27 Ocak 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31021

YÖNETMELİK

İstanbul Okan Üniversitesinden:

OKAN ÜNİVERSİTESİ AVRASYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/4/2005 tarihli ve 25798 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okan Üniversitesi Avrasya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ AVRASYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Okan Üniversitesine bağlı olarak kurulan Avrasya Uygulama ve Araştırma Merkezinin” ibaresi “İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Avrasya Uygulama ve Araştırma Merkezinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “Okan Üniversitesi Avrasya Uygulama ve Araştırma Merkezinin” ibaresi “İstanbul Okan Üniversitesi Avrasya Uygulama ve Araştırma Merkezinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Avrasya Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Avrasya Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Avrasya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Okan Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Okan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Avrasya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Merkez Müdürü; Üniversitede aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları ve/veya idari personel arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki diğer üyeler, öğretim elemanları arasından, Senato tarafından üç yıllık süre için seçilir ve Rektör tarafından görevlendirilir; süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/4/2005

25798