27 Ocak 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31021

YÖNETMELİK

İstanbul Okan Üniversitesinden:

OKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okan Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Okan Üniversitesine bağlı olarak kurulan Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin” ibaresi “İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan İstanbul Okan Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “ Okan Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin” ibaresi “İstanbul  Okan Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (OKTAM): İstanbul Okan Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Okan Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Okan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Turizm sektöründe yeni gelişen uzmanlık dallarında (Sağlık Turizmi, Gastronomi Turizmi, Ekoturizm ve benzeri) sektörel işbirliklerini geliştirerek, bunlara ilişkin turizm profesyonelleri ve öğrencilere eğitim, seminer, sempozyum, gezi ve benzeri uygulamalar yapmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür; Üniversitede aylıklı ve devamlı statüdeki  öğretim elemanları ve/veya idari personel arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki diğer üyeler, öğretim elemanları arasından, Senato tarafından üç yıllık süre için seçilir ve Rektör tarafından görevlendirilir; süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/11/2012

28483