4 Şubat 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31029

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KÜRESEL VE BÖLGESEL

ÇALIŞMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Necmettin Erbakan Üniversitesi Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Uluslararası ilişkiler alanında küresel ve bölgesel alan çalışmaları gerçekleştirmek.

b) Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlara katkı sağlamak.

c) Kısa veya uzun süreli sertifika programları düzenlemek.

ç) Çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek.

d) Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.

e) Bölgesel olarak ülkeleri, tarihi, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan incelemek, rapor hazırlamak, araştırmalar yapıp ulusal ve uluslararası bilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşmak.

f) Türkiye’nin Uluslararası İlişkiler alanında ihtiyaç duyduğu alanlara öncelik vererek ülkemizde yapılan çalışmaları bölgesel paydaşlar üzerinden söz konusu ülke ve bölgelerin akademik camia ve kamuoyu ile paylaşmak.

g) Alan çalışmaları konusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası araştırma merkezleri, enstitü, akademi, üniversite ve benzeri kurumlar ile işbirliği yaparak bu konuda dünyada var olan birikimi Türkiye’ye taşımak.

ğ) Üniversitenin değişik disiplinleri ve özellikle lisansüstü programları ile işbirliği yaparak alan çalışmaları yapacak genç araştırmacıları teşvik etmek, danışmanlık yapmak, staj imkânı sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölge ülkeleri ile kültürel ilişkileri bilimsel olarak incelemek.

b) Bölge ülkelerinde yaşayan insanların dil, kültür, tarih ve gelenekleri ile ilgili ortak çalışmalar ve projeler yapmak.

c) Bölge ülkelerinin halkları arasında kültürel ve entelektüel bilgileri paylaşmak ve dayanışmada bulunmak amacı ile çalışmalar yapmak.

ç) Kültürler arası anlayış ve uyumun geliştirilmesi ve karşılıklı olarak zenginleştirilmesine katkı sağlamak, kültürel yapılar hakkında ihtiyaç duyulan doğru bilgiyi üretmek.

d) Merkezin çalışma alanına giren ülkelerdeki üniversitelerin daha yakın bir işbirliği içinde olmalarını sağlamak amacı ile ilgili üniversitelerde benzer program yürüten uygulama ve araştırma merkezleri temsilcileri arasında iletişim ve koordinasyon sağlamak.

e) Lisans ve lisansüstü programlar çerçevesinde yapılacak eğitim programlarında öğrenci ve öğretim üyelerinin karşılıklı değişimine yönelik katkı sağlamak.

f) Merkezin faaliyet alanına giren konularda Türkçe ve bölge dillerinde kitap ve periyodik yayınlarda bulunmak ve bu tür yayınları desteklemek.

g) Bilgi toplama, bilgi bankaları, kütüphane ve arşiv araştırmaları gibi bilimsel destek hizmetleri sağlamak, bölge ülkeleri ile bu konuda işbirliği yapmak.

ğ) Faaliyet alanına giren konularda ulusal ve uluslararası olmak üzere kongre, konferans, sempozyum, panel, seminer, söyleşi, kurs, sergi, anma günleri gibi bilimsel toplantı ve faaliyetler düzenlemek.

h) Üniversiteler arasında akademik alanda stratejik ortaklıklar kurulması için proje imkânlarını tespit etmek.

ı) İş dünyası, kamu kurumları ve özel kuruluşların ihtiyacı olan projelerin tespit edilmesine yardımcı olmak.

i) Yurt içi ve yurt dışındaki diğer düşünce kuruluşları ile işbirliği yaparak üniversitelerin bilgi ve tecrübelerinin paylaşımına katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı hallerde yardımcısına veya Yönetim Kurulu üyelerinden birine vekâlet bırakabilir. Altı aydan fazla görevinin başında bulunmayan Müdürün görevi sona erer.

(4) Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı Merkezin tüm faaliyetlerinden sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun kararlarını yürütmek, Merkezin ve bağlı birimlerin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

c) Merkez birimleri ve çalışma gruplarının görüşlerini de alarak bina, araç-gereç ve benzeri fiziksel ihtiyaçlar ile personel ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek.

ç) Merkezin yılsonu çalışma raporlarını ve yeni çalışma programını hazırlamak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez bünyesinde, farklı bölgeleri ve alanları kapsayacak şekilde, çalışma birimleri, grupları, ofisleri ve masaları kurmak ve yönetmek.

b) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

c) Uygulama ve araştırma projelerini görüşmek ve karara bağlamak.

ç) Bütçe taslağını görüşmek ve Rektörlüğe sunulmak üzere karara bağlamak.

d) Rektörlüğe sunulmak üzere hazırlanan faaliyet raporlarını görüşmek.

e) Merkezde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirip geleceğe yönelik öneriler hazırlamak.

f) İlgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca verilen görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.