31 Ocak 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31025

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KATILIMCI BM KURULUŞLARI

ADINA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI (BMKP)

ARASINDA İNCEK/ANKARA’DAKİ DİPLOMATİK YERLEŞKEDE

BM BİNALARI İÇİN ARAZİ TAHSİSİ, TASARIMI VE İNŞASINA

İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7209                                                                                                         Kabul Tarihi: 15/1/2020

MADDE 1 – (1) 2 Kasım 2016 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katılımcı BM Kuruluşları adına Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) Arasında İncek/Ankara’daki Diplomatik Yerleşkede BM Binaları İçin Arazi Tahsisi, Tasarımı ve İnşasına İlişkin Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

30/01/2020