1 Şubat 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31026

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNE

İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 6)

HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 18’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

 (SIRA NO: 149)

MADDE 1 – 31/1/2006 tarihli ve 26066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 6) Hakkında Tebliğ Sıra No:18 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.