haftası sonuna kadar %50’si iade edilir. Üçüncü haftadan sonraki kayıt sildirmelerde ücret iadesi yapılmaz.

Yatay geçişler

MADDE 10 – (1) Başka tıp fakültelerinden Fakülteye yatay geçişler 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Başkent Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Fakültemizde yıl esasına dayalı eğitim-öğretim programı uygulanması nedeniyle sadece dönem başında gerçekleştirilir.

(2) Tamamen İngilizce eğitim yapılan programa yatay geçiş için adayın İngilizce eğitim yapan bir tıp fakültesinden gelmiş ve öğrencinin en az 1 akademik yıl öğrenim görmüş olması şarttır. Ayrıca daha önce kurumlararası yatay geçiş yapmamış ve öğrenim gördüğü kurumda dönem kaybetmemiş olmalıdır.

(3) Başka tıp fakültelerinden Fakülteye özel öğrenci statüsüyle öğrenciler gelebilir ve eşdeğer diploma programından ders/dersler alabilir. Özel öğrenci statüsünden faydalanma koşulları Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirlenir. Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin kaç dönem (yıl) derslere devam edeceği Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Devam Zorunluluğu, Mazeretler ve İzinler

Devam zorunluluğu

MADDE 11 – (1) Derslere, laboratuvarlara, klinik uygulama kurullarına, uygulamalara ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara devam zorunludur. Devamsızlığı belirli bir sınırı aşan öğrenciler, o ders kurulunda sınava alınmaz ve sınavdan 0 (sıfır) alarak başarısız olmuş sayılır ve 23 üncü madde hükümleri uygulanır. Klinik uygulama kurulunda devamsızlığı belirli sınırı aşan öğrenciler için 26 ncı maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır. Devamsızlık sınırları ile öğrencilerin devam durumlarının izlenmesine ilişkin ilke ve kurallar, Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Mazeretler ve raporlar

MADDE 12 – (1) Öğrencinin mazeretli sayılabilmesi için mazeretini geçerli bir belge ile belgelendirmesi ve bu durumun Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir.

(2) Başkent Üniversitesi Medikososyal Merkezi Sağlık Hizmetleri ve Yardımı Uygulama İlke ve Kurallarında gösterilen esas ve usullere uygun olarak rapor alan öğrenci, rapor süresinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde Başkent Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Sağlık Merkezince onaylanan raporunu dönem koordinatörüne teslim eder. Öğrenci bu süreler içinde Yönetim Kurulu kararı ile mazeretli kabul edilir ve sınavlara giremez. Ancak, rapor bitiminden sonra mazeret sınavlarına girebilir. Raporlu süreler öğrencinin devamsız bulunduğu süreler içinde sayılır.

İzinler ve izinli sayılma

MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim yılı içinde öğrenciye, uzun süreli hastalık, ciddi sosyal sorunlar gibi nedenlerle başvurusu durumunda ilgili dönem koordinatörünün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile izin verilebilir. İzinler her defasında en çok bir yıl, tüm öğrenim süresinde iki yıl verilebilir. İzinli geçen süreler öğrenim süresi dışındadır. Zorunlu nedenler dışında her yıl ekle-sil süresinin son gününe kadar yapılır.

(2) Gözaltına alınan, tutuklanan, taksirli suçlar hariç mahkûm olan veya resmi makamlarca aranmakta olan öğrencilere izin verilmez. Ancak, tutukluluğu takipsizlik kararı veya beraat ile sonuçlanan öğrenciler bu süreler için izinli sayılır.

(3) İzinli öğrenciler izin süresinin bitiminde kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

(4) Öğrencilerin kurum dışı bilimsel aktivitelere katılma koşulları ve bu katılımın devamsızlığa yansıması hususuna ilgili dönem koordinatörünün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca karar verilir.

