1 Şubat 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31026

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BOLİVARCI VENEZUELA CUMHURİYETİ

ARASINDAKİ TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA VE ANLAŞMANIN

EKLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİN CUMHURBAŞKANINCA

DOĞRUDAN ONAYLANMASINA DAİR YETKİ

VERİLMESİNE İLİŞKİN KANUN

Kanun No. 7219                                                                                                         Kabul Tarihi: 28/1/2020

MADDE 1 – (1) 17 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen Anlaşmanın eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylamaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

31/01/2020