25 Ocak 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31019

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

GAZ TÜPLERİ-TEKRAR DOLDURULABİLİR DİKİŞSİZ ÇELİK GAZ

TÜPLERİ-TASARIM, YAPIM VE DENEYLER-BÖLÜM 2: ÇEKME

DAYANIMI 1100 MPa’a EŞİT VEYA DAHA BÜYÜK SERTLEŞTİRİLMİŞ

VE TEMPERLENMİŞ ÇELİK TÜPLER İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TS EN ISO 9809-2) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/36)’İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS 2020/15)

MADDE 1 – 29/11/2013 tarihli ve 28836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Tüpleri-Tekrar Doldurulabilir Dikişsiz Çelik Gaz Tüpleri-Tasarım, Yapım ve Deneyler-Bölüm 2: Çekme Dayanımı 1100 MPa’a Eşit veya Daha Büyük Sertleştirilmiş ve Temperlenmiş Çelik Tüpler ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 9809-2) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/36) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.