4 Şubat 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31029

YÖNETMELİK

Muş Alparslan Üniversitesinden:

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muş Alparslan Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Muş Alparslan Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Muş Alparslan Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Muş Alparslan Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite öğrencilerinin kendilerini tanımalarına, sağlıklı kararlar verebilmelerine, problem çözme ve iletişim becerisi kazanmalarına, ders başarılarının artırılmasına, Üniversite olanaklarından azami düzeyde yararlanabilmelerine, Üniversite yaşamına uyum sağlamalarına; sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişimlerine yardım etmek amacıyla psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Öğrencilerin kendini tanıması, kişisel, sosyal, ailesel ve akademik başarısızlık sorunlarını çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine sağlıklı ve dengeli uyum sağlaması, gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesi amacıyla öğrencilere psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak.

b) İhtiyaç duyan ve başvuran öğrencilere karşılaştıkları eğitsel, mesleki ve iş seçimine ilişkin sorunlarını sağlıklı biçimde çözebilmeleri için psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak.

c) Öğrencilere sosyal destek kaynakları ve istihdam olanakları hakkında bilgi sunmak ve onları yönlendirmek.

ç)  Öğrencilerin, kişiler arası iletişim becerileri kazanmalarına yönelik çalışmalar yapmak.

d) Öğrencileri riskli davranışlardan (alkol, sigara, uyuşturucu madde gibi) korumaya yönelik  psiko-eğitsel programlar geliştirmek ve uygulamak.

e) Psikolojik Danışma ve Rehberlik konusundaki gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak.

f) Psikolojik Danışma ve Rehberlik konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı kurmak.

g) Yürütülen çalışmaların etkisini incelemek amacıyla ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanmak.

ğ) Hedef kitlenin ihtiyacını belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda yayınlar yapmak.

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Süresi biten müdür yardımcısı, yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulunda oylamalar açık yapılır ve kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma programını, araştırma ve eğitim projelerini karara bağlamak.

b) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği esaslarını belirlemek.

c) Yıl sonu çalışma raporunu onaylamak.

ç) Merkezde görev yapan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.