30 Ocak 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31024

YÖNETMELİK

Bartın Üniversitesinden:

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bartın Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin örgütlenmesine, çalışmalarına, görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bartın Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin örgütlenmesine, çalışmalarına, görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Bartın Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Bartın Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bartın Üniversitesi öğrencilerinin ve personelin kişisel, sosyal, akademik ve mesleki gelişimlerini desteklemek, olası problemlerinin çözümüne katkı sunmaya yönelik destek programları hazırlamak ve uygulamak, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri vermek, psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili araştırma ve yayımlar yapmak.

b) Üniversitenin içindeki ve dışındaki hedef kitlenin ihtiyacına göre bireyle psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma hizmetleri vermek, psikoeğitim çalışmaları, kişisel  gelişim seminerleri, eğitim seminerleri ve benzeri düzenlemek.

c) Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü ile iş birliği içinde engelli öğrenciler için destekleyici ve engelsiz bir üniversite ortamı sağlanmasına destek olmak.

ç) Uluslararası öğrencilerin Üniversitenin akademik ve sosyal ortamına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, bu öğrencilerin olası eğitsel, mesleki, sosyal ve bireysel problemlerinin çözümüne destek olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören tüm öğrencilere kişisel, sosyal, akademik ve mesleki gelişim alanlarında psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmak.

b) Üniversite bünyesinde gelişimsel ve önleyici nitelikte, eğitsel, mesleki, sosyal ve bireysel konularla ilgili rehberlik programları düzenlemek.

c) Öğrencilere yönelik kısa süreli kurslar, seminerler, konferanslar, eğitim ve uygulama programları oluşturmak.

ç) Gerektiğinde psikolojik testler uygulamak ya da uygulanmasını sağlamak, diğer ölçme araç ve tekniklerini kullanmak.

d) Üniversite bünyesindeki ya da dışındaki ruh sağlığı birimleri ile eşgüdüm içinde çalışarak ihtiyaç duyan öğrenciler için sevk mekanizması oluşturmak, öğrencilerin sevkini gerçekleştirerek izleme çalışmalarını yürütmek.

e) Üniversite bünyesinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanına yönelik ilgili kişi ve birimlere hizmet vermek.

f) Engelli öğrenciler için destekleyici ve kapsayıcı bir üniversite ortamı sağlanmasına, onların akademik başarı ve eğitimleri önündeki sınırlılıkların ortadan kaldırılmasına destek olmak.

g) Uluslararası öğrencilerin Üniversitenin akademik ve sosyal ortamına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, bu öğrencilerin olası eğitsel, mesleki, sosyal ve bireysel problemlerinin çözümüne destek olmak.

ğ) Öğrencilere mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı hizmeti sunmak.

h) Hedef kitlenin ihtiyaç, beklenti ve profilini belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak.

ı) Yurt içinde ve yurt dışında, Merkezin çalışma alanı ile ilgili uygulama, araştırma, inceleme yapmak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve bunları desteklemek, proje hazırlamak, danışmanlık yapmak ve eğitimler sunmak.

i) İlgili alanlarda çalışan meslek elemanlarına, araştırmacılara, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilere gerektiğinde uygulama alanı yaratmak, eğitim ve gözetim desteği (süpervizyon) sunmak, danışmanlık yapmak.

j) Merkezin çalışma alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, kongreler ve benzeri faaliyetler düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşların düzenlediği etkinliklere katılmak ve yayınlar yapmak.

k) Merkezin çalışma alanı ile ilgili gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde yerine yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumlu olmak.

c) Merkezde görev yapan tam zamanlı ve yarı zamanlı uzmanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

ç) Merkezin çalışmalarını düzenlemek, denetlemek ve programların yürütülmesini sağlamak.

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

e) Merkezde sunulan hizmetlerin, ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirilerek geliştirilmesi konusunda ilgili diğer kişi, birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

f) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği ve/veya koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler belirlemek ve yürütmek.

g) Merkez çalışanlarının birlikte uyum içinde çalışmalarına ve kendilerini akademik ve mesleki alanlarda geliştirmelerine destek olmak.

ğ) Merkezin kadro ihtiyaçlarını mevcut stratejilere göre planlamak ve gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.

h) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ı) Merkezin yıllık çalışma raporunu Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve yardımcılarının yanı sıra Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen Merkezin çalışma alanıyla ilgili dört kişi ile birlikte yedi üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Süresi dolan üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulunda oylamalar açık yapılır ve kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma programını, araştırma ve eğitim projelerini karara bağlamak.

b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği esaslarını belirlemek.

c) Yıl sonu çalışma raporunu onaylamak.

ç) Merkezde görev yapan elemanların görev ve sorumluluklarını belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, ilgili konularda çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından veya yurt dışından da üye seçilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından tespit edilen bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk şartı aranmaz. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Merkez yöneticilerinin Danışma Kurulu toplantılarına katılmalarını isteyebilir.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve tavsiyelerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.