7 Şubat 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31032

YÖNETMELİK

Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bayburt Üniversitesinde güz ve bahar eğitim ve öğretim dönemleri dışındaki, yaz okulu eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bayburt Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanacak yaz okulu eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7, 14 ve ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Yaz okulunun başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,

b) Birim: Bayburt Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarını,

c) Bölüm başkanlığı: Bayburt Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu bölüm başkanlıklarını,

ç) Bölüm kurulu: Bayburt Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu bölüm kurullarını,

d) Senato: Bayburt Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Üniversitenin ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Okulunun Amaçları ve Yaz Okuluna İlişkin Esaslar

Yaz okulunun amaçları

MADDE 5 – (1) Yaz okulunun amaçları şunlardır:

a) Öğrencilerin, Üniversitenin eğitim imkânlarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlayarak bu yolla Üniversitede eğitimin sürekliliğini ve verimliliğini devamlı kılmak.

b) Öğrencilere, güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları, şartlı başarılı oldukları, alamadıkları dersler için imkân sağlamak, başarılı öğrencilerin üst yarıyıllardan ders almalarını sağlamak, ayrıca güz ve bahar yarıyıllarında okutulan derslerdeki yığılmaları önlemek.

c) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile diğer kurumlardaki öğretim elemanlarından yaz aylarında da yararlanmak.

ç) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencileri, Üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarından misafir öğrenci statüsünde yararlandırmak.

Yaz okulu takvimi

MADDE 6 – (1) Yaz okulu başlangıç ve bitiş tarihleri, her yıl Senato tarafından tespit edilerek akademik takvimde belirtilir.

(2) Yaz okulu öğretim süresi yedi haftadır. Genel sınavlar yedinci haftadan itibaren akademik takvimde belirtilen tarih aralığında yapılır. Ara sınavlar yedi haftalık ders süresi içerisinde yapılır. Ara sınav ve genel sınavların hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az yedi gün önce ilgili birim tarafından ilan edilir.

Yaz okulunda dersler ve uygulama

MADDE 7 – (1) Yaz okulunda açılacak dersler ile bu derslerin öğretim sorumluları, dersi açan bölüm başkanlıklarının önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurullarınca karara bağlanır ve akademik takvimde belirlenen sürede ilan edilir. Bitirme tezi, laboratuvar dersleri ve benzeri dersler yaz okulunda açılmaz.

(2) Öğrenciler, 8 inci maddede belirtilen sınırlamalar içinde kalmak şartıyla, diğer üniversitelerde yaz okulunda ders alabilirler. Öğrencilerin diğer üniversitelerden ders alabilmeleri için başvurularının ilgili bölüm kurullarının önerisi ve ilgili birim yönetim kurullarınca onaylanmış olması gerekir.

(3) Bir dersin yaz okulunda açılabilmesi için en az otuz beş öğrencinin kayıt yaptırması şartı aranır. Ancak, dersi veren öğretim elemanının teklifi ve ilgili birim kurulu kararı ile en az yirmi beş öğrencinin kayıt yaptırdığı dersler de açılabilir. Ayrıca yaz okulunda açılan dersler dışında, açılmayan bir dersten dolayı mezuniyet aşamasına gelemeyen en az on beş öğrencinin olması ve ilgili birime derslerin başlamasından önce başvurulması halinde, ilgili öğretim elemanının isteği ve birimin kurul kararı ile bu ders de açılabilir.

Derse kayıt

MADDE 8 – (1) Yaz okulunda öğrenciler, daha önceki dönemlerden alamadıkları ve/veya başarısız oldukları dersler ile şartlı başarılı oldukları dersleri, talep etmeleri halinde alabilirler.

(2) Öğrenciler, 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre yaz okulunda bir üst sınıfın yarıyıllarından ders alabilirler.

(3) Yaz okulunda ders alacak öğrencilerin kayıtları, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır.

(4) Ders kayıt işlemlerinden sonra, açılması için gerekli öğrenci yeter sayısını sağlamayan dersler kapatılır. Ders kayıt işlemlerinden sonra yeni ders açılamaz, açılan dersler için ders bırakma ve yatırılan ücretin iadesi yapılamaz. Bu dersler için kayıt yapılmış sayılır.

(5) Yaz okulunda bir öğrenci, en fazla yirmi kredi/AKTS’yi aşmayacak şekilde beş derse kayıt yaptırabilir. Ancak, yaz okulunda bir öğrencinin alacağı derslerin haftalık ders saati toplamı kırk saatten fazla olamaz.

(6) Yaz okulunda dersler başladıktan sonra ders ekleme, değiştirme ve bırakma işlemi yapılamaz.

(7) Diğer üniversitelerin öğrencileri, yirmi krediyi/AKTS’yi aşmayacak şekilde Üniversitenin yaz okulundaki derslerinden en fazla beş derse kayıt yaptırabilir. Kayıt yaptıran öğrencilere, yaz okulu sonunda otomasyon sisteminden not durum belgesi verilir. Öğrencilere ilişkin notlar, genel sınavların bitiminden itibaren azami bir ay içinde kayıtlı oldukları üniversitelere bildirilir.

(8) Üniversite öğrencilerinin yaz okulunda aynı derse, Üniversitede ve farklı bir üniversitede ders kaydı yapmaları halinde ilgili derse ait üniversitedeki notları geçerli sayılır.

(9) Üniversite öğrencilerinin yaz okulunda aynı derse, birden fazla üniversitede ders kaydı yapmaları halinde; ilgili dersin geçerli sayılmasını istedikleri üniversiteye ilişkin olarak, ilgili bölüm başkanlığına, söz konusu üniversitelerde ilgili dersler için eğitimin başladığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde dilekçe ile başvuru yapmak zorundadır. Zamanında başvuru yapmayan öğrencilerin durumlarına ilgili yönetim kurulu karar verir ve karar öğrenciye ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 9 – (1) Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Yaz okulunda alınan dersin daha önce devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile bu durum o dersin devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Devamsızlık sınırı, Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde uygulanır.

Sınavlar ve başarının değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Sınavlar ve başarının değerlendirilmesinde, Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

(2) Öğrencilerin yaz okulunda aldıkları notlar; not çizelgesinde ilgili yarıyıllarda, detay not çizelgesinde ise yaz okulu başlığı altında gösterilir. Yaz okulu sonunda alınan notlar, ağırlıklı genel not ortalamasına dâhil edilir. Ancak ikinci öğretim % 10 başarı sıralamasını değiştirmez.

(3) Yaz okulunda geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(4) Diğer üniversitelerden alınan derslerin harf notu karşılıkları Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Senato tarafından belirlenen mevzuat hükümlerine göre ilgili yönetim kurullarınca belirlenir.

(5) Yaz okulu sonunda bütünleme ve mazeret sınavı yapılmaz.

Ücretlendirme

MADDE 11 – (1) Ön lisans ve lisans ikinci öğretim programlarında yaz okulu, normal öğretim esaslarına göre yapılır. Ücretlendirmelerde yaz okuluna ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanlarına ödenecek ders ücreti

MADDE 12 – (1) Yaz okulunda ders veren öğretim elemanlarına ders ücreti ödenmesinde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 30/5/2013 tarihli ve 28662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.