31 Ocak 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31025

YÖNETMELİK

Bursa Uludağ Üniversitesinden:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2014 tarihli ve 29098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin adı “Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü, 8 inci, 15 inci ve 45 inci maddelerinde yer alan “Uludağ” ibareleri “Bursa Uludağ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Tıp, Veteriner, Sağlık Bilimleri, Diş Hekimliği Fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu hariç olmak üzere, bir kez devam şartı sağlanmış olan salt teorik dersler ile derse bağlı uygulama ve laboratuvar derslerinin tekrar alınması durumunda devam zorunluluğu aranmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenciler, genel ağırlıklı not ortalamalarını yükseltmek için daha önce aldıkları ve başardıkları derslere, yeniden kayıt olabilir. Öğrencinin bu derslere yeniden kayıt yaptırabilmesi için dersi almış olduğu yarıyıl/yılda devam ve belirlenen yarıyıl/yıl içi ölçme araçları etkinliklerini yerine getirmesi gerekir. Not yükseltmek amacıyla yeniden alınan derslere devam zorunluluğu hakkında 19 uncu maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/8/2014

29098

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/7/2015

29408

2-

7/12/2016

29911