30 Ocak 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31024

YÖNETMELİK

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/9/2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı oldukları EABDB’nin onayı ve Üniversitedeki lisansüstü derslere ilgili EABDB’nin onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(2) Özel öğrencilerin kabulünde giriş sınavı yapılmaz, not düzeyi ve dil koşulu aranmaz. Özel öğrenciler, seminer, dönem projesi ve teze kayıt olamazlar. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından, burs veya ücret indiriminden yararlanamazlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, on ikinci ve on dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adayların programa kabulünde, ALES puanı ve lisans not ortalaması yanı sıra EABD önerisi, Enstitü Kurul kararı ve Senato onayı ile yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya sözlü sonucu da değerlendirmeye alınabilir. Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı bu ölçütler dikkate alınarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adayların programa kabulünde ve giriş başarı puanının hesaplanmasında lisans bitirme not ortalaması dikkate alınır. Başarılı olma koşulları Senato tarafından belirlenir.

(3) Doktora programlarına başvuracak adayların programa kabulünde, ALES puanı ve yüksek lisans derecesi ile başvuranlarda yüksek lisans not ortalaması, lisans derecesi ile başvuranlarda lisans not ortalaması yanı sıra EABD önerisi, Enstitü Kurul kararı ve Senato onayı ile yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya sözlü sonucu da değerlendirmeye alınabilir. Doktora programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı bu ölçütler dikkate alınarak hesaplanır. Başarılı olma koşulları Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci, tez konusunun belirlenmesini izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl tez ve teze ilişkin derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde İngilizce programlar için İngilizce yazmak ve tezini jüri önünde İngilizce savunmak, Türkçe programlarda ise Türkçe olarak yazmak ve savunmak zorundadır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilerin, sekiz yarıyılı geçirmemek kaydıyla asıl öğrenci olmaları durumunda, özel öğrenci statüsünde alıp AA, BA veya BB notlarıyla, Hukuk Fakültesi için 80 ve üzeri notlarıyla, başarılı oldukları derslerden en çok lisansüstü eğitimde verilen derslerin % 50’si, EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü ders yükü ve kredisi kapsamında kabul edilebilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/9/2016

29825

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

23/7/2017

30132

2-

5/4/2019

30736