İzinli veya raporlu geçen sürede ücret ödeme

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin izinli bulundukları süreler içinde öğrencilik yükümlülükleri devam eder ve bu öğrenciler her yarıyıl başında öğrenim ücretlerinin %50’sini öderler. Yarıyıl ücretinin tamamını ödedikten sonra izinli sayılan öğrencilerin kayıt ücretlerinin %50’si izleyen dönem borcuna mahsup edilir. Öğrenim ücretini zamanında ödemeyen öğrencilerin kayıtları askıya alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dönem I, II, III, KEG, SSP, Mesleki Beceri ve Çalışma Grubu ile İlgili Hükümler

Ders kurulu/Klinik uygulama kurulu sınavı

MADDE 15 – (1) Dönem I, II ve III’te ders kurulları sonunda yapılan kuramsal ve uygulamalı sınavlara ders kurulu sınavı adı verilir. Uygulamalı sınava girmeyen öğrenci kuramsal sınava girebilir ve bu durumda uygulamalı sınavdan sıfır almış sayılır. Ders kurulu içinde yer alacak ölçme/değerlendirme yöntemleri Koordinatörler Kurulunca belirlenir.

KEG/SSP ve mesleki beceri dersi, notu ve sınavı

MADDE 16 – (1) Dönem I ve II’de verilen Klinikte Erken Gözlemler (KEG)  dersinin amacı, öğrencilerin tıp eğitiminin birinci yılının başında bir hastanın poliklinikte, ayaktan tedavi kliniği olan diyaliz merkezinde ve yataklı tedavi merkezinde bulunduğu sürecin tüm aşamalarına ve hizmetlerin işleyişine gerçek zamanlı olarak tanıklık etmesi, bu hizmetlerin yürütülmesinde ekip çalışmasının gereğini fark etmesi, ekip üyesi sağlık profesyonellerinin görev paylaşımını ayırt etmesi, hastalarla ve birbirleriyle olan iletişimlerini izlemesi, o döneme ait becerileri beceri kılavuzları eşliğinde öğrenmesi, bunları uygulama ortamı bulması ve hekimlik kimliği kazandıracak filmler eşliğinde gelecekteki profesyonel rollerine hazırlamaktır. Dönem III’te KEG’lerin yerini mesleki beceri uygulamaları alır.

(2)  Dönem I ve II’de yapılan SSP’ler ise bir toplumsal hizmet projesidir. SSP de amaç, öğrencilerin topluma yönelik eğitim faaliyetleri kapsamında, sosyal sorumluluk bilincini, toplumun ortak değerlerini paylaşma tutumunu ve sosyal sorumluluk temelli liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik özellikler kazanmasını sağlamaktır.

Çalışma grubu dersi ve notu

MADDE 17 – (1) Öğrenciler, Koordinatörler Kurulunca belirlenen dönemler için seçecekleri belli bir konuda danışman bir öğretim üyesi gözetiminde dönem boyunca bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve değerlendirme yöntemlerini kullanarak poster, sözlü sunum ya da panel şeklinde bir sunum hazırlar. Bu sunumlar her eğitim-öğretim yılı içinde öğrenci sempozyumu adı verilen bir toplantıda öğretim üyelerinin değerlendirmesine sunulur. Öğrenciye yıl boyunca katıldığı çalışma grubundaki ilgi ve başarısı göz önüne alınarak danışman öğretim üyesi tarafından 100 üzerinden not verilir.

Dönem sonu genel sınavı

MADDE 18 – (1) İlk üç yılda, yıl sonunda öğrencilerin o dönemdeki tüm ders kurulları hedeflerinden sorumlu oldukları, ders kurulu sınavları ile aynı bileşenlere sahip olan bir summatif sınavdır. Her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en erken on dört, en geç yirmi bir gün sonra bütün ders kurulları içeriğini kapsayan ve dönem sonu genel sınavı olarak adlandırılan tek bir sınav yapılır.

Bütünleme sınavı

MADDE 19 – (1) İlk üç yılda yıl sonunda başarısız olan öğrenciler için kapsamı dönem sonu genel sınavı ile aynı olan sınavı tanımlar. Bütünleme sınavı, dönem sonu genel sınavından en erken on dört, en geç yirmi bir gün sonra yapılan ve bütün ders kurulları içeriğini kapsayan sınavdır. Bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenci, Dönem I-III’te dönemi tekrarlar. Dönem sonu genel sınavına girmesi gerektiği halde girmeyen veya dönem sonu genel sınavına göre hesaplanan dönem notu 60’ın altında olan öğrenciler bu sınava girer. Alınan not dönem sonu genel sınavı notu yerine geçer.

Mazeret sınavı

MADDE 20 – (1) Öğrencinin geçerli ve belgelendirilmiş (sağlık raporu ve benzeri) mazereti nedeni ile summatif sınava katılamaması durumunda Dönem Koordinatörlüğüne resmi başvurusu ve Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile o dönem içinde tekrar uygulanan ilgili sınavı tanımlar. Formatif sınavlar için mazeret sınavı düzenlenmez.

