3 Şubat 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31028

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2016 tarihli ve 29875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ders muafiyetlerinde daha önce bir yükseköğretim programından alınmış ve başarılmış derslerin üzerinden geçen süre dikkate alınmaz. Ortak zorunlu dersler dâhil, daha önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilen öğrencilerin muaf olduğu toplam kredi; birinci ve ikinci yarıyılda okutulan derslerin toplam kredisinin %40 veya daha fazlası ise üçüncü yarıyıla intibakı yapılır. Ön lisans programlarının son yarıyılına intibak yapılamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Ortak zorunlu dersler ortalama hesaplanırken dikkate alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilmez. Öğrenciler maddi hata itirazı için, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde Müdürlüğe yazılı olarak başvurabilirler. Sınav komisyonunca yapılan inceleme sonunda öğrencilere sorulan sorularda veya değerlendirmelerde bir hata tespit edilirse, Yönetim Kurulunca gerekli düzeltme yapılır ve sonuç itiraz tarihinden itibaren beş iş günü içinde ilan edilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgiliye yazılı olarak veya iletişim platformu üzerinden bildirilir. Öğrencinin itirazının devamı halinde; ilgili Birim Yönetim Kurulu kararı ile sorumlu öğretim elemanının dâhil olmadığı, ilgili alandaki öğretim elemanlarından oluşan en az üç kişilik bir komisyonda cevap anahtarıyla ve/veya diğer sınav kâğıtları ve dokümanları ile karşılaştırmalı olarak yeniden esastan inceleme yapılır. Not değişiklikleri ilgili Birim Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 22 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Yarıyıl onur öğrencileri

MADDE 22/A – (1) Bir yarıyıl sonunda, programın o yarıyıl için gerektirdiği tüm ders yükünü alarak başarıyla tamamlayan, diğer yarıyıllardan başarısız dersi olmayan, disiplin cezası bulunmayan ve yarıyıl akademik başarı not ortalaması 80,00-89,99 arasında olan öğrenci onur öğrencisi; ortalaması 90,00 ve üstünde olan öğrenci ise yüksek onur öğrencisi sayılır.

Diploma onur öğrencileri

MADDE 22/B – (1) Öğrenimini ilgili mevzuatta belirlenen normal süreler içinde tamamlayan, disiplin cezası bulunmayan ve genel akademik başarı not ortalaması 80,00-89,99 arasında olan öğrenci onur öğrencisi; ortalaması 90,00 ve üstünde olan öğrenci ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) İlgili yönetim kurulu kararıyla öğrencinin;

a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış olması,

b) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması,

c) Sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin; sağlık raporu ile belgelenmesi ve raporunun ilgili Birim Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olması,

ç) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını dört yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamamış olması,

d) İlgili birim kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sekiz yarıyıl üst üste katkı payını ödememiş/ödeyememiş ve kayıt yenilememiş/yenileyememiş olması,

e) Azami eğitim-öğretim süresini doldurup açılan ek sınavlardan başarısız olması veya yeterli diğer şartları sağlamaması,

durumlarında Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/11/2016

29875

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/4/2019

30756