28 Ocak 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31022

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezsiz yüksek lisans, uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yedinci ve sekizinci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

ç) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi tarafından hazırlanan proje çalışmasını,

d) EABD/EASD: Enstitüde eğitim programı bulunan ilgili anabilim/anasanat dalını,

e) EABD/EASD Akademik Kurulu: EABD/EASD başkanının başkanlığında ilgili EABD/EASD bünyesindeki tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

f) EABD/EASD Kurulu: EABD/EASD başkanının başkanlığında varsa yardımcıları ile EABD/EASD’yi oluşturan bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

g) Enstitü: Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim ve öğretim yürüten enstitüleri,

ğ) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları, müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) Lisansüstü İkinci Öğretim Programı: Mesai saatleri dışında yapılan öğretim programını,

j) Lisansüstü Uzaktan Öğretim Programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,

k) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarını,

l) Rektörlük: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünü,

m) Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu,

n) Tez: En az 60 AKTS karşılığı olan yüksek lisans tez çalışmasını ve en az 120 AKTS karşılığı olan doktora tez çalışması ile sanatta yeterlik eserini,

o) Uzmanlık alan ve seminer dersi: Her öğretim üyesinin, danışmanlık yapmakta olduğu tezli lisansüstü öğrencisine verdiği dersi,

ö) Üniversite (SDÜ): Süleyman Demirel Üniversitesini,

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğretim dili, lisansüstü programın dilidir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, EK’nin önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyesinin, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olması gerekir.

Program ve yeni ders açılması

MADDE 6 – (1) Enstitü ve bir EABD/EASD bünyesinde lisansüstü programı YÖK’ün belirlemiş olduğu lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak koşuluyla, EABD/EASD akademik kurulunun kararı, EK uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(2) Bir EABD/EASD başkanlığında açılması düşünülen yeni bir ders için, dersi verecek öğretim üyesi; dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatını EABD/EASD başkanlığına yapar. EABD/EASD başkanlığının teklifi ve EABD/EASD akademik kurulunun kararı sonrasında ilgili enstitü akademik takviminde belirtilen tarihlerde teklif edilen dersler EK uygun görüşü ve Senato onayı ile açılır.

(3) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Uzaktan öğretimde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Kontenjan, başvuru ilanı, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı ve öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Her lisansüstü program için kontenjan ve başvuru koşulları, EABD/EASD akademik kurulunun teklifi, EK kararı ve Senato onayı ile belirlenir ve ilgili enstitü tarafından usulüne uygun olarak duyurulur. Her yarıyıl için yeni öğrenci kontenjanları EABD/EASD öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri dikkate alınarak tespit edilir.

(2) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için başvuru, adaylarda aranacak koşullar, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı ve başvuruların değerlendirilmesinde Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulünde Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere, kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri, kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Özel öğrenci kabulünde ve bu konudaki diğer hükümlerde Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Yatay geçiş ve doğrudan geçiş yolu ile öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yurt içindeki veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programda kayıtlı öğrencinin, yatay geçiş ve doğrudan geçiş ile kabulüne ilişkin olarak Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Yabancı uyruklu öğrencinin kabulünde Senato tarafından kabul edilen SDÜ Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi esasları uygulanır.

Dereceye giren öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Dereceye giren öğrencinin kabulünde Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan ve/veya kayıtlı olan öğrenci, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Belirtilen tarih içerisinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenci, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt, kayıt yenileme, derslerin açılması, ders ekleme/bırakma, uzmanlık alan dersi, ders saydırma ve ders muafiyeti, diğer yükseköğretim kurumundan/enstitüden ders alma ve uzaktan öğretim/II. öğretim programlarından ders alma

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı elde eden adaylar ile öğrenimine devam eden öğrencinin kayıt yenileme işlemleri, öğrencinin kayıt yaptırdığı ders veya derslerin açılması, ders ekleme/bırakma, uzmanlık alan dersi, ders saydırma ve ders muafiyetleri, diğer yükseköğretim kurumundan/enstitüden ders alma ve uzaktan öğretim/II. öğretim programlarından ders alma işlemlerinde, ilgili enstitünün akademik takviminde belirtilen tarihlere uygun olarak Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Danışman atanması, ikinci danışman atama, danışman değişikliği

MADDE 15 – (1) Danışman atanması, ikinci danışman atama ve danışman değişikliğiyle ilgili hususlarda Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Tez/proje çalışması yazım dili

MADDE 16 – (1) Tez/proje çalışmaları/eserleri lisansüstü programın eğitim dilinde yazılır.

Değerlendirme

MADDE 17 – (1) Öğrencinin yarıyıl sonu başarı notu, aldığı her ders için, öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir:

Puan              Harf Notu        Başarı Notu

90-100                AA                     4,0

85-89                  BA                     3,5

80-84                  BB                     3,0

75-79                  CB                     2,5

70-74                  CC                     2,0

60-69                  DC                     1,5

50-59                  DD                     1,0

40-49                  FD                     0,5

0-39                    FF                     0,0

Diğer harf notları; NA (Devamsız), G (Başarılı), K (Başarısız), M (Muaf) ve I (Girmedi) olarak tanımlanır.

(2) Lisansüstü programlarla ilgili derse devam ve kredi değeri, sınavdan başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve notlarda maddi hata ile ilgili hususlarda Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Ağırlıklı genel not ortalaması ve yükseltilmesi

MADDE 18 – (1) Ağırlıklı genel not ortalaması; öğrencinin her dersten almış olduğu başarı notunun ilgili dersin AKTS kredisi ile çarpımlarının toplamından elde edilen sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesi ile hesaplanır. Ağırlıklı genel not ortalaması, virgülden sonra iki basamak olacak şekilde yuvarlanır.

(2) Ağırlıklı genel not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son başarı notu geçerlidir.

