1 Şubat 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31026

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

DÜZENLEMEYE DAYALI ERTELEME HESAPLARINA İLİŞKİN TÜRKİYE

FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 14) HAKKINDA TEBLİĞ

(SIRA NO: 52)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 150)

MADDE 1 – 29/7/2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesaplarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 14) Hakkında Tebliğ (Sıra No:52) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.