5 Şubat 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31030

YÖNETMELİK

Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/6/2017 tarihli ve 30086 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“k) Normal öğrenim süresi: Tezsiz yüksek lisans için iki yarıyılı, tezli yüksek lisans için dört yarıyılı, doktora/sanatta yeterlik için sekiz yarıyılı, lisans sonrası doktora için on yarıyılı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dâhilinde ve üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Adaylar, tezsiz yüksek lisans programı hariç olmak üzere enstitüye ait programlardan sadece birine başvurabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Adayların değerlendirilmelerinde en az biri yapılmak üzere bilim/test, mülâkat, kompozisyon, yetenek sınavı, portfolyö incelemesi ve benzeri değerlendirme şekillerinden hangisinin/hangilerinin dikkate alınacağı ile baraj puanı kullanılıp kullanılmayacağı hususu anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda enstitü yönetim kurulunca düzenlenir. Yapılacak sınavlar ve varsa baraj puanları ilanda belirtilir. Başvuruların değerlendirilmesi, ilgili programın anabilim/anasanat dalı başkanlığında, anabilim/anasanat dalının yetkili kurullarınca önerilen ve ilgili enstitü tarafından onaylanan üç ya da beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan bir jüri tarafından yapılır. Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlarda, adayların değerlendirilmeleri eğitim ve öğretimin yapıldığı dilde yapılır. Yapılan sınavlardan herhangi birine girmeyen veya yapılacak sınavların varsa baraj puanının altında sınav puanı alan adaylar diğer sınavlara alınmaz ve değerlendirme dışında kalarak programa kabul edilmez. Değerlendirme sonunda adayın değerlendirme puanı, yapılan sınavların 100 üzerinden aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.”

“(7) Adayların, YDS’den tezli yüksek lisans için en az 40, doktora/sanatta yeterlik için anadili hariç olmak üzere en az 55 ve lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programları için anadili hariç olmak üzere en az 65 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ya da YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puan almaları zorunludur. Ancak tamamen Türkçe eğitim yapılan yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, programın özelliği nedeniyle ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato onayı ile asgari yabancı dil puan şartı aranmayabilir. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil puanı aranmaz. Eğitim-öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlara genel kontenjanlardan kabul edilen öğrencilerin programın dilinde yeterlikleri, zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfları hakkında Üniversite tarafından düzenlenen yönerge hükümlerine göre değerlendirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer programlara bu madde kapsamında kabul edilen öğrencilerin üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavından en az C1 seviyesinde puan alarak başarılı olmak zorundadırlar. Aksi durumda öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir. Kursun süresi normal öğrenim süresinden sayılmaz.”

“(5) Eğitim-öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlara bu madde kapsamında kabul edilen öğrencilerin programın dilinde yeterlikleri Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönergenin hükümlerine göre değerlendirilir.

(6) Bu maddedeki hükümlerin dışında, yurt dışı kontenjanlardan lisansüstü programlara öğrenci kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezsiz/tezli yüksek lisans programlarında başarı notu AGNO/lisans puanı olarak alınır.

 b) Doktora/sanatta yeterlik programlarında başarı notu %50 AGNO/lisans ve %50 AGNO/yüksek lisans puanlarının toplamından oluşur. Lisans mezuniyetleri yüksek lisans sayılanlar için başarı notu AGNO/lisans puanı olarak alınır.

c) Lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik ve temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurularda başarı notu AGNO/lisans puanı olarak alınır.

ç) Adayların başarı notu en yüksek nottan başlamak üzere sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar aday programlara kabul edilir. Eşit başarı notuna sahip olan adaylar arasından mezuniyet tarihi yeni olan aday, eşitliğin devam etmesi halinde ise sırasıyla yaşı küçük olan aday ve başvuru tarihi önce olan aday tercih edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin, özel öğrenci olarak aldıkları ve başarılı oldukları derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı oldukları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin on üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(13) Uzmanlık alan dersi, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda, Üniversite kadrosundaki bir öğretim üyesinin danışmanlığını yaptığı öğrencilere, bilimsel alanındaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılmasına, çalışma disiplini ile güncel bilimsel yazıları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılmasına ve geliştirilmesine yönelik teorik ve kredisiz bir derstir. Uzmanlık alan dersi Senato tarafından kabul edilen esaslara göre yürütülür.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesi, yedinci fıkrasının dördüncü cümlesi ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de atanabilir.”

