2 Şubat 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31027

YÖNETMELİK

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV

TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SUBOTAM): Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin temel uygulamalı ve disiplinlerarası alanlarında ileri seviyede araştırma altyapısını oluşturmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek.

b) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların verimli ve yaratıcı bir ortamda çalışmalarına imkân sağlamak, Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini yükseltmeye yönelik farklı disiplinlerdeki bilgilerin birleşimi sonucu yüksek düzeyde araştırmalar yapmaya yardımcı olmak, yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak.

c) Üniversitemiz ve diğer üniversitelerin, araştırma merkezlerinin, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların analiz ihtiyaçlarını Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak.

ç) Genç girişimcilere veya sanayicilere yeni istihdam alanları yaratmaları için yol göstermek, üniversiteler ile sanayi kuruluşları arasında iletişim kurarak bilgi alışverişini sağlamak, ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesine olanak sağlamak, ihtiyaçları olan uzman araştırmacıları yetiştirmek, pazar talepleri doğrultusunda özgün üretim ve tasarımlar geliştirmek.

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, ortak çalışmalarda bulunmak, faaliyet alanlarıyla ilgili projeler geliştirmek.

e) SUBOTAM’ı araştırma ve teknoloji geliştirmede bir mükemmeliyet merkezi haline getirerek yurt dışındaki Türk araştırmacılar için cazibe merkezi yapmak ve böylece tersine beyin göçüne destek vermek.

f) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile koordinasyon kurularak Üniversite ve yeni kurulan üniversiteler için başarılı ve seçkin öğrencilere yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yapabilecekleri, konusunda donanımlı genç bilim insanlarının yetiştirilmesine katkı sağlamak.

g) Üniversite laboratuvarının altyapı ve teknik eleman ihtiyacının karşılanması ve sürdürülmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.

ğ) Üniversite laboratuvarının tanıtımını gerçekleştirmek.

h) Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.

ı) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda ayrı bir bilgilendirme ve destek birimi oluşturmak ve bu konuda Üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve teknokenti ile ortak çalışmalarda bulunmak.

i) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihaz alt yapısının günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesi ve aktif tutulmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Otomotiv yakıt testi, egzoz emisyon testi, motor performans testi, güç aktarma organları mühendisliği, ölçme kontrol testi, yorulma testi, otomotiv mekatroniği, hibrit taşıt teknolojileri, yakıt pilleri, otomotiv şasi mühendisliği, konvansiyonel ve alternatif içten yanmalı motor yakıtları için yanma analizi, gürültü testleri, otomotiv elektrik ve elektroniği, ağır vasıta teknolojileri ve benzeri otomotiv mühendisliği ve teknolojileri konularında bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılan çalışmaları teşvik etmek.

b) Öncelikli alanlara ilave olarak araştırma, geliştirme, inceleme, uygulama, analiz yapma ve projeler için gerekli test ve ölçümler yapmak.

c) İlgili alanlarda konferanslar, seminerler ve sempozyumlar düzenlemek, ilgili kuruluşlara bilimsel destek vermek.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre mühendislik, müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

d) Merkezde yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarının yurt içi ve yurt dışında tanıtımına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve destek vermek.

e) Merkez araştırma ve geliştirme alanlarında lisans ve lisansüstü eğitim faaliyetlerinde bulunmak, eğitim, yönetim ve araçlarını geliştirmek.

f) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.

g) Üniversite tarafından belirlenecek yeni araştırma alanları, ulusal ve uluslararası ilişkiler için verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

ğ) Gerektiğinde kendine bağlı yeni laboratuvar ve alt birimler kurmak.

h) Merkezin tanıtımını gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

d) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

e) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

g) Merkeze personel görevlendirilmesiyle ilgili teklifini Rektöre sunmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda görevlendireceği yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdür yardımcılarının görevi

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevi, Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda Müdüre Merkezin çalışmalarında ve yönetilmesinde yardımcı olmaktır.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerdiği Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üyeler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

(4) Üst üste üç kez veya yılda toplamda altı kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılamayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.

(5) Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirmek için alt komisyonlar kurabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak, uygulanışına yardımcı olmak.

c) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

ç) Merkezin faaliyet konularında Üniversite birimleri arasında iş birliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için Müdüre yardımcı olmak.

d) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarının ve komisyonların oluşturulmasına yardımcı olmak.

e) Merkezin bilimsel, idari plan ve programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.

f) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

g) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar almak.

ğ) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1)  Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu bilimsel, teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve ayrıca sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite içindeki ve istekleri halinde dışındaki kişilerden oluşmak üzere, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları yanında, diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği ortamının oluşturup geliştirilmesine ilişkin kararlar almak.

c) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 16 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetleri yürütmek ve verimlilik arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri geçici veya sürekli olarak Müdürün önerisi Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilirler. Müdür, çalışma gruplarının etkinliklerini izler ve denetler.

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör yetkisinin tamamını veya bir kısmını Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 19 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin hizmetlerinde kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.