9 Şubat 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31034

YÖNETMELİK

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,  yönetim organlarına, bu organların görevleri ile çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (AKÜ-İSGÜM): Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her alanda eğitim, bilimsel araştırma, uygulama çalışmaları yapmak ve başta danışmanlık hizmeti olmak üzere proje yürütücülüğü hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez belirtilen amaçlara ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her konuda bilimsel ve teknolojik araştırmalar, uygulamalar ve çalışmalar yapmak ve/veya yaptırmak, çalışmalara katılmak, çalışmaları desteklemek.

b) İş sağlığı ve güvenliği konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet içi eğitim, mesleki eğitim, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek, gerektiğinde katılanlara katılım belgesi ve sertifika vermek ve düzenlenen etkinliklere katılmak.

c) Faaliyet alanı kapsamında, üniversitelerde lisans ve lisansüstü eğitim çalışmalarını desteklemek, bu eğitim programlarına yönelik uygulama ve araştırma olanaklarını sağlamak.

ç) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Üniversite İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğüne ve birimlerine danışmanlık yapmak, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

d) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak basılı ve görsel yayın yapmak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi için internet sayfası, kitaplık ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.

e) İş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla çalışmalar sürdürmek ve bunların çalışmalarına katkıda bulunmak.

f) İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, bu alanda çalışan uzman kişilerle iletişim ağı kurmak.

g) İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışan, işveren ve çalışan temsilcileri ile diğer çalışanlara yönelik eğitim programları yapmak.

ğ) Üniversite sanayi işbirliği çalışmalarına katkıda bulunmak, ilgili mevzuat doğrultusunda farklı kurum, kuruluş ve işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki hizmetlerin sunumu, inceleme, araştırma, proje, danışmanlık taleplerini karşılamak, bu konularda çalışan Üniversite birimleri arasında koordinasyon ve organizasyon çalışmalarını sürdürmek.

h) İş sağlığı ve güvenliği konusunda toplumun bilinçlenmesine, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunmasına katkıda bulunmak.

ı) Üniversite bünyesinde bulunan, ilgili mevzuat kapsamında Üniversite ile işbirliği içerisinde faaliyet gösteren ya da yeni oluşturulacak olan, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan birimlerin oluşturulması, sürdürülmesi ve koordinasyonu hususlarında katkıda bulunmak.

i) İş sağlığı ve güvenliği alanında proje ve araştırma önerileri geliştirmek, uygulamak ve yayımlamak, bu amaçla Üniversite birimleri arasında ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

j) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdüre görevi başında bulunmadığı zamanlarda belirlediği müdür yardımcısı vekâlet eder. Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür; Merkezin faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, toplantıya başkanlık etmek.

c) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, toplantıya başkanlık etmek, Merkezin hazırladığı uygulama, araştırma ve bu konularla ilgili çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma Kuruluna sunmak.

ç) Gerektiğinde Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.

d) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.

e) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

f) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

g) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ğ) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her takvim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre sunmak.

h) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturulmasına yönelik Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

ı) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili araştırma ve uygulama merkezleri, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak, ortak projeler geliştirmek ve üretmek.

i) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek, personel görevlendirmeleriyle ilgili Rektörlüğe teklifte bulunmak.

j) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitimi amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, bir müdür yardımcısı ile Müdür tarafından önerilen Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen Merkezin faaliyet alanlarında uzman beş üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün davetiyle salt çoğunlukla toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda oy çokluğuyla karar alır. Oy eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(4) Yönetim Kurulunun, Merkezin yönetimi ile ilgili konulardaki görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.

b) Merkezin her türlü faaliyetleriyle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programları yapmak ve yönetmek.

c) Yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları ile ilgili gelen önerileri karara bağlamak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

f) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür başkanlığında ilgili müdür yardımcısı, Yönetim Kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektörün üç yıllığına, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler ile yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmaları olan kişilerden seçeceği en fazla yedi üye dâhil en fazla on dört üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Üniversite Danışma Kurulunun belirlediği çalışma takvimine göre Müdür tarafından tüm üyelere yapılan davet ile bahar ve güz yarıyıllarında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Kurul toplantı tarihleri kurul sekretaryası tarafından yazılı olarak duyurulur. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin sona ermesi halinde Danışma Kurulu üyelikleri de sona erer. Görevi sona eren üyenin yerine aynı usulle yeni üye seçilir.

(4) Danışma Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak Merkezin faaliyetlerine destek sağlamak.

c) Merkezin faaliyet alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda proje, seminer, tez çalışmaları, panel, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinliklerin yapılmasına ilişkin eşgüdümü sağlamak.

ç) Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda çeşitli tavsiye kararları almak ve Üniversite Danışma Kuruluna önermek.

d) Danışma Kurulunda alınan kararları bir rapor halinde Üniversite Danışma Kuruluna sunmak.

e) Üniversite Danışma Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 24/1/2018 tarihli ve 30311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.