7 Şubat 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31032

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ YAŞLILIK ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; toplumda oranı hızla artan yaşlı nüfusun ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sosyal politikaların oluşturulmasına ve planların uygulanmasına katkıda bulunmak, toplumsal ve bireysel düzeyde yaşlılık ve yaşlı refahı alanında araştırma/eğitim ve uygulamaya yönelik projeler yürütmek ve bunlara dayalı yayınlar yapmak, yaşlılar için sürdürülebilir eğitim ve uygulama modelleri geliştirmek, yaşlı bakımı ve refahı alanında çalışacak uzmanların yetiştirilmesini sağlamak ve danışmanlık hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’de yaşlılığın ve yaşlanmanın demografik, toplumsal, kültürel, eğitimsel, siyasi, hukuki ve ekonomik boyutları üzerine araştırmalar yapmak.

b) Yaşlılık dönemine yönelik sorunların çözümlerine yönelik sosyal politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak.

c) Toplumun her kesimine, okullarda öğrencilere, öğretim elemanlarına ve her yaştaki halka yaşlanma ve yaşlılık farkındalığı kazandıracak, bilinçlendirecek ve olumlu davranışlar kazandırmaya yönelik eğitim programları hazırlamak.

ç) Üniversite toplum bütünleşmesinin bir boyutu olarak yaşlılara eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

d) Yaşlılığın ve yaşlanmanın sosyal, kültürel ve ekonomik yapıya etkileri üzerine Türkiye ve diğer ülkeler arasında karşılaştırmalı araştırmalar yapmak.

e) Yaşlılık ve yaşlanma konusunda yapılacak olan demografik, toplumsal, kültürel, eğitimsel, siyasi, hukuki, ekonomik ve akademik araştırmaları desteklemek.

f) Yaşlılık üzerine yazılan makaleler ve yapılan araştırmaların sonuçlarını ve ilgili makaleleri düzenli şekilde çıkacak bültenlerde ve dergilerde yayımlamak.

g) Yaşlılık ve yaşlanma konusunda Türkiye’de ve yurtdışında; seminerler, paneller, yıllık konferanslar, kurslar, kongreler ve sergiler düzenlemek suretiyle bilgilendirme ağı kurarak iletişimi sağlamak.

ğ) Merkezin bilgi birikiminden yararlanmak isteyen her türlü idari, bilimsel, ticari ve mesleki kuruluşun talep ettiği veya ihtiyaç duyduğu belge, bilgi, plan ve proje gibi dokümanları hazırlamak veya danışmanlık hizmetlerini yürütmek.

h) Yaşlılık konusundaki resmi yayınlar, uluslararası metinler, çeşitli dillerde yayımlanmış kitap ve dergilerden oluşan bir ihtisas kütüphanesi kurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde müdür yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kuruluna üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak.

ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek.

f) Merkezin personel ihtiyacını tespit ederek Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

g) Merkez çalışmalarında koordinasyonu sağlamak.

ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve personelin görevlerini sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuat hükümlerine göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek.

h) Merkezde yapılan bütün işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ücretlendirilmesini sağlamak ve bu konudaki işlemlerin Merkez bünyesinde usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek.

ı) Her yılsonunda hazırlanacak faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun onayına sunmak, her yılsonunda Rektörlüğe Merkezin çalışmaları hakkında rapor vermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı ile Rektör tarafından görevlendirilen beş öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı usulle görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, başkanın çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan ya da gerekli hallerde olağanüstü olmak üzere üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli programlarla ilgili faaliyetleri değerlendirmek.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin faaliyetleri konusunda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen Merkezin amaçları doğrultusundaki faaliyetlerini daha etkin ve bilimsel bir şekilde yürütmek için, yaşlılık bilimi ve sosyolojinin ilişki içinde bulunduğu diğer disiplin dallarında uzmanlıkları ile tanınan üç bilim insanı ve Merkezin ihtiyaç duyduğu alanlarda görevlendirilecek üç kamu kurumu temsilcisinden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine en az yılda bir kez Müdürün başkanlığında toplanır ve tavsiye nitelikli kararlar alır. Toplantı yapmak için çoğunluk şartı aranmaz. Toplantıya üst üste üç kez mazeretsiz katılamayan üyenin üyeliği düşer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.