Sınav kapsamındaki derslerin sonuca etkisi

MADDE 21 – (1) Bir sınavın kapsamındaki bütün derslerden elde edilen puanların toplamı o sınavın başarı notudur. Dönem sonu genel sınavı ve bütünleme sınavında baraj uygulaması yapılır. Öğrencinin sınav kapsamında %50’nin altında not aldığı her ders için o dersin toplam puanının %50’si ile öğrencinin aldığı puanın arasındaki farkın yarısı sınav toplam puanından düşülür.

Dönem notu ve dönem geçme

MADDE 22 – (1) Dönem notu: Dönem I, II ve III için ders kurulu ile dönem sonu genel sınavı veya bütünleme sınavı notunun ağırlıklı ortalamasını, Dönem IV ve V KUK not ortalamasını gösterir. Dönem notu, eğitim-öğretim yılı başarı notudur. Bu not; ders kurulu sonu sınavlarının puan ortalamasının %57’si, dönem sonu genel sınavı veya bütünleme sınav puanının %35’i, çalışma grubu puanının %4’ü ile KEG/SSP veya mesleki beceri puanının %4’ü toplanarak elde edilir. Dönem geçme notu en az 60’tır.

(2) Ders kurulu sınavları not ortalaması 80 ve üzerinde olan öğrenciler isterlerse dönem sonu genel sınavına girmeyebilirler. Not ortalamalarını yükseltmek amacı ile bu sınava girmek isteyen öğrenciler bu isteklerini sınav tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak Dekanlığa bildirmek zorundadır. Dönem sonu genel sınavına girmeyi isteyen öğrencinin dönem notu birinci fıkraya göre hesaplanır. Bu durumdaki öğrencilerin dönem notu ders kurulu sonu sınavlarının puan ortalamasının %92’si ile çalışma grubu puanının %4’ü ile KEG/SSP veya mesleki beceri puanının %4’ünün toplanması ile elde edilir.

Notlar

MADDE 23 – (1) Fakültedeki sınavların değerlendirilmesinde kullanılan notlar ile dereceleri aşağıda gösterilmiştir:

Genel Not Ortalaması                 Dereceler

90-100                                        Üstün başarı

80-89                                          Pekiyi

70-79                                          İyi

60-69                                          Orta

(2) Geçmez notlar şunlardır:

a) F1 notu: Bir ders kurulunda mazeretsiz devamsız veya KUK’da devamsız öğrenciye verilir. Ders kurulu ve KUK sınavlarına girme hakkı yoktur ve puanı sıfırdır. Mazeret sınavı yapılmaz, KUK’u ise tekrarlar.

b) F2 notu: Bir ders kurulunda mazeretli devamsız öğrenciye verilir. Ders kurulu sınavına girme hakkı yoktur, puanı sıfırdır. Mazeret sınavına girebilir. Mazeret sınavından aldığı not ilgili ders kurulu notu yerine geçer.

c) F3 notu: Ders kurulu sınavı, KUK sınavı veya dönem sonu sınavına girme hakkı olduğu veya gireceğini bildirdiği halde sınava girmeyen öğrenciye verilir, puanı sıfırdır. Dönem I, II ve III’te bütünleme sınavı, Dönem IV ve Dönem V’te KUK bütünleme sınavına girebilir.

ç) F4 notu: Dönem notu veya KUK notu 60’ın altında olan öğrencilere verilir. Dönem veya KUK’u tekrarlar.

d) F5 notu: Dönem I-VI’da öğretim yılı boyunca devamsızlık süresinin Senato tarafından belirlenen azami süreleri aşması durumunda öğrenci dönem sonu genel sınavı ve bütünleme sınavına giremez, dönem notu olarak sıfır puanı alır. Bu durumda Dönem I, II veya III’te dönemi, Dönem IV, V de KUK’u ve VI’da başarısız olduğu klinik uygulamaları tekrarlar.

Tıp dışı derslerde başarının değerlendirilmesi

MADDE 24 – (1) Tıp eğitim programında yer alan tıp dışı derslere de devam zorunludur ve bu derslerin sınavları, 17/8/2015 tarihli ve 29448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başkent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre ilgili birimlerce yapılır. Dönem sonu notu başarılı veya başarısız olarak belirtilir. Bu not mezuniyet başarı derecesinin hesaplanmasında kullanılmaz.

