8 Şubat 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31033

YÖNETMELİK

Lokman Hekim Üniversitesinden:

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/12/2018 tarihli ve 30613 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lokman Hekim Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Lokman Hekim Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışında kalan fakülte ve meslek yüksekokullarının kredili sistemde eğitim verilen bölümlerinde önlisans ve lisans programlarının eğitim ve öğretim, sınav ve uygulamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Lokman Hekim Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışında kalan fakülte ve meslek yüksekokullarının kredili sistemde eğitim verilen bölümlerinde önlisans ve lisans programlarının eğitim ve öğretim, sınav ve uygulamalarına ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“y) Beklemeli öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği için kaydı yenilenmeyen ve hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamayan öğrenciyi,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteden ders almaları uygun görülenler belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla, ilgili yönetim kurulu kararı ve Senato onayı ile özel öğrenci olur. Özel öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin kredileri toplamı, bu Yönetmelikte belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamaz. Özel öğrenciliğe ilişkin ilke ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler beklemeli öğrenci statüsüne geçerler. Beklemeli öğrenciler bu süreler içinde derslere ve sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Beklemeli öğrencilerin yeniden kayıtları ile ilişik kesme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümleri ile YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.”

“(5) Öğrencinin beklemeli kaldığı dönemler öğrenim süresinden sayılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Eczacılık programında on yarıyıl, lisans programlarında sekiz yarıyıl, önlisans programlarında dört yarıyıl tam ücret yatırarak ders kaydı yapılır. Normal lisans ve önlisans program sürelerinin aşılması durumunda izleyen yarıyıllara uzatmalı yıl denir ve bu yarıyıl/yarıyıllara ait öğrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.”

“(7) Ek süre kullanan çift ana dal/yan dal öğrencileri ilgili yarıyıl/yarıyıllarda katıldıkları derslerin kredilerine göre kredi başına Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini öderler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İzin talebinde bulunan öğrencinin öğrenim ücretinin yarısını ödemesi gerekir. Ekle-sil haftasından sonra izin başvurusu yapan öğrenciler ise ilgili döneme ait öğrenim ücretinin tamamını öderler. Öğrencilerin izin alarak geçirdikleri süreler için ödemiş oldukları ücretler, sonraki ücretlerine mahsup edilmez. İzin işlemi tamamlanan öğrencilerin ilgili dönemde almış oldukları dersler, kayıtlarından düşürülür.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir öğrencinin yarıyıl başı normal ders yükü 30 AKTS’dir. Öğrencinin bir yarıyılda 30 AKTS’nin üzerinde ders yükü alabilmesi danışman onayı ve ilgili yönetim kurulu kararına bağlıdır. Öğrenci bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredili ders alabilir.”

“(5)  Haftalık ders programında, alınan başka bir dersle kısmen de olsa çakışan ve devam zorunluluğu bulunan derslere kayıt yaptırılamaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Ara sınav notunun ders başarı puanına etkisi %40, genel sınav notunun başarı puanına etkisi %60’tır. Öğrencinin genel sınavda başarılı olabilmesi için en az 50 puan alması zorunludur. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının başarı puanına etki oranı Senato kararı ile değiştirilebilir. Bu durumda genel sınavın ders başarı notuna etki oranı en az %50, en çok %70 olur. Yarıyıl içi başarının ve genel sınavın ders başarı notuna etkileri ve öğrencinin başarılı sayılması için genel sınavda alması gereken en az not ile dersin uygulama planı, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur. Genel sınava girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Sınavlardan alınan ham puanlar, 100 (yüz) üzerinden puanlara dönüştürülerek 37 nci maddede yer alan not sistemine uyarlanarak genel başarı notu verilir.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/12/2018

30613

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/4/2019

30738