31 Ocak 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31025

KANUN

ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK SÖZLEŞMESİNİN 50 (a) VE 56 NCI

MADDELERİNİN TADİLİNE İLİŞKİN OLARAK 6 EKİM 2016 TARİHİNDE

MONTREAL’DE İMZALANAN PROTOKOLLERİN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7212                                                                                                         Kabul Tarihi: 15/1/2020

MADDE 1 – (1) Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) ve 56 ncı maddelerinin tadiline ilişkin olarak 6 Ekim 2016 tarihinde Montreal’de imzalanan “Protokoller”in onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

30/01/2020