25 Ocak 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31019

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS EN ISO 7225/A1 GAZ TÜPLERİ-UYARI ETİKETLERİ STANDARDI İLE

İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2015/7)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS 2020/10)

MADDE 1 – 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS EN ISO 7225/A1 Gaz Tüpleri-Uyarı Etiketleri Standardı ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: MSG-MS-2015/7) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.