9 Şubat 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31034

YÖNETMELİK

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ JEOTERMAL VE MADEN KAYNAKLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeotermal ve Maden Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeotermal ve Maden Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (JUAM): Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeotermal ve Maden Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Jeotermal kaynaklarla ilgili araştırmalar yaparak yeraltının hipotetik modelini oluşturmak.

b) Detaylı jeofizik etütler sonucunda yüksek sıcaklıklı jeotermal ortamların bulunduğu uygun lokasyonları saptayarak sondaj yerleri önermek.

c) Jeotermal kaynakların aranması, çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili yeni teknoloji ve metotlar geliştirmek.

ç) Ülkemizde jeotermal enerjinin kullanımının yaygınlaştırılması ve jeotermal enerjinin üretimi sırasında oluşabilecek çevresel problemlerin önlenmesi için projeler geliştirmek.

d) Metalik madenler, endüstriyel hammaddeler, fosil yakıtlar ve radyoaktif minerallerle ilgili projeler yaparak ülkemizin maden potansiyelinin belirlenmesi ve söz konusu madenlerden endüstrinin ihtiyaç duyduğu katma değeri yüksek uç ürünlerin elde edilmesi yönünde yapılan çalışmalara katkıda bulunmak.

e) Merkezin alanı ile ilgili konularda araştırma ve uygulama projeleri planlamak, proje yürütücülüğü yapmak ve uygulamak, danışmanlık hizmetleri vermek.

f) Merkezin alanı ile ilgili konularda öğrenci ve araştırmacıların lisans ve lisansüstü çalışmalarında uygulama alanı sağlamak, seminerler, laboratuvar çalışmaları ve konferanslar düzenlemek, yazılı ve elektronik ortamlarda yayınlar hazırlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez belirtilen amaçlara ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Aktif jeotermal sistemler, fosil jeotermal sistemler, kızgın kuru kaya (KKK) jeotermal sistemler, geliştirilebilir (EGS) jeotermal sistemler ve doğal mineralli suların aranması ve işletilmesi ile rezervuar geliştirilmesi amacıyla jeolojik, hidrojeolojik, jeokimyasal, jeofizik, uzaktan algılama ve hidrolik çatlatma konularında endüstriyel araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları yapmak.

b) Jeotermal kaynakların elektrik üretimi, termal turizm, sağlık, ısınma, sera ve benzeri alanlarda kullanımını yaygınlaştırmak ve ülkemizde henüz endüstriyel uygulaması olmayan (jeotermal akışkandan değerli metal kazanımı gibi) kullanım şekilleriyle ilgili bilimsel çalışmalar yürütmek.

c) Jeotermal kaynakların kullanımı sırasında açığa çıkan akışkanın geri beslenmesi, çevre ve yeraltı suyu etkileşimi konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Metalik madenler, endüstriyel hammaddeler, nadir toprak elementleri, kıymetli ve yarı kıymetli süs taşları, fosil yakıtlar (kömür, bitümlü şeyl, kaya gazı, doğalgaz, petrol ve benzeri) ve radyoaktif minerallerin aranması ve bunların özelliklerinin ortaya konulmasıyla ilgili maden arama projelerini yürütmek.

d) Metalik madenler, endüstriyel hammaddeler, nadir toprak elementleri, fosil yakıtlar (kömür, bitümlü şeyl, kaya gazı ve benzeri) ve radyoaktif minerallerden katma değeri yüksek uç ürünlerin elde edilmesiyle ilgili projeler geliştirmek.

e) Arkeojeofizik yöntemlerle gömülü arkeolojik yapıların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.

f) Devlet yolu, otoyol, demiryolu güzergâhlarında jeofizik çalışmalar yapmak.

g) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda lisans ve lisansüstü düzeyde yapılacak proje çalışmalarına teknik destek sağlamak.

ğ) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

h) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda meslek içi ve toplumsal eğitim çalışmaları, kurslar, seminerler, konferanslar ve kongreler düzenlemek.

ı) Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörün sorunları ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarında bulunmak, danışmanlık hizmetleri vermek.

i) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde, her türlü proje çalışmaları ile kitap, dergi ve bülten yayınları ile elektronik ortamlarda yayınlar yapmak.

j) Rektörlük ve yetkili kurullara faaliyetlerle ilgili rapor sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri kendisine vekâlet eder. Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni Müdür görevlendirilir. Müdür; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, toplantıya başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.

c) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, toplantıya başkanlık etmek, Merkezin hazırladığı uygulama, araştırma ve bu konularla ilgili çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma Kuruluna sunmak.

ç) Gerektiğinde Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.

d) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

e) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

g) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her takvim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ğ) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

h) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili araştırma ve uygulama merkezleri, resmî ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak, ortak projeler geliştirmek ve üretmek.

ı) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek, personel görevlendirmeleriyle ilgili Rektörlüğe teklifte bulunmak.

i) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitimi amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, bir müdür yardımcısı ile müdür tarafından önerilen Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen Merkezin faaliyet alanlarında uzman beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün davetiyle salt çoğunlukla toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda oy çokluğuyla karar alır. Oy eşitliği durumunda müdürün oyunun içinde olduğu karar esas alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(4) Yönetim Kurulunun, Merkezin yönetimi ile ilgili konulardaki görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.

b) Merkezin her türlü faaliyetleriyle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını yapmak ve yönetmek.

c) Yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında bir müdür yardımcısı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile bu üyelerin önerdikleri arasından Rektörün görevlendireceği dış paydaşlardan oluşur. Dış paydaş üyeleri Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler ile yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmaları olan kişilerden olmak üzere yediden fazla olamaz ve üç yıllığına görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Üniversite Danışma Kurulunun belirlediği çalışma takvimine göre bahar ve güz yarıyıllarında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Görev süresi sona eren üye, tekrar görevlendirilebilir.

(4) Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin sona ermesi halinde kurul üyelikleri de sona erer. Görevi sona eren üyenin yerine bu maddede belirtilen yeni üye görevlendirilmesinde izlenen yol takip edilerek yeni üye görevlendirilir.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak Merkezin faaliyetlerine destek sağlamak.

c) Merkezin faaliyet alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda proje, seminer, tez çalışmaları, panel, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinliklerin yapılmasına ilişkin eşgüdümü sağlamak.

ç) Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda çeşitli tavsiye kararları almak ve Üniversite Danışma Kuruluna önermek.

d) Alınan kararları bir rapor halinde Üniversite Danışma Kuruluna sunmak.

e) Üniversite Danışma Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 19/6/2009 tarihli ve 27263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeotermal-Mineralli Sular ve Maden Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.