8 Şubat 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31033

YÖNETMELİK

Fenerbahçe Üniversitesinden:

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ AVRUPA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fenerbahçe Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fenerbahçe Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Fenerbahçe Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyeti: Fenerbahçe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Fenerbahçe Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Fenerbahçe Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Avrupa entegrasyonunun toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasi yapı ve süreçlerini tarihsel, sosyal ve mekânsal özellikleri itibarıyla derinlemesine incelemek; Avrupa ülkelerini yakından izlemek ve araştırma, eğitim, uluslararası işbirlikleri ve diğer etkinlikler aracılığıyla Türkiye ile Avrupa’nın siyasi, ekonomik, hukuki, bilimsel ve sosyo-kültürel yönden uyum, planlama ve bütünleşme çalışmalarına katkıda bulunmak.

b) Avrupa çalışmaları konusunda Üniversitenin ilgili lisans ve yüksek lisans programları ile birlikte iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmalar yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Avrupa bölgesi ve çevresi konusunda şehir ve bölge ölçeğinde toplumsal, kültürel, iktisadi ve tarihsel araştırmalarda kullanılan kaynak ve yöntemler konusunda danışmanlık yapmak.

b) Araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak ve konuyla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle etkin iletişim kurarak bu alandaki çalışmaları desteklemek.

c) Merkezin amaçlarında belirtilen konularda Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler ve AGİT kararlarını ve raporlarını izlemek, kamuoyu araştırmaları, anketler, istatistiksel ve saha çalışmaları tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak.

ç) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda iş birliğinde bulunmak, ortak araştırmalar ve çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak ve bu amaçla gerektiğinde geçici ya da sürekli çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak.

d) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında yayımlar yapmak, bu amaçla yapılan yayımları desteklemek, yine amaç doğrultusunda uluslararası, ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek ve bu projelere katkı sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan maddi destek sağlamak için çalışmalar yapmak.

e) Kuruluş amacıyla ilgili olarak lisans, yüksek lisans ve doktora tezi arşivi oluşturmak; ayrıca kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak.

f) Merkezin ilgi alanına giren konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik etmek, program açmak üzere Üniversitenin enstitü ve merkezleri ile iş birliği yapmak.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, seminer, sempozyum, çalıştay ve paneller düzenlemek.

ğ) Avrupa çalışmaları ile ilgili ulusal ve uluslararası yaz okulu, kurs ve sertifikalı eğitim programları düzenlemek.

h) Avrupa çalışmaları araştırmaları ve uygulamalarının gelişmesi ve ilerlemesi için ödüllü yarışmalar düzenlemek; Merkezin amaçları arasına giren konularda faaliyet gösteren Üniversite birimlerinin AB destekleme programlarına katılımını sağlayan çalışmalar yapmak.

ı) Kuruluş amacına uygun olarak yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ile gerçek kişilerin istekleri üzerine raporlar hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.

i) Yurt içi ve yurt dışından Merkezin ilgi alanına giren konularda çalışacak araştırmacılar kabul etmek.

j) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak, yurt içi ve yurt dışında kamu, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarınca desteklenen araştırma ve uygulama projelerini üstlenmek, bu kuruluşlarla araştırma projelerinde ortak olarak yer almak ve iş birliğinde bulunmak.

k) Merkezin kuruluş amacına uygun başka çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda çalışan Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmadığı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından bir Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevde olmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı Müdüre vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Stratejik planların ve faaliyet planlarının hazırlanmasını koordine etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

d) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen dört üye ve Müdür olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkılarıyla değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmaktır.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür tarafından Üniversitenin içinden veya dışından önerilen kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri üç yıl için görevlendirilirler ve görevi sona eren üye/üyeler aynı usul ile yeniden görevlendirilebilirler.

(3) Danışma Kurulu müdürün çağrısı ile en az yılda bir kez toplanır. Gerekli görüldüğünde müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilirler.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Stratejik planın hazırlanmasında Müdüre ve Yönetim Kuruluna destek olmak.

b) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak, iş birliklerini sağlamak.

c) Her altı ayda en az bir kere Müdürün çağrısı üzerine ve Müdürün başkanlığında toplanmak, Merkezin çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar öncelikle Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü yürütür.