“Ancak tez aşamasındaki öğrenciler için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde altı aya kadar enstitü yönetim kurulu kararıyla danışmanlık görevi uzatılabilir.”

“(8) Yüksek lisans ve doktora programlarında bir öğretim üyesi kredili derslerden toplamda en fazla 2 ders açabilir ve tezli yüksek lisans ve doktora için en fazla 14 danışmanlık, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 danışmanlık üstlenebilir. Ancak enstitü yetkili kurulları ders sayısını artırabilir veya azaltabilir. Bir öğrenciye tezi için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ikinci danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet tez danışmanlığına sahip sayılır. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dâhilinde ve üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için enstitü yetkili kurullarınca danışmanlık sayısı %50’ye kadar artırılabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Seminer dersi 6, yarıyıl projesi dersi 10 ve uzmanlık alan dersi 6 AKTS olup uzmanlık alan dersinin açılmış olması halinde doktora yeterlik sınavına hazırlık, tez önerisi savunma sınavına hazırlık ve tez çalışması dersleri uzmanlık alan dersi ile birlikte 30 AKTS olacak şekilde düzenlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı için bu Yönetmelikte belirlenen bütün koşulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitü tarafından istenen diğer işlemleri yerine getiren öğrenciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunan tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

(2) Mezuniyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, bu koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Mezuniyet tarihi, danışman onaylı yarıyıl projesinin ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez aşaması 60 AKTS’dir

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi ile yedinci fıkrasının (b) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır.”

“Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara, aynı programın tezsiz yüksek lisans programının açık olması durumunda, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğrenci seminer dersini, en erken ikinci yarıyılında alır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrası ve sekizinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.”

“Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için, doktora tezinde yer almak koşuluyla, ilgili Enstitü Kurulu tarafından SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation Index Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index), Ulakbim veya Üniversitelerarası Kurul tarafından Doçentlik başvurusunda kabul edilen alan indekslerinden belirlenmiş indeks/indekslerde taranan dergi/dergilerde yine ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenen sayıda makale/makaleler yayımlamış olması (DOI-Dijital Object Identifier- numarası almış çalışmalar yayımlanmış kabul edilir) gerekmektedir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi ile dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddenin onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır.”

“(9) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Karar, jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak bildirilir ve sınavı izleyen üç işgünü içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile ilgili enstitüye tutanak ile bildirilir ve bu karar enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Bunun sonucunda;

a) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezde başarılı olamayan lisans derecesi ile doktora programına kayıtlı öğrencilere talepleri halinde 46 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

b) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini, aynı jüri önünde yeniden savunur. Jüri, ikinci sınav sonunda aynı usulle tez hakkında kabul veya ret kararı verir. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrenci için (a) bendinde belirtilen hükümler uygulanır.

c) Tez savunma sınavı sonucunda başarılı bulunan öğrenci, mezuniyetiyle ilgili belgelerini ve kabul edilmiş tezini sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde teslim etmesi şartıyla, enstitü yönetim kurulu kararı ile mezun edilir. Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasının jüri üyeleri tarafından imzalanması zorunludur.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara, aynı programın tezsiz yüksek lisans programının açık olması durumunda gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 55 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(8) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilere bu fıkrayı ihdas eden Yönetmeliğin 7 nci maddesiyle değiştirilen 16 ncı maddenin, anılan değişiklikten önceki hükümleri uygulanır.

(9) 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar doktora ve sanatta yeterlik programlarına kayıt yaptıran öğrencilere bu fıkrayı ihdas eden Yönetmeliğin 16 ncı maddesiyle değiştirilen 51 inci maddenin anılan değişiklikten önceki hükümleri uygulanır.”

MADDE 21 – Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle değiştirilen 9 uncu maddenin üçüncü fıkrası 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başında, diğer hükümleri ise 2019-2020 bahar yarıyılı eğitim-öğretim dönemi başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/6/2017

30086