1 Şubat 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31026

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

AÇIK İŞLETME MADENİNİN ÜRETİM AŞAMASINDAKİ DEKAPAJ

MALİYETLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA

STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 20) HAKKINDA

TEBLİĞ (SIRA NO: 6)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 154)

MADDE 1 – 11/2/2013 tarihli ve 28556 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Açık İşletme Madeninin Üretim Aşamasındaki Dekapaj Maliyetlerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 20) Hakkında Tebliğ (Sıra No:6) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.