3 Şubat 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31028

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/4/2017 tarihli ve 30041 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Sınav sonuçları, ilgili sınavdan en geç beş iş günü içinde Dekanlığa bildirilir. Öğrenciler sınav sonuçlarına maddi hata itirazında bulunabilir ve sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilmez. Öğrenciler komite, dönem sonu genel ve dönem sonu bütünleme sınav sonucu ilan edilmeden sınavın yapıldığı günü izleyen iki iş günü içinde ve maddi hata itirazı için, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak başvurabilir. İlgili birim başkanlığınca yapılan inceleme sonunda maddi hata tespit edilirse, ilgili öğretim elemanının da görüşü alınarak, Fakülte Yönetim Kurulunca gerekli düzeltme yapılır ve sonuç ilan edilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum öğrenciye yazılı olarak bildirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilere, belgeleyecekleri haklı ve geçerli mazeretlerinin bulunması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile tüm öğrenim süresi içerisinde en çok iki yıla (dört yarıyıl) kadar izin verilebilir. Bu izin süresi, azami öğretim süresine eklenir. Ancak, bu izinler ile ilgili başvuruların eğitim-öğretim yılının ilk dört haftası içinde yapılması zorunludur.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/4/2017

30041