25 Ocak 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31019

TEBLİĞ

Helal Akreditasyon Kurumundan:

AKREDİTE EDİLMİŞ HELAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME

KURULUŞLARININ HİZMET VERDİĞİ ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN

UYGUN OLMAYAN İŞ VE İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının hizmet verdiği üçüncü tarafların uygun olmayan iş ve işlemlerinin tespit edilmesi ile uygun olmayan iş ve işlemler kapsamında yapılacak faaliyetler konusunda ilgili taraflar arasında iletişimin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarının hizmet verdiği üçüncü tarafların uygun olmayan iş ve işlemlerinin tespiti ve bu işlemlere ilişkin yapılacak faaliyetlerle ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 1/11/2017 tarihli ve 7060 sayılı Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 178 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 16/10/2019 tarihli ve 30920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Düzeltici faaliyet: Uygunsuzluğun sebebini ortadan kaldırmak ve tekrarını önlemek için yapılan faaliyeti,

b) Helal akreditasyon: Helal uygunluk değerlendirme alanında faaliyet gösteren kuruluşların Helal Akreditasyon Kurumu tarafından ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliğinin onaylanması, düzenli aralıklarla denetlenmesi ve izlenmesini,

c) Helal uygunluk değerlendirmesi: Bir ürün, proses, hizmet, sistem, kişi veya kuruluşa ilişkin helale yönelik ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre şartların yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreci,

ç) Kuruluş: Ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre helal uygunluk değerlendirme faaliyeti yürüten helal uygunluk değerlendirme kuruluşunu,

d) Kurum: Helal Akreditasyon Kurumunu,

e) Şikâyet: Doğrudan veya dolaylı olarak bir cevap veya çözüm beklenilen; kuruluşun bir ürününe, bir hizmetine veya şikâyetleri ele alma sürecinin kendisine dair kuruluşa yönelik memnuniyetsizliğin ifadesini,

f) Uygun olmayan iş ve işlem: Üçüncü tarafların ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre Kurum tarafından oluşturulmuş ve Kurumun internet sitesinden ilgililere duyurulmuş usul ve esaslara aykırılık teşkil eden faaliyetlerini ve durumlarını,

g) Üçüncü taraf: Helal uygunluk değerlendirme kuruluşunun belgelendirdiği tarafı,

ifade eder.

Uygun olmayan iş ve işlemin tespiti ve kuruluşların yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) Kurum tarafından ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre belirlenen helal akreditasyon usul ve esaslarında belirtilen gerekliliklerden herhangi birinin kuruluşun hizmet verdiği üçüncü taraflarca yerine getirilmediğinin tespit edilmesi veya bu durumun şikâyet yolu ile ortaya çıkması halinde kuruluş, üçüncü tarafın gerekli olan düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmesini sağlar.

(2) Kuruluş, uygun olmayan işin kaynağının ortadan kaldırıldığına dair delilleri ve bu amaçla yürütülen düzeltici faaliyetlerin kayıtlarını Kuruma bildirir.

(3) Uygun olmayan iş ve işlemlerin kuruluşun akreditasyon usul ve esaslarına uymamasından kaynaklandığının tespit edilmesi halinde kuruluş;

a) Uygun olmayan iş ve işlemin gerçekleştiği üçüncü taraflar ile iletişime geçerek konu ile ilgili kendilerini bilgilendirir,

b) Helal uygunluk değerlendirme hizmetleriyle ilgili geçmiş faaliyetlerini gözden geçirir, gerekli tedbirleri kendiliğinden alır,

c) Uygun olmayan iş ve işleme ilişkin gereken düzeltici faaliyetleri yapar,

ç) Düzeltici faaliyetlere yönelik kayıtları akreditasyon çevrim süresince saklar.

(4) Kuruluş, uygun olmayan iş ve işlemin kendi işleyişinden kaynaklandığını tespit etmesi halinde, düzeltici faaliyet planlarını hizmet verdiği üçüncü taraf ile karşılıklı mutabakatla karara bağlar. Kuruluş, her durumda planlanan düzeltici faaliyetleri ve değerlendirmelerini Kuruma sunar.

(5) Kuruluş, uygun olmayan iş ve işlemin kendi işleyişinden kaynaklanabileceği durumlarla ilgili olarak sahip olduğu düzenlemeleri ve tahsis ettiği kaynakları denetlenmek üzere akreditasyon çevrim süresince hazır tutar ve talep edildiğinde Kuruma sunar.

(6) Kuruluş, hizmet verdiği üçüncü tarafça uygun olmayan iş ve işlemlere karşılık planlanan düzeltici faaliyet planlarının; uygun olmayan iş ve işlemin helal uygunluk değerlendirme faaliyeti hizmetlerinin kullanıcılarına olan etkisini de içerecek şekilde kurgulandığını kontrol ve teyit eder.

(7) Kuruluş, uygun olmayan iş ve işlemin ortaya çıkması durumunda, sürecin yönetiminin nasıl olacağına dair hizmet verdiği üçüncü tarafların planlamalarını, prosedürlerini ve tahsis ettiği kaynakların uygunluğunu denetler.

(8) Kuruluş, bu madde kapsamında belirtilen hususlara ilişkin hizmet verdiği üçüncü tarafça alınacak tedbirlere ve süreç ile ilgili diğer hususlara, üçüncü taraf ile yapmış olduğu helal uygunluk değerlendirmeyle ilgili sözleşmelerde yer verir.

(9) Kuruluş, helal belgelendirmesi yapmış olduğu üçüncü taraflardan kaynaklanan uygunsuzluklar ile ilgili olarak riskleri değerlendirerek, risk değerlendirmesiyle ilgili kayıtları Kurum tarafından talep edildiğinde ibraz edilmek üzere akreditasyon çevrimi boyunca muhafaza eder.

(10) Kurum, düzeltici faaliyet planlarının uygunluğunu değerlendirir ve uygulanmasını sağlar. Kurum, uygun görmesi halinde kuruluşun müşterilerini konuya ilişkin olarak bilgilendirir.

(11) Kurum, bu madde kapsamında yapılan düzeltici faaliyetlerin sonuçları, alınan tedbirler ve yapılması planlanan işlemler ile ilgili olarak ilgili tarafların bilgilendirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu yürütür.