6 Şubat 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31031

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SPORDA YETENEK VE PERFORMANS UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesine bağlı olarak kurulan Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sporda yetenek ve performans ile ilgili alanlarda disiplinler arası bilimsel ve teknolojik uygulama ve araştırmalar yapmak, yetenek ve performans ile ilgili sorunların çözümüne yönelik yöntem ve öneriler geliştirmek ve bunları uygulamak, çalışma sonuçlarını yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlara aktarmak, sporda performans değerlendirme, yetenek seçimi ve performans analizi aracılığıyla elit sporcuların başarısını artırmak, toplum sağlığı ve sporun geniş halk kitlelerine yayılmasını sağlamak, yetenekli sporcuları doğru zamanda tespit ederek gerekli branş yönlendirmelerini yapmak, sporda başarı ve sağlık için sporu geliştirmek amacıyla araştırma, proje, yayın ve eğitim çalışmaları yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Genel çerçevesi ile yetenek ve performans analizini kullanarak sporda başarıyı ve verimliliği artırmak, spor yoluyla toplum sağlığını geliştirmeye yönelik bilimsel ve teknolojik uygulama ve araştırmalar yapmak, gerektiğinde bu konularla ilgili raporlar hazırlamak, yetenekli sporcuları erken yaşlarda tespit ederek doğru branşa yönlendirmek.

b) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek, yaz okulları açmak, yetenek taraması ve performans analizi konusunda düzenlenen benzeri etkinliklere katılmak.

ç) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlara, sporculara ve spor kulüplerine yetenek taraması ve performans analizi konuları başta olmak üzere tüm sportif konularda danışmanlık yapmak, bu kişiler ve kuruluşlar tarafından talep edilen proje çalışmalarını Merkez bünyesinde yürütmek.

d) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak.

e) Yetenek taraması ve performans analizi alanında eğitim faaliyetleri düzenlemek, gerektiğinde eğitim faaliyetlerine katılanlara katılım belgesi vermek.

f) Üniversitede yetenek taraması ve performans analizi konusunda uygulama ve araştırma yapacak öğretim elemanı ve öğrencileri desteklemek, bu konudaki çalışmalar için alt yapı oluşturmak.

g) Çalışma alanlarıyla ilgili yayın yapmak, diğer kurum ve kuruluşların yayın çalışmalarına ortak olarak katılmak, veri bankası oluşturmak, kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak.

ğ) Merkezin amacıyla ilgili ulusal ve uluslararası kongre, panel, seminer, çalıştay, konferans ve benzeri bilimsel faaliyetler düzenlemek, yapılan bu tür organizasyonlara katılmak ve iş birliği yapmak.

h) Sporda yetenekli çocukların aile, okul ve öğretmen koordinasyonunu sağlamak.

ı) İlgili mevzuat çerçevesinde referans laboratuvarı kurmak.

i) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin ilgili fakülte ve yüksekokul öğretim üyeleri arasından, üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Üniversitenin ilgili fakülte ve yüksekokul öğretim görevlileri ve üyeleri arasından iki öğretim üyesini Müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Vekâlet verilen Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder. Görev süresi üç yıldır. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görevinin bitmesiyle birlikte sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

ç) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

d) Her faaliyet yılı sonunda, Merkez faaliyetlerini kapsayan yıllık faaliyet raporunu düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya konulduğu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna bilgi vermek.

f) Çalışma gruplarında yer alacak elemanlar ile uygulama ve araştırma projelerini yapacak proje ekiplerini, proje yürütücülerini ve yardımcı araştırıcıları belirlemek.

g) Merkezde görev alacak akademik ve idari personel ile malzeme ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Müdür ve Müdür yardımcıları Yönetim Kurulunun daimi üyeleridir. Yönetim Kurulu, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından, daimi üyelere ek olarak, Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek dört kişi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere Rektör tarafından yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan ya da gerekli hallerde olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma usul, esas ve programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık bütçe tasarısını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Müdürce hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak.

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirmelerini sağlamak için Rektörün onayına sunmak.

ç) Uygulama ve araştırma projelerini, burs, kurs, eğitim önerilerini, kendi bünyesinde oluşturulan bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi ve Üniversite birimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak.

e) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışma, proje ve benzeri hizmetlerin bedelini belirlemek.

f) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyaçlarını belirlemek ve bu kadrolara yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Müdür ve Müdür yardımcıları Danışma Kurulunun daimi üyeleridir. Danışma Kurulu, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından, daimi üyelere ek olarak, bilimsel ve teknolojik uygulama ve araştırmalarla doğrudan ilgisi olan ve bu konularda çalışmalar yapmış Üniversite öğretim elemanlarından olmak üzere üç yıl için görevlendirilen dört kişi ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır. Toplantıda alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılması ile ilgili olarak her türlü öneriyi yapmak ve alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.

b) Spor kulüpleri, konuyla ilgili diğer kuruluşlarla iş birliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde öneriler sunmak.

ç) Merkezin amaç ve çalışma konularıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkân sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 11/12/2012 tarihli ve 28494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Sporda Performans ve Hareket Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.