2 Şubat 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31027

YÖNETMELİK

Balıkesir Üniversitesinden:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA DEFTERİ, MEZUNİYET

BELGESİ İLE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/8/1995 tarihli ve 22368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.