(2) Derslere devam ettiği halde sınavlarda başarısız olan öğrenciler bir sonraki öğretim yılında devam zorunluluğu olmadan başarısız olduğu derse kayıt yaptırmak ve sınavlarına girmekle yükümlüdür. Öğrenci bu derslerden başarılı olmadıkça mezun olamaz.

Dönem tekrarı

MADDE 25 – (1) Dönem notu 60’ın altında olan öğrenciler başarısız sayılır ve o dönemi tekrarlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dönem IV ve V ile İlgili Hükümler

Klinik Uygulama Kurul sınavı ve notu

MADDE 26 – (1) Klinik Uygulama Kurul sınavı, Dönem IV ve V’te (Evre 2) her klinik uygulama sonunda ilgili anabilim/bilim dalları tarafından belirlenen ölçütlere uygun olarak teorik ve/veya pratik sınav yapılır. Teorik sınav sözlü ve/veya yazılı olabilir. Klinik Uygulama Kurul Sonu sınav notu; formatif ve summatif sınavlardan ve diğer ölçme değerlendirme yöntemlerinden aldığı notların koordinatörler kurulunca belirlenen esaslara göre hesaplanan belirli bir yüzdesinin toplamı ile hesaplanır. Tıp Eğitimi Kurullarının kararı ve Dekanlığın uygun görmesi durumunda madde 29’da belirtilen İntörn karnesi gibi Klinik Uygulama Kurul (KUK) karnesi uygulaması da yapılabilir. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 60 puan alınması gereklidir.

(2) Klinik Uygulama Kurul karnesi: Eğitim programının IV. ve V. yıllarındaki Klinik Uygulama Kurulu (KUK) bloklarında kazanılması beklenen bilgi, beceri, tutum ve davranışlar ile ilgili yetkinliklerin değerlendirilme aracıdır.

(3) Klinik Uygulama Kurul sınavına devamsızlık nedeniyle giremeyen öğrenciye F1 notu verilir ve KUK’u tekrarlar.

Klinik Uygulama Kurul bütünleme sınavı ve KUK’ların tekrarı

MADDE 27 – (1) Dönem IV ve V’teki KUK’ların bir veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci, bu KUK’ların Senato tarafından uygun görüldüğü takdirde açılacak olan bütünleme sınavına, bulunduğu dönemin son KUK’unun bitiminden en erken yedi, en geç on dört gün sonra alınır. Dönem IV ve V’te KUK’lardan başarılı olamayan öğrenci, bu klinik uygulama kurullarının bütünleme sınavlarına Dekanlıkça belirlenen yer ve tarihte girer. Bu not KUK notu yerine geçer. Bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenci, Dönem IV-V’ te klinik uygulamayı tekrarlar. Öğrenci aynı anda birden fazla klinik uygulama yapamaz. KUK sonundaki sınavda yine başarı gösteremeyen öğrenci, KUK’u tekrarlamaz, o dönemdeki ilgili KUK veya KUK’ların akademik takvimdeki ilk KUK sonu sınavına girebilir.

Dönem notu

MADDE 28 – (1) Dönem IV ve V’te tüm KUK sınavlarında başarılı öğrencilerin dönem notu KUK notlarının ortalaması alınarak hesaplanır.

ALTINCI BÖLÜM

Dönem VI, Mezuniyet Dereceleri ve Diplomalar

Aile hekimliği klinik uygulaması – intörn hekimlik

MADDE 29 – (1) Dönem VI’da öğrencilerin klinik uygulama başarısı; klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarındaki performansı, hekim kimliğine uygun şekilde, etkili iletişim becerileri ve profesyonel davranış sergilemesi, nöbetlere ve çalışma programına karşı yaklaşımı, hasta dosyası hazırlama, hasta ile ilgili bilgi ve belgelerin düzenlenmesi, hasta, hasta yakınları, hekim ve diğer sağlık personeli ile ilişkileri, ilgili klinik uygulama sorumlusu öğretim üyesince intörn karnesi eşliğinde değerlendirilir. Klinik uygulamalarda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 60 puan alınması gerekir. Dönem VI klinik uygulamalarında başarısız olan öğrenciler başarısız oldukları klinik uygulama/klinik uygulamaları tekrar ederler.

