27 Ocak 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31021

YÖNETMELİK

İstanbul Okan Üniversitesinden:

OKAN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/7/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okan Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin adı “İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Okan Üniversitesine bağlı olarak kurulan Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezinin” ibaresi “İstanbul Okan Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “Okan Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezinin” ibaresi “İstanbul Okan Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Üniversite: İstanbul Okan Üniversitesini,

b) Rektör: İstanbul Okan Üniversitesi Rektörünü,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkez Müdürü; Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları, öğretim üyeleri ve/veya idari personel arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki diğer üyeler, aylıklı ve devamlı statüdeki Üniversite öğretim elemanları arasından ve Senato tarafından üç yıllık süre için seçilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/7/2006

26226