30 Ocak 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31024

YÖNETMELİK

Hakkari Üniversitesinden:

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hakkari Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hakkari Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (HÜ-UZEM): Hakkari Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Hakkari Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Hakkari Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Hakkari Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim yöntemi ile yapılacak olan ön lisans, lisans, lisans tamamlama, yüksek lisans, sürekli eğitim dahil bütün eğitim-öğretim programlarını yürütmek.

b) Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan öğretim yöntemleriyle verilmesi ve uzaktan öğretime yönelik uygulamaların etkin ve kaliteli olarak yürütebilmeleri için destek sağlayacak yöntemleri araştırmak, ihtiyaç duyulan sistem ve araçları kurmak ve geliştirmek.

c) Üniversitede uzaktan eğitim ile ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlemek ve bu konuda öğretim elemanlarını teşvik edecek etkinlikler yapmak.

ç) Uzaktan eğitim konusunda öğretim elemanlarının ihtiyaç duydukları eğitimleri belirlemek ve bu ihtiyaçları karşılayacak eğitim ve seminerler düzenlemek.

d) Üniversitede uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları ile yayınlar yapmak.

e) Üniversitedeki akademik birimler arasında etkileşimi ve yardımlaşmayı uzaktan eğitim yoluyla destekleyecek çalışmalar yapmak.

f) Uzaktan eğitim konusunda bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.

g) Üniversite ile ulusal ve yabancı üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve yardımlaşmaya katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

b) Senato kararları çerçevesinde uzaktan ön lisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemek.

c) Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim destekli dersler, sertifika programları ve diğer etkinliklerin öğretim materyallerinin standartlara uygun tasarımı ve sunumu konusunda destek vermek.

ç) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini geliştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

d) Uzaktan eğitime uygun derslerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak ve önermek.

e) Uzaktan eğitime ilişkin mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeler ve uygulamalar planlamak ve düzenlemek.

f) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir ve görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcılarının bulunmadığı zamanlarda ise en kıdemli olanından başlamak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden bir kişi vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek, Merkez çalışmalarını koordine etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkezin idari işlerini yönetmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.

d) Üniversite bünyesindeki fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokullar ve diğer birimler ile Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan program ve faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve iş birliğini sağlamak.

e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanı, Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Senato tarafından açılmasına karar verilen uzaktan ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarını uygulamak.

c) Çeşitli alanlarda düzenlenen mezuniyet sonrası eğitim veya mesleki bilgi ve beceri programlarını, diploma ve ilgili mevzuat çerçevesinde sertifika programlarını uygulamak üzere diğer merkezlerle koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

e) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hakkari Üniversitesi Rektörü yürütür.