6 Şubat 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31031

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ULUSAL SÜT KONSEYİ KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2013 tarihli ve 28671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Süt Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (i) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kamu Alt Grubu: Bakanlık, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Rekabet Kurumu ve Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kuruluna” ibaresi “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Konsey Genel Kurulu; Üretici Alt Grubu, Sanayici Alt Grubu, Araştırma Kurumları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları Alt Grubundan her birinin kendi üyeleri arasından Genel Kurul toplantısından önce, Yönetim Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslara göre yapılacak seçimle belirlenecek on beşer temsilci ile Kamu Alt Grubundan; Bakanlıktan beş, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden iki, Ticaret Bakanlığından iki, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Rekabet Kurumundan birer temsilci olmak üzere kurumlarınca belirlenen ve görevlendirilen, konularında uzman on beş temsilcinin katılımları ile toplam altmış kişiden oluşur. Genel Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Kamu Alt Grubu dışındaki alt grupların kendi üyeleri arasından seçimle belirleyeceği üç asıl, üç yedek üye ve kamu alt grubundan kendi üyeleri arasından seçimle belirlenen üç asıl üye olmak üzere toplam on iki asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur ve Genel Kurulun onayı ile göreve başlar.”

“(3) Yönetim Kurulu üyeliğinin 23 üncü maddede belirtilen hallerden biri nedeniyle boşalması durumunda Kamu Alt Grubu hariç kendi alt grubundan seçilen yedek üyeler sırasıyla, boşalan üyeliğin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine getirilir.”

“(6) Kamu Alt Grubunda, Yönetim Kurulu üyeliğinin 23 üncü maddede belirtilen hallerden biri nedeniyle boşalması durumunda kalan süresini tamamlamak üzere kurumlarınca yeni üye görevlendirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kuruluna” ibaresi “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Denetleme Kurulu; Kamu Alt Grubu dışındaki alt grupların kendi üyeleri arasından seçimle belirleyeceği bir asıl, bir yedek üye ve kamu alt grubundan kendi üyeleri arasından seçimle belirlenen bir asıl üye olmak üzere toplam dört asıl ve üç yedek üyeden oluşur ve Genel Kurulun onayı ile göreve başlar.

(2) Denetleme Kurulu üyelerinin görev süresi iki yılla sınırlıdır. Kamu Alt Grubu hariç bu süre içerisinde herhangi bir nedenle boşalan üyeliklere kalan süreyi tamamlamak üzere kendi alt grubundan seçilen yedek üye görevlendirilir.

(3) Kamu Alt Grubunda, Denetleme Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması durumunda kalan süresini tamamlamak üzere kurumlarınca yeni üye görevlendirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Kamu Alt Grubundan gelen üyenin kurumunda görevinin sona ermesi veya görev yerini değiştirmesi.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/6/2013

28671