9 Şubat 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31034

YÖNETMELİK

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MERMER VE DOĞALTAŞ TEKNOLOJİSİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Mermer ve Doğaltaş Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına ve yönetim organlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Mermer ve Doğaltaş Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Afyon Kocatepe Üniversitesi Mermer ve Doğaltaş Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Afyonkarahisar ilinde bulunan ve ihracatta önemli payı olan mermer ve doğaltaş rezervinin işlenmesini ve kullanılmasını sağlayacak bilimsel, teknolojik çalışmaları ve Üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmek ve geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amacı gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde bilimsel ve teknik çalışmalar yapmak, mühendislik ve diğer fakültelerde, mermer mühendisliği ağırlıklı uygulamalarda ihtisaslaşmaya gitmek ve yapılacak akademik çalışmalara destek olmak.

b) Üniversitenin Mühendislik Fakültesi ile diğer fakültelerde yürütülecek olan lisans ve lisansüstü çalışmalara akademik destek sağlamak,  mermer ve doğaltaş sektörü ile ilgili olarak Türkiye’nin ve bölgenin ihtiyacı olan deney ve araştırmalarda bilimsel ve teknik destek sağlamak ve diğer üniversiteler ve bilimsel kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

c) Üniversite bünyesinde yer alan mermer ve doğaltaş ile ilgili bölümlere konuyla ilgili bilimsel amaçlı destek sağlamak, mermer ve doğaltaş ile ilgili bölümlerde uygulanan eğitim-öğretim programlarının sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesini sağlayacak çalışmalar yapmak.

ç) Sektörün talebi üzerine günün koşullarına uygun olabilecek programları önererek uygulama boyutunda özellikle detay ocak araştırmaları ve blok verimi, işletme sahasındaki yapısal kontrollerin detay araştırması, mermer ve doğaltaş ocak işletmeciliği, mermerlerin kesilebilirliği ve kesme parametreleri, parlatılabilirliği, yüzey pürüzlülüğü, fabrika dizaynı ve uygun koşullarda işletilebilirliği, finans-pazarlama- piyasa araştırması çalışmaları yapmak.

d) Üniversitede halen yürütülmekte olan madencilik ile ilgili faaliyetlere, mermer ve doğaltaş konusunda dinamizm kazandırmak, mermer ve doğaltaş sektöründe araştırma, işletme, işleme (fabrika), finansman, dış-iç ticaret ve pazarlama konusunda farklı bir uygulama boyutunun getirilmesini ve mermer sektörünün ihtiyaç duyduğu bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sağlamak.

e) Teknolojik bilgi birikimlerini makale, kitap ve dergi ve benzeri şekillerde yayımlamak ya da panel, sempozyum, festival ve fuar şeklinde etkinliklerle ilgili sektörlere aktarmak.

f) Mermer sektöründe özellikle atık ve artıkların değerlendirilmesi konusunda, fakülte-yüksekokul-sanayi arasında deneysel (pilot) ve sanayi ölçeğinde üretime yönelik özel programlar uygulamak ve bunları yatırıma yönlendirerek iş sahası ve ekonomik değer kazanmalarını sağlamak.

g) Konuyla ilgili projelerin yanı sıra, çalışma alanları için gerekli olan bina, laboratuvar ve fiziki alt yapı imkanlarının arttırılıp geliştirilmelerini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri kendisine vekâlet eder. Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni Müdür görevlendirilir. Müdür; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, toplantıya başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.

c) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, toplantıya başkanlık etmek, Merkezin hazırladığı uygulama, araştırma ve bu konularla ilgili çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma Kuruluna sunmak.

ç) Gerektiğinde Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.

d) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

e) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

g) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her takvim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ğ) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

h) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili araştırma ve uygulama merkezleri, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak, ortak projeler geliştirmek ve üretmek.

ı) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek, personel görevlendirmeleriyle ilgili Rektörlüğe teklifte bulunmak.

i) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitimi amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, bir müdür yardımcısı ile Müdür tarafından önerilen Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen Merkezin faaliyet alanlarında uzman beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün davetiyle salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.

b) Merkezin her türlü faaliyetleriyle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını yapmak ve yönetmek.

c) Yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında bir müdür yardımcısı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile bu üyelerin önerdikleri arasından Rektörün görevlendireceği dış paydaşlardan oluşur. Dış paydaş üyeleri Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler ile yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmaları olan kişilerden olmak üzere yediden fazla olamaz ve üç yıllığına görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Üniversite Danışma Kurulunun belirlediği çalışma takvimine göre bahar ve güz yarıyıllarında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi sona eren üye, tekrar görevlendirilebilir.

(4) Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin sona ermesi halinde üyelikleri de sona erer. Görevi sona eren üyenin yerine bu maddede belirtilen yeni üye görevlendirilmesinde izlenen yol takip edilerek yeni üye görevlendirilir.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak Merkezin faaliyetlerine destek sağlamak.

c) Merkezin faaliyet alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda proje, seminer, tez çalışmaları, panel, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinliklerin yapılmasına ilişkin eşgüdümü sağlamak.

ç) Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda çeşitli tavsiye kararları almak ve Üniversite Danışma Kuruluna önermek.

d) Alınan kararları bir rapor halinde Üniversite Danışma Kuruluna sunmak.

e) Üniversite Danışma Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 15/9/2019 tarihli ve 30889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Mermer ve Doğaltaş Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.