25 Ocak 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31019

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ÇİĞ İNEK SÜTÜNÜN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/64)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, sözleşmeli usulde sanayiye arz edilecek çiğ inek sütünün, bileşimindeki yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırılması sağlanarak çiğ süt üretiminde kalitenin artırılmasını ve üretici gelirlerinin yükseltilmesi ile süt ürünleri üretiminde verimliliğin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 6 ncı ve 13 üncü maddeleri ile 16/4/2015 tarihli ve 29328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Çiğ inek sütü: İneklerin meme bezlerinden salgılanan 40 ºC’nin üzerinde ısıtılmamış veya eşdeğer etkiye sahip herhangi bir işlem görmemiş sütü,

b) Sözleşme: Alım satıma konu olan çiğ inek sütünün Yönetmelik esaslarına göre alıcı ile üretici veya bunların üyesi bulunduğu üretici örgütü arasında imzalanan çiğ süt alım satım sözleşmesini,

c) Yönetmelik: 16/4/2015 tarihli ve 29328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmeliği,

ifade eder.

Çiğ inek sütünün sınıflandırılması

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki sınıflandırılmaya tabi tutulan çiğ inek sütü; 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği ve 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği hükümlerine uygun olur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları sağlayan çiğ inek sütü, protein ve yağ değerlerine göre aşağıda yer alan tablodaki gibi sınıflandırılır:

Sınıflar

Protein Değeri (%)

Yağ Değeri (%)

Ekim - Mart

Nisan - Eylül

Ekim - Mart

Nisan - Eylül

A Sınıfı

3,20 ve üzeri

3,10 ve üzeri

3,60 ve üzeri

3,50 ve üzeri

B Sınıfı

3 ≤ protein değeri <3,2

3 ≤ protein değeri <3,1

3,3 ≤ yağ değeri <3,6

3,2 ≤ yağ değeri <3,5

C Sınıfı

2,9 ≤ protein değeri <3

2,9 ≤ protein değeri <3

yağ değeri <3,3

yağ değeri <3,2

(3) Sınıf tespitinde, yağ ve protein oranlarının aynı anda sağlanması zorunludur. Sağlanamadığı durumlarda, düşük olan değerin yer aldığı sınıfa göre sınıflandırılır.

Uygulama

MADDE 5 – (1) Sözleşmeli usulde sanayiye arz edilen çiğ inek sütünün bileşimine göre sınıflandırılması ile ilgili iş ve işlemler Yönetmelik hükümlerince yürütülür.

(2) Bu Tebliğ, 2020-2021 yıllarında Çanakkale, Burdur ve Aksaray illerinde, 2022 yılından itibaren ise tüm illerde uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.