6 Şubat 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31031

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SPORDA ÜSTÜN YETENEKLİLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/9/2016 tarihli ve 29839 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Sporda Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.