1 Şubat 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31026

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

YABANCI PARA İŞLEMLERİ VE AVANS BEDELİNE İLİŞKİN TÜRKİYE

FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 22)

HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 82)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 155)

MADDE 1 – 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeline İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 22) Hakkında Tebliğ (Sıra No:82) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.