3 Şubat 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31028

YÖNETMELİK

Trabzon Üniversitesinden:

TRABZON ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trabzon Üniversitesi Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trabzon Üniversitesi Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Trabzon Üniversitesi Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Trabzon Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Trabzon Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim konularıyla ilgili her alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak.

b) Özel gereksinimli bireylere ve özel eğitim öğrencilerine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

c) Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim öğrencilerinin ailelerine yönelik eğitim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Yerel, ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleriyle iş birliği yaparak özel gereksinimli bireylerin ve özel eğitim öğrencilerinin bireysel gelişimlerine yönelik ve yaşam kalitelerini arttırıcı ortak çalışmalar yapmak.

d) Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim öğrencileriyle çalışan resmi ve özel eğitim kurumlarıyla iş birliği yaparak bu kurumlarda çalışan eğitimcilerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine katkıda bulunacak faaliyetler düzenlemek.

e) Özel gereksinimli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırmak amacıyla faaliyetler düzenlemek.

(2) Merkez, birinci fıkrada sayılan amaçları gerçekleştirmek için Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarıyla iş birliği içinde çalışır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Disiplinlerarası araştırma ve uygulama alanlarından olan özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim konularında, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak.

b) Öncelikle Üniversitede öğrenim gören ve çalışan özel gereksinimli bireyler olmak üzere toplumun tüm kesimlerindeki özel gereksinimli bireylere ve özel eğitim öğrencilerine yönelik araştırmalar ve uygulamalar yapmak.

c) Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim öğrencilerinin yükseköğretim dâhil eğitim kademelerinin tümünden en üst seviyede yararlanabilmesi için gerekli imkân ve uygulamaların sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.

ç) Özel gereksinimli bireylerin ve özel eğitim öğrencilerinin akademik, sosyal, mesleki alanlar başta olmak üzere yaşamla ilgili her alanda kendilerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalarda yerel, ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapmak ve sürdürmek.

d) Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim öğrencileriyle çalışmakta olan resmi ve özel eğitim kurumlarıyla iş birliği yaparak bu kurumlarda görev yapmakta olan eğitimcilere yönelik güncel konu ve gelişmeler üzerine eğitim faaliyetleri düzenleyerek yaşam boyu öğrenme süreçlerine katkıda bulunmak.

e) Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim konularına ilişkin bilimsel veri tabanını oluşturmak ve ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bu konularla ilgili bilimsel iş birliği çerçevesinde danışmanlık faaliyetlerini sürdürmek.

f) Farklı disiplinlerden özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim konularında araştırmalar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak.

g) Özel eğitim konularında ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek.

ğ) Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim konularında aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.

h) Birimler arası iş birliği yaparak özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim konularıyla ilgili toplumsal bilinci ve farkındalığı geliştirmek adına toplumumuzun her kesiminden bireylere eğitim hizmetleri vermek.

ı) Özel gereksinimli bireylerin sorunlarının azaltılması yönünde çalışmalar yapmak, özel gereksinimli bireylerin etkin ve kaliteli rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak ve özel gereksinimli bireyler ile iletişimde bulunduğu diğer bireylerin yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak.

i) Özel eğitim alanında sorunların azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmak, özel eğitim öğrencilerinin daha etkili ve kaliteli özel eğitim ve destek hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak ve özel eğitim öğrencilerinin sosyal becerilerini ve yaşam kalitelerini artırıcı çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcısını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve idari işlerini yürütmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak ve kararlarını uygulamak.

c) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma gruplarını oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

d) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri yapmak; Üniversite dışındaki diğer sivil toplum örgütleri ve resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan, ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırıcı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

e) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

f) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi imkânları sağlama konusunda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile temaslarda bulunmak.

g) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ve müdürün önerisi üzerine üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilen beş öğretim üyesinden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden üyelikten ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır, eşitlik halinde Müdürün oyu iki oy sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır ve Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkezde görevli personelin isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri yapmak.

d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.

e) Gerekli hallerde Merkez faaliyetleri ile ilgili Çalışma Grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

f) Merkezde görevli personelin; eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak ve Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunmak üzere oluşturulan kuruldur.

(2) Danışma Kurulu; konuyla ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları ve Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek sivil toplum örgütlerinin ve resmi veya özel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bu konuda değerli hizmetler vermiş olan kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilen en fazla 5 kişiden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder.

(4) Danışma Kurulunda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Toplantıda alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trabzon Üniversitesi Rektörü yürütür.