8 Şubat 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31033

YÖNETMELİK

Fenerbahçe Üniversitesinden:

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ AFRİKA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fenerbahçe Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fenerbahçe Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Fenerbahçe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyeti: Fenerbahçe Üniversitesinin Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Fenerbahçe Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Fenerbahçe Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Fenerbahçe Üniversitesini,

g) Üniversite Yönetim Kurulu: Fenerbahçe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki başta uluslararası ilişkiler, iletişim çalışmaları, sağlık, tarih, kültürlerarası iletişim, kültür, göç ve mülteci konularını araştırmak üzere psikolojik, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal alanlarda disiplinlerarası çalışmaları güçlendirmek ve Afrika çalışmaları ile ilgili araştırmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye ile Kuzey Afrika, Güney Afrika, Orta Afrika, Batı Afrika ve Doğu Afrika’da yer alan ülkelerde meydana gelen çatışma, savaş, etnik temizlik, çocuk askerler, kuraklık, göç, şiddet, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve açlık konularında araştırma ve incelemeler yapmak ve elde edilen verileri ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.

b) Afrika çalışmaları ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde panel, sempozyum, konferans, çalıştay ve seminerler düzenlemek.

c) Sivil toplum örgütleri, ilgili devlet kurum ve kuruluşlar ile birlikte Afrika ülkelerine yönelik ortak araştırma yapmak için iş birliğinde bulunmak.

ç) Avrupa ve Amerika üniversiteleri bünyesinde yer alan Afrika araştırma merkezleri ile bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmak, akademisyen ve öğrenci değişim programları düzenlemek.

d) Türkiye’de yaşayan Afrika uyruklu göçmen ve mültecilerle ilgili saha araştırmaları yapmak ve araştırma sonuçlarını yayımlamak.

e) Afrika Kıtası’nın politik, ekonomik ve siyasi olarak öneminin anlaşılması için lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim programları açmak.

f) Afrika konuları üzerinde uzmanlaşmak isteyen araştırmacı, akademisyen, gazeteci, öğrenci ve yatırımcılara ihtiyaç duydukları konular hakkında bilgi sağlamak.

g) Afrika çalışmaları ile ilgili kurslar açmak ve sertifikalı eğitim programları düzenlemek.

ğ) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Afrika ülkeleri ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür altı aydan fazla görevi başında olmayınca görevi sona erer.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla en çok iki Müdür Yardımcısı görevlendirilebilir. Müdür Yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekalet eder. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin çalışmalarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak.

f) Merkezde planlanan çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

g) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler aynı usul ile yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görev süresi dolmadan görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usul ile yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az altı ayda bir toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya red şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

ç) Çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite dışındaki kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en çok on beş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Danışma Kurulu üyelerini yeniden görevlendirebilir.

(3) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından tespit edilecek bir tarihte toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmak.

b) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını ve iş birliklerinin sağlanması konularında yönetime destek sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanun uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü yürütür.