(3) Seminer ve uzmanlık alan dersleri başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılmaz.

(4) Dönem projesi ve tez çalışması başarı notu ile değerlendirilir ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılmaz.

Kayıt dondurma

MADDE 19 – (1) Lisansüstü öğrencilerin kayıt dondurma işlemlerinde ilgili enstitünün akademik takviminde belirtilen tarihlere uygun olarak Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Kayıt silme

MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrencilerin kayıt silme işlemlerinde Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Disiplin

MADDE 21 – (1) Lisansüstü öğrencinin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 22 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretim ve uzaktan öğretim olarak da yürütülebilir.

Ders ve AKTS kredi yükü

MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli olmak üzere, en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

Süre

MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Azami süre sonunda AKTS kredi yükünü tamamlayamayan veya proje dersinden başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Diploma

MADDE 25 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Öğrenci EYK kararı ile tezsiz yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

(3) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu EABD/EASD programının onaylanmış adı yer alır.

(4) Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, programa asgari başvuru şartlarını yerine getirmek koşuluyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında almış olduğu dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Tezli yüksek lisans programına geçiş koşulları Senatonun belirlediği esaslara göre uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır. Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak da yürütülebilir.

Ders ve AKTS kredi yükü

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programı, 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve/veya seçmeli en az yedi ders, seminer dersi, tez çalışması ve seçilmesi halinde uzmanlık alan dersinden oluşur.

Başarı denetlemesi

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencisinin tez aşamasına geçebilmesi için aldığı bütün derslerden başarılı olmak koşuluyla ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,00 olması, seminer dersi dahil en az 60 AKTS kredilik dersi başarması gerekir.

Süre

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Tezli yüksek lisans programı, en az iki yarıyıl tez çalışması olmak üzere, en erken üç yarıyılda tamamlanabilir.

(3) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde en az 2,00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Diploma

MADDE 30 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde, üç kişiden oluşan jüri için tezinin beş adet, beş kişiden oluşan jüri için tezinin yedi adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş üç kopyasını (taşınabilir bellek) ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. EYK kararı ile öğrenci yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

(2) EYK, talep edilmesi halinde, teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu EABD/EASD programının onaylanmış adı yer alır.

(4) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri üyeleri tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(5) Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içerisinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 31 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders ve AKTS kredi yükü

MADDE 32 – (1) Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci için toplam 21 krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli en az yedi ders, biri ders döneminde olmak üzere iki seminer dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci için 300 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD başkanlığının öngördüğü en az 16 ders, biri ders döneminde olmak üzere iki seminer dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

Başarı denetlemesi

MADDE 33 – (1) Öğrencinin yeterlik sınavına girebilmesi için aldığı bütün derslerden başarılı olmak koşuluyla ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması ve yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencinin bir seminer dersi dâhil en az 60 AKTS kredilik dersi başarması, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencinin ise bir seminer dersi dâhil en az 120 AKTS kredilik dersi başarması gerekir.

(2) Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora programı öğrencisinin yeterlik sınavına girebilmesi için aldığı bütün derslerden başarılı olmak koşuluyla ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması ve lisans veya yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencinin bir seminer dersi dâhil en az 120 AKTS kredilik dersi başarması gerekir.

Süre

MADDE 34 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içerisinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 2,50 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 35 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden ilk bir ay içerisinde tezinin yedi adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş üç kopyasını (taşınabilir bellek) ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. EYK kararı ile öğrenci doktora derecesi almaya hak kazanır.

(2) EYK, talep edilmesi halinde, teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu EABD programının onaylanmış adı yer alır.

(4) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri üyeleri tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(5) Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içerisinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç

MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik programının amacı; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime/sanata yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, özgün bir sanat eseri ortaya koyma ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders ve kredi yükü

MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 240 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az yedi ders, yeterlik sınavı, tez önerisi savunması, tez izleme komisyonu raporu, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 300 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EASD başkanlığının öngördüğü en az 14 ders, seminer dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

Başarı denetlemesi

MADDE 38 – (1) Öğrencinin aldığı tüm derslerden başarılı olmak koşuluyla yeterlik sınavına girebilmesi için;

a) Ağırlıklı genel not ortalaması 2,50'den az olamaz.

b) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler, bir seminer dersi dâhil en az 60 AKTS kredilik dersi başarır.

c) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler, bir seminer dersi dâhil en az 120 AKTS kredilik dersi başarır.

Süre

MADDE 39 – (1) Bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içerisinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 2,50 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 40 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden bir ay içerisinde tezinin yedi adet ciltlenmiş ve elektronik ortamda kaydedilmiş üç kopyasını (taşınabilir bellek) ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. EYK kararı ile öğrenci sanatta yeterlik derecesi almaya hak kazanır.

(2) EYK, talep edilmesi halinde, teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu EABD programının onaylanmış adı yer alır.

(4) Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri üyeleri tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(5) Öğrenciye diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

(6) Tezin tesliminden itibaren üç ay içerisinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Aynı anda birden fazla programa kayıt

MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Tebligat

MADDE 42 – (1) Eğitim ve öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitünün elektronik sayfasında yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen ya da daha sonra yazılı bildirimle veya öğrenci tarafından Enstitüler Öğrenci Bilgi Sisteminden değiştirilen posta veya elektronik posta adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

(2) Üniversite Enstitüler Öğrenci Bilgi Sistemine yapılan kayıtlar öğrenciye tebliğ yerine geçer.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 44 – (1) 4/2/2019 tarihli ve 30676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı başından önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenci hakkında 41 inci madde hükümleri uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenci doktora programına başvurabilir.

(3) 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı başından önce kayıt yaptıran lisansüstü öğrenci için azami süre, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı güz yarılından itibaren başlar.

Yürürlük

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.