7 Şubat 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31032

YÖNETMELİK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Üniversitede ilk kayıt sürecini başlatan ve akademik takvimde belirtilen kayıt tarihleri arasında kayıt hakkından vazgeçen öğrencinin kayıt iptali yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Uzaktan öğretim yoluyla verilen dersler akademik takvim içerisinde ders programında yer alan ders saati dışında da izlenebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “3” ibaresi “5” olarak; aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Sorular ve cevap anahtarları sınav saati sonunda; sınav kâğıtları, yoklama tutanağı, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için başarı çizelgesi ve sınavlara ilişkin diğer belgeler ise sınav sonuçları ilan edildikten sonra 7 gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından bölüm başkanlıklarına teslim edilir.

(4) Değerlendirme;

a) Her ders için yarıyıl sonu başarı notu, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde bulundurularak öğretim elemanı tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir. 100 puan üzerinden verilen notun harf notuna dönüştürülmesinde; ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavının ağırlıkları dikkate alınır.

b) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen dersler, ilgili yönetim kurulu kararıyla belirlenerek eğitim-öğretim dönemi başında ilan edilir. Bu durumda, yarıyıl sonu başarı notu; öğrencilerin yarıyıl içi çalışmaları göz önünde bulundurularak verilir; bu dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.

c) Öğrencilerin başarı durumlarının sadece bir sınavla belirlendiği muafiyet sınavı, tek ders sınavı ve 27 nci maddede belirtilen ek sınavlarda aldıkları notlar 20 nci maddedeki puan karşılıkları kullanılarak mutlak değerlendirme yöntemi ile harf notuna dönüştürülür.

ç) Ölçme ve değerlendirmesi performans ve uygulamaya dayalı derslerin değerlendirilmesinde anabilim dalı/bölüm kurulu önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla sınav komisyonları oluşturulabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yukarı” ibaresi “üst” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Öğrenciler, almadıkları derslerle birlikte başarısız oldukları dersleri ve/veya başardıkları dersleri tekrar alarak genel not ortalamalarını en az 1.80’e yükseltmek zorundadırlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim ve öğretim süreleri ile ek sınavlar

MADDE 27 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre öğrenciler; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın; öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Öğrencilerin haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle aldıkları yarıyıl/yıl izin süreleri ile yabancı dil hazırlık programında geçen süreler öğrenim sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza aldıkları süreler ile ders kaydı yaptırmayan öğrencilerin kayıt yaptırmadıkları süreler öğrenim süresinden sayılır.

(3) Eğitim-öğretim programındaki mezuniyet için gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, öğrenim süresinin dolmasını beklemeden mezun olabilirler.

(4) Azami öğrenim süresi sonunda sınav hakkı ve yarıyıl hakkı verilen öğrenciler, verilen hakları yarıyıl içinde kullanabilmek için ilgili yarıyılın öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile ders kaydı yaptırırlar. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.

(5) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışı değişim programında ve özel öğrenci olarak geçirdiği süre öğrenim süresine dâhildir.

(6) Azami öğrenim süreleri sonunda son sınıf öğrencilerine, kayıtlı oldukları bölüm/programlardan mezun olabilmek için devam şartını yerine getirerek başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki eğitim-öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın, başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır.

(7) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde başarılı sayılabilmeleri için genel not ortalamaları 2.00’ı sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(8) Bu maddede belirtilen sınırsız sınav hakkı verilen öğrenciler, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç sınava girmedikleri takdirde, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Kendi isteği ile kayıt silme talepleri dışındaki diğer kayıt silme işlemleri ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır. Kendi isteği ile kayıt sildirmek isteyen öğrencinin ilişik kesme işlemi tamamlandıktan sonra ilgili bölüm/program başkanının teklifi ve ilgili dekan/müdür oluru ile kaydı silinir. Kaydı silinen öğrencinin istemesi halinde dosyasında bulunan lise diplomasının arka yüzüne kayıt silme bilgileri işlenerek onaylanır. Bir sureti dosyasına konan diplomanın aslı, öğrenci veya yasal temsilcisine imza karşılığı teslim edilir.

(3) 27 nci maddede belirtilen koşulları sağlayamayan ve kullanabileceği sınav/yarıyıl hakkı kalmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

(4) Kaydı silinen öğrencilerin (yatay geçiş yoluyla başka bir üniversiteye kabul edilen öğrenciler hariç) ödemiş oldukları öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.”

“(5) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve ilgili kurumlara bildirilen kayıt silme işlemi iptal edilemez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 40 ıncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 40/A maddesi eklenmiştir.

“Engelli öğrenciler

MADDE 40/A – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenciler, bu Yönetmeliğin hükümlerine uymakla yükümlü olup 14/8/2010 tarihli ve 27672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği ve Üniversite tarafından engelli öğrenci birimi hakkında çıkarılan yönergede belirtilen haklardan yararlanırlar.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/8/2011

28038

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/1/2012

28170

2-

13/9/2012

28410

3-

10/4/2013

28614