(2) İntörn Karnesi Uygulaması: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn Hekimlik Eğitimi Uygulama Esaslarında belirtildiği üzere Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ve Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programı ile eşgüdümlü olarak Anabilim Dallarının önerileri doğrultusunda ilgili kurullarınca hazırlanıp Dekanlık tarafından onaylanan ve Dönem VI Koordinatörlüğünce uygulanan intörn eğitimi süresince kazanılması beklenen bilgi, beceri, tutum ve davranışlar ile ilgili yetkinliklerin değerlendirilme aracıdır. Yeterlilik ölçütleri ve değerlendirme yöntemleri Dekanlığın uygun gördüğü sıklıkta yeniden gözden geçirilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen azami süre dolduğunda bir ya da birden fazla klinik uygulama kurullarından başarısız olan öğrenciler uzatmalı öğrenci statüsüne geçer.

(4) Dönem VI’da başarılı öğrencilerin dönem notu, klinik uygulama notlarının ortalaması alınarak hesaplanır.

(5) İntörn hekimlik dönemi eğitiminin içeriği, staj süreleri, uygulama ve değerlendirme esasları, görev ve sorumluluklar, Dekanlık tarafından onaylanan ve Dönem VI Koordinatörlüğünce uygulanan esaslara göre yürütülür.

Genel akademik not ortalaması, mezuniyet ve mezuniyet dereceleri

MADDE 30 – (1) Bir dersin kredisi, öğrencilerin o ders için ilgili öğretim elemanı/program kurulu tarafından belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade eder ve öğrencilerin çalışma yükleri hesaplanarak AKTS’ye göre belirlenir. Bu kapsamda, öğrencinin her tür eğitim-öğretim faaliyeti kredilendirilir.

(2) İlk üç dönem için DANO dönem notudur. Klinik Uygulama Kurulu bulunan dönemlerde öğrencilerin dönem notlarının tespiti için, kurul notları toplanarak kurul sayısına bölünür. Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, yılsonunda öğrenci işleri tarafından hesaplanır. Bu hesaplama sırasında; öğrenci için ders yılı akademik başarı not ortalaması (DANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) olmak üzere iki ortalama elde edilir. DANO hesabında ilgili dönemin KUK notları toplanarak kurul sayısına bölünür. GANO hesabında ise DANO’ların toplamı DANO sayısına bölünür.

(3) Önceki not ne olursa olsun tekrar edilen klinik uygulama kurulları ve bütünleme sınavından alınan en son not geçerlidir.

(4) Ortalama, sonucun virgülden sonra iki hane yürütülmesi ile hesaplanır.

(5) Genel not ortalamalarına göre mezuniyet dereceleri aşağıdaki gibidir:

Genel Not Ortalaması          Dereceler

90-100                                 Üstün başarı

80-89                                   Pekiyi

70-79                                   İyi

60-69                                   Orta

Ön lisans diploması ve tıp doktoru diploması

MADDE 31 – (1) Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar ve diploma ekleri verilir:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması ve diploma eki: Dönem I ve II eğitimlerini başarı ile tamamladıktan sonra altı dönemlik tıp eğitimini herhangi bir nedenle tamamlamadan Üniversiteden ayrılanlara, ilgili mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu kararı ile verilir.

b) Tıp doktorluğu diploması ve diploma eki: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Azami Süre, Ek Sınavlar ve İlişik Kesme

Azami süre

MADDE 32 – (1) Öğrenciler, yabancı dil hazırlık eğitim süresi hariç, kayıt oldukları akademik yıl başından başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, tıp öğretimini azami dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır. Azami süre bitiminde hiç alınmamış klinik uygulama kurulu bulunan öğrencilerin Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Azami süre içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Dört yıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(3) Azami süre sonunda birinci fıkraya göre ilişiği kesilmeyen ancak bu Yönetmelik hükümlerine göre diploma almaya da hak kazanamayan öğrenciler, başarısız oldukları klinik uygulama kurullarından, Ağustos ayında birer hafta ara ile açılan ek sınavlar 1 ve ek sınavlar 2 sınavlarına girerler. Bu sınavlar sonucu başarısız KUK sayısı üç veya daha fazla olan öğrencilerin, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(4) Yabancı dil hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Üniversiteden ilişiği kesilen bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla, öğretim dili Türkçe olan tıp fakültelerinden/programlarından birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

Ek sınavlar

MADDE 33 – (1) Ek sınavlar sonucunda başarısız KUK sayısını iki veya daha aza indiren uzatmalı öğrenciler başarısız oldukları KUK’lar için üç akademik yıl, ek sınavları almadan başarısız klinik uygulama kurul sayısını iki KUK’a kadar indirmiş uzatmalı öğrenciler başarısız oldukları KUK’lar için dört akademik yıl, bir KUK için klinik birimden başarısız olanlar ise sınırsız süre ile başarısız oldukları klinik birimin sınavlarına girerler.

(2) Ek sınavlara girecek öğrenciler, her bir KUK için, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen sınav ücretini öderler.

(3) Sınavlara girecek uzatmalı öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, sınav ücretini ödeyerek, sınava girecekleri KUK’ları belirtir yazılı başvurularını Üniversite Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına vermeleri gerekir.

İlişik kesme

MADDE 34 – (1) 32 nci maddede belirtilen ek süreler içinde diploma almaya hak kazanamayan uzatmalı öğrencilerin Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı süresince hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınavlarda kopya

MADDE 35 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren öğrenciye o sınavda sıfır verilir. Ayrıca bu öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır.

Sınav sonuçları

MADDE 36 – (1) Tüm sınav sonuçları, en geç sınavı izleyen on iş günü içerisinde ilan edilir. Dönem Koordinatörleri, öğrencilerin istemeleri halinde sınav belgelerini öğrencilere göstermekle yükümlüdür.

(2) Yazılı sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenciler, itirazlarını Dekanlığa yazılı olarak iletirler. Bu başvurular bir hafta içinde ilgili dönem koordinatörünce incelenerek sonuç Dekana iletilir. Sonuç Dekan tarafından öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

Ek sınav hakkı

MADDE 37 – (1) Mazeretleri nedeni ile herhangi bir ders kurulu sınavına giremeyen ve Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı açılması durumunda, sınavın uygulama (pratik) ve kuramsal kısımlarının tümünü birlikte almalıdır. Her ders kurulu için mazeret sınavı bir defa ve Yönetim Kurulunca tayin edilen tarihte yapılır. Klinik Uygulama Kurul sınavı, dönem sonu genel sınavı ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı açılmaz. İstisnai ve benzer durumlarda, Üniversitemizin ilgili biriminin Yönetim Kurulu tarafından mazereti kabul edilen öğrenciler için ek sınav hakkı verilebilir.

Ön şart ve dönem tekrarı

MADDE 38 – (1) Tıp doktorluğu eğitiminde bir dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır. Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenci Dönem I, II ve III’te başarısız olduğu dönemi, Dönem IV, V ve VI’da başarısız olduğu KUK veya klinik uygulamaları aynı şekilde tekrarlar. Dönem IV ve V’e ait tüm KUK’lar başarılı bir şekilde tamamlanmadan dönem VI’ya geçilemez.

Sınav günleri ve şekli

MADDE 39 – (1) Sınav tarihleri ilan edildikten sonra senatonun zorunlu gördüğü şartlar dışında değiştirilmez.

(2) Sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların bir araya getirileceği şekillerde yapılabilir.

(3) Öğretim elemanları daha önceden haber vererek veya vermeden, öğrenmeyi arttırmak amacıyla ders ve uygulamalar sırasında öğrencileri formatif türde bir sınava alabilir. Eğer bu türden sınavlar yapılırsa %30’u geçmemek kaydıyla klinik uygulamalar/ders kurulu notuna etki edebilir. Bu sınavların klinik uygulama/ders kurulu notuna etki edecek ağırlığı Koordinatörler Kurulunca belirlenir.

(4) Sınav şekilleri ile ilgili olarak Koordinatörler Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değişiklikler yapılabilir.

(5) Öğrenciler, sınav takviminde bildirilmiş olan sınavlara belirlenen gün ve saatte girmek zorundadır.

Öğrencilerin giyim ve genel görünüşü

MADDE 40 – (1) Öğrencilerin giyim ve genel görünüşü konusunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42 – (1) 8/11/2015 tarihli ve 29526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Azami sürelerin başlaması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.

(2) 2014-2015 eğitim-öğretim yılı başı itibarıyla Fakültede kayıtlı olan öğrencilerin azami süreleri, 2015-2016 eğitim-öğretim yılının başlaması ile